Inbreng Loomans Begroting 2021 2e termijn


6 november 2020

Voorzitter, eerder deze week waren er alarmerende berichten in de media over de stand van haas en konijn. Die stand is zo slecht, dat deze soorten, waarop nu nog vrijelijk gejaagd mag worden in het jachtseizoen, door de Minister op de Rode Lijst zijn gezet. Haas en konijn, vroeger algemeen voorkomend, zijn nu bedreigde soorten. Zover is het gekomen. Dan moet je wat doen aan de structurele oorzaken, zoals de achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Daarom dienen we de Motie bescherm konijn en haas.

Dan de Motie Vrijkomende agrarische locaties. Voorzitter, dweilen met de kraan open is niet mijn hobby. Ik houd sowieso niet zo van dweilen, geef mij maar een stofzuiger - maar met de kraan open wordt het ook nog eens een hopeloze exercitie. En dat is wel wat we doen. Zeker als we enerzijds in het kader van het stikstofbeleid en bij de sanering van de varkenshouderij ondernemers laten stoppen, terwijl we anderzijds openlaten wat er op de betreffende locatie kan gebeuren nadat die betreffende ondernemer ermee ophoudt. Zolang op die locatie een agrarische bestemming blijft rusten, kan het gebruik dat gestaakt is worden hervat. En kan je weer overnieuw beginnen.

Daar komt bij dat we sowieso toe moeten naar extensievere vormen van landgebruik. Zelfs de minister wil het: kringlooplandbouw, natuur-inclusief ondernemen. Dan moet je dat ook via je bestemmingsplannen mogelijk maken. Ook een natuurbestemming, eventueel gemengd (met wonen, extensief agrarisch gebruik) is dan een optie. Onze Motie Vrijkomende agrarische locaties bestemmen voor extensivering of natuur vraagt erom dit bij vrijgekomen agrarische locaties als richtlijn aan te houden.

In het belang van de volksgezondheid roepen wij het College in onze laatste motie, de motie geen vakantievluchten MAA naar COVID-19 risicogebieden, op om als eigenaar en beheerder van Maastricht Aachen Airport een tijdelijk halt toe te roepen op niet noodzakelijke vluchten naar (oranje) Corona risico gebieden.