Inbreng Veilig­heids­agenda


12 juni 2020

Voorzitter,

Voor veiligheid heb je slagkracht nodig. En slagkracht is ons beloofd in het collegeprogramma.

Maar in de uitwerking van de veiligheidsnota zien we meer schijnveiligheid dan echte veiligheidsgaranties.

De PvdD heeft al vaker aangegeven dat er te weinig toezicht is in de buitengebieden. Hoewel een kerntaak van de provincie, is het veilig houden van buitengebieden met slechts 6 Fte moeilijk. Tel daarbij op dat de Limburgse buitengebieden lange grenzen kennen en Limburg 1.1.mio inwoners telt, en 24/7 voldoende veiligheidszorg is met deze bezetting een illusie. Dat blijkt ook uit de mediaberichten over de toename van stroperij. Ook vóór Corona ons trof was bv de Brunssumerheide qua stroperij al een van de onveiligste gebieden van Nederland. En nu is dit alleen maar erger geworden.

Je hebt dan ook meer slagkracht nodig; niet (alleen) meer efficiency. Slagkracht in de vorm van menskracht. En juist dat ontbreekt in de plannen van de Veiligheidsagenda. Terwijl deze extra menskracht (voor de Groene Brigade), nogmaals, beloofd werd in het collegeprogramma.

Het inzetten van jagers als vrijwillige Boa’s is hiervoor absoluut geen oplossing. Jagers zijn geen terreineigenaren en werken niet voor het bevoegde gezag: de provincie. Als je veiligheid in de buitengebieden wil creëren dan is er bij zowel de Groene Brigade als bij de TBO’s extra slagkracht nodig. Extra slagkracht in de vorm van menskracht, dus.
Hoe kan het dat de TBO’s wel via Samen Sterk betrokken worden bij versteviging van veiligheid en handhaving in buitengebieden? Maar niet zijn meegenomen in het voornemen om jagers als vrijwillige BOA’s in te zetten? Handhaving en verbaliserend optreden vraagt immers om gekwalificeerde en ervaren mensen.

Jagers moet je niet in gevaarlijke situaties terecht laten komen. Getrainde en ervaren BOA’s van de TBO’s komen ieder jaar in risicovolle situaties terecht. Jagers zijn hier helemaal niet voor opgeleid. Ze zullen deze situaties niet efficiënter aanpakken. Zelfs al zijn BOA’s bewapend en dragen ze kogelvrije vesten, zonder politiehulp stappen BOA’s omwille van hun eigen veiligheid niet op dreigend gevaar af. En juist daar schort het aan (!). De politie is al overbelast door zware drugscriminaliteit. Meer en betere samenwerking met BOA’s en politie-ondersteuning is dus nodig. Net als extra menskracht bij de TBO’s. Tot die tijd, wordt echte veiligheid niet gewaarborgd.

Tot slot, missen wij de wettelijke bevoegdheden waarop dit stuk gebaseerd is. Ook blijft het onduidelijk hoe de privacy van Limburgers gewaarborgd blijft bij de vele informatie-uitwisselingen. Terwijl we dit al eerder aan de kaak hebben gesteld. We betreuren het dan ook dat het stuk niet eerst sonderend aan de Staten is toegezonden.

Voorzitter, om terug te komen op waar ik begon: de gedeputeerde heeft ondanks dat er tweemaal een debat is gevoerd de schijn van onveiligheid niet bij ons kunnen wegnemen. Wij dienen een motie om dit gebrek te verhelpen. Een motie die het college vraagt om met de TBO’s in overleg te gaan welke capaciteit voor de Groene Brigade nodig is om een effectief en veilig optreden van de BOA’s mogelijk te maken, en daarvoor middelen uit te trekken. Tenzij deze motie wordt aangenomen kunnen wij niet instemmen met het nu voorliggende plan.