Inbreng Loomans Staten­voorstel Land­schap­pe­lijke inpassing Kasteel Reij­mersbeek


13 november 2020

Voorzitter,

in de commissie zijn de inhoudelijke aspecten van het Statenvoorstel meer dan uitgebreid besproken - dat hoeven we hier niet over te doen en ik wil me beperken tot het indienen van een amendement dat GS opdraagt om de uitvoerings-besprekingen over het landschappelijk inrichtingsplan met de eigenaar te heropenen. Dit op basis van het blijvend beschikbaar stellen van de eerder door de Staten uitgetrokken inpassingsmiddelen ad € 2 miljoen.

Basis voor het amendement is een nieuwe ontwikkeling sinds de behandeling in de commissie. In een email van 16 oktober jl. aan gedeputeerde Mackus geeft de eigenaar van Kasteel Reijmersbeek namelijk aan dat hij bereid is de tot nu toe mondeling overeengekomen afspraken schriftelijk vast te leggen. De gevoerde correspondentie, besprekingen en het plan van de landschappelijke inrichting Reijmersbeek (medio 2019) hebben hier de doorslag toe gegeven. Ik heb deze mail bij me, genoeg exemplaren voor wie hem wil lezen.

Het amendement houdt de eerder uitgetrokken middelen beschikbaar. En vraagt GS daarnaast om op het voorstel van de eigenaar in te gaan. Wij zijn van mening dat dit amendement, als het meest verstrekkende, als eerste in stemming moet worden gebracht.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng Loomans Begroting 2021 2e termijn

Lees verder

Bijdrage Loomans Statenvoorstel Voorgenomen grondverkoop Energielandschap Wells Meer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer