Bijdrage Loomans Staten­voorstel Voor­ge­nomen grond­verkoop Ener­gie­land­schap Wells Meer


13 november 2020

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft is het Energielandschap Wells Meer een goed initiatief. Hiermee wordt immers een flinke stap wordt gezet in het realiseren van de opgave voor de RES van Noord- en Midden-Limburg. Principieel vinden wij het dan ook prima dat de provinciale gronden die nodig zijn voor de realisatie van dit plan verkocht worden aan de Gemeente Bergen. In de commissie gaven wij aan wel zorgen te hebben over de geplande onvoorwaardelijke verkoop: er zijn nog best wel wat beren op de weg voordat Wells Meer gerealiseerd kan worden, en wij zouden het betreuren als we over vijf jaar moeten constateren dat het plan niet is doorgegaan en dat de gronden een totaal andere bestemming hebben gekregen. De eerder deze week verschenen brief van Gedeputeerde Koopmans, waarvoor dank, heeft ons echter op dit punt voldoende gerustgesteld.

Waar wij nog niet tevreden mee zijn is wat er met de opbrengst van de verkoop gaat gebeuren. Volgens het Statenvoorstel gaat er €23,7 miljoen naar natuurherstel in het kader van de ontwikkelopgave natuur. Dat klinkt mooi, maar wat wordt er bedoelt met natuurherstel? Onder de ontwikkelopgave natuur wordt normalerwijze verstaan het realiseren van het NNN (Nationaal Natuurnetwerk). In Limburg noemen we dat Goudgroene natuur, en dat natuurnetwerk is nog lang niet af. Een financiële impuls voor de verwerving van gronden, om die vervolgens geschikt te maken voor de functie natuur, zou hier op zijn plaats zijn en bijdragen aan behoud van biodiversiteit. Dat is volgens ons iets anders dan natuurherstel. Dan denk je aan herstelmaatregelen van bestaande natuur, en dat kan hier toch niet de bedoeling zijn? Want deze gronden waren ruilgronden voor die NNN-realisatieopgave, en moeten daarvoor ook worden ingezet. Wellicht kan de Gedeputeerde uitleggen wat er dan hersteld moet worden? In ieder geval dienen wij vandaag een amendement in om het label natuurherstel te verwijderen en het betreffende bedrag in te zetten voor de ontwikkelopgave natuur binnen de gebruikelijke betekenis.

In het amendement is ook onze wens opgenomen om de voorgenomen besteding van € 3 miljoen van de verwachte opbrengsten aan cofinanciering bronmaatregelen stikstof te schrappen. Als je ergens wel "natuurherstel" zou willen doen, ook al is dat in zekere zin symptoombestrijding, dan bij stikstof. Dat kan bijvoorbeeld door verwijderen van struweel en afvoeren van de toplaag van de grond. En daar wordt een flink bedrag juist gelabeld voor bronmaatregelen. Dat is onzuiver, want dat is alleen maar indirect gerelateerd aan natuur. Daarom vragen wij in het amendement om deze “subsidie” niet zomaar op voorhand te verlenen.

Tot slot: bij een ambitieus voorbeeldproject als Wells Meer is het volgens ons niet alleen belangrijk dat daarmee een impuls gegeven wordt aan de energietransitie. Het zou minstens even mooi zijn als een van die andere doelstellingen in het kader van de RES, namelijk om de lokale omgeving van dit soort duurzame energieprojecten mee te laten profiteren, niet uit het oog verloren wordt. En dan bedoel ik dat de doelstelling uit het Klimaatakkoord van 50% lokaal eigendom, juist vanwege lokaal draagvlak, een actieve inspanning van de gemeente vraagt. Ik zou daarom vanaf deze plaats de Gemeente Bergen op willen roepen om de uiterste best te doen om ook deze doelstelling te realiseren.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Statenvoorstel Landschappelijke inpassing Kasteel Reijmersbeek

Lees verder

Inbreng Sonderende nota faunabeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer