Amen­dement Loomans Achter­stallig onderhoud MAA revol­verend finan­cieren door een lening


16 december 2022
Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 16 december 2022, gelezen Statenvoorstel G-22-054 Uitwerking amendement 145 – Transitie Maastricht Aachen Airport

Constaterende dat:

  • In het Statenvoorstel is voorzien in het risicodragend, door middel van een agiostorting, financieren van de post achterstallig onderhoud ad € 23,9 mln.;

  • Daarbij tevens is aangegeven dat deze financiering door middel van stapsgewijze afwaardering ten laste van de begrotingsruimte wordt gebracht, waaruit naar voren komt dat de toekomstige begrotingsruimte wordt beperkt voor dit bedrag;

    Overwegende dat:

- Eerder bij de financiering van het onderhoud aan de landingsbaan op revolverende basis is gekozen voor een lening;

Van mening zijnde dat:

- Wat betreft de financiering van onderhoud, een reguliere bedrijfsmatige kostenpost, één lijn getrokken moet worden;

Besluiten:

- In Statenvoorstel G-22-054 Uitwerking amendement 145 onder besluiten: punt 3. te wijzigen en aldus te formuleren: 3. “In te stemmen met een lening aan MAA ter hoogte van 23,9 mln., op revolverende basis”

Peter Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Fractie Westhoff, Fractie Palmen, 50PLUS, FvD, PvdA, GL, D66, SP

Tegen

LOKAAL-LIMBURG, CDA, PVV, JA21, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Loomans Afbouw NEDAB bijdrage boven uitkering aan aandeelhouders

Lees verder

Amendement Ruimte voor diervriendelijke initiatieven varkenshouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer