Toelichting Plusquin Motie natuur­beheer


8 april 2022

Voorzitter,

In mijn eerste termijn heb ik de achtergrond van deze motie toegelicht. Die wij indienen, omdat wij nog steeds geen antwoord hebben op de vraag hoe je kan stellen dat de basiskwaliteit natuur op orde is, terwijl je voor 20.000 hectare binnen de NNN – waarvoor je een wettelijke instandhoudingstaak hebt – geen beheersubsidie verstrekt.

En evenmin voor toezicht en handhaving in de natuurgebieden. Terwijl dat hard nodig is. We kennen allemaal de berichten over dumpingen van drugsafval, maar dat is niet het enige. Het gaat er ook om dat niet iedere bezoeker weet wat de gedragsregels in een natuurgebied zijn, en dat die daarop gewezen wordt.

De motie vraagt om in beeld te brengen wat er nodig is aan beheerinspanning om wel aan de wettelijke eisen voor de NNN te voldoen. En voor een voldoende niveau van toezicht en handhaving. Daarvan de financiële konsekwenties in beeld te brengen en een Statenvoorstel, om die achterstanden in te lopen, sonderend aan de Staten aan te bieden. Dat moet op korte termijn kunnen, in ieder geval nog voor de Voorjaarsnota.

Zodat we dan over een uitgewerkt voorstel, om werkelijk alle achterstanden in te halen, kunnen beslissen.