Amen­dement Loomans Afbouw NEDAB bijdrage boven uitkering aan aandeel­houders


16 december 2022

Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 16 december 2022, gelezen Statenvoorstel G-22-054 Uitwerking amendement 145 – Transitie Maastricht Aachen Airport

Constaterende dat:

- In de Term Sheet m.b.t. de overeenkomst met Schiphol Groep is opgenomen dat het verminderen van de provinciale bijdrage aan de NEDAB-kosten wordt getemporiseerd door, vanaf 2028, van eventuele winsten (van minimaal € 2 mln.) eerst € 1,0 mln. uit te keren aan de aandeelhouders, waarvan 0,4 mln. aan de Schiphol Groep

Overwegende dat:

- Daarvan € 0,4 mln. wordt uitgekeerd aan een externe partij, te weten de Schiphol Groep

Van mening zijnde dat:

- De vermindering van de provinciale bijdrage aan de NEDAB-kosten voorop moet staan

Besluiten:

- Aan Statenvoorstel G-22-054 Uitwerking amendement 145 onder besluiten toe te voegen punt 7., luidende als volgt: “Bij de bestemming van winsten na 2028 wordt prioriteit gegeven aan het afbouwen van de jaarlijkse provinciale bijdrage aan de NEDAB-kosten tot € 1,9 miljoen boven het doen van uitkeringen aan aandeelhouders”

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Palmen, Fractie Westhoff, 50PLUS, D66, PvdA, GL, SP

Tegen

CDA, LOKAAL-LIMBURG, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Plusquin Beëindig selectieve vrijstelling grondwaterheffing vanwege beregening

Lees verder

Amendement Loomans Achterstallig onderhoud MAA revolverend financieren door een lening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer