Inbreng Beleids­kader Landbouw


12 juni 2020

Voorzitter,

Het “beleidskader landbouw en agrifood” is te weinig concreet en doelgericht, het landt onvoldoende op het erf en is qua verdeling van de middelen over de investeringslijnen volstrekt niet evenwichtig.

Terwijl de landbouwsector wat betreft de overgang naar kringlooplandbouw op een keerpunt staat, gaat maar 20% van het budget naar circulair produceren. Er staan te weinig concrete doelen in: agrarische ondernemers krijgen geen regelingen waarmee ze ook echt beloond worden voor het leveren van maatschappelijke gewenste prestaties w.b. kringlooplandbouw, dierenwelzijn en biodiversiteit. Bij de overige investeringslijnen landt nog geen 40% op het boerenerf - zie de becijfering in de Mededeling portefeuillehouder van 2 juni.

Op deze manier kan je niet spreken van een beleidskader voor de toekomst.

Daarom dient de Partij voor de Dieren samen met Forum voor Democratie, de SP en 50Plus een motie in om de sector wel dat concrete perspectief voor de toekomst, een duurzame toekomst, te bieden.

Voorzitter, hoe kunnen die concrete maatregelen voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn er dan uit zien?

In de commissie zijn daar door verschillende fracties al voorbeelden van gegeven. Het hanteren van een uitgewerkte biodiversiteitsindex, waarmee in het bedrijfsleven al ervaring is opgedaan.

Een beloning voor een hoger percentage zelf geproduceerd, of lokaal geproduceerd, veevoer. Een beloning voor het niet gebruiken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen – de biologische bedrijfsvoering.

Een compensatie voor de extra kosten van bodem verbeterende maatregelen, bijv. op experimentele basis, om proefondervindelijk het onderzoeken wat wel en niet werkt. Wat betreft dierenwelzijn kunnen we voortbouwen op de regeling die we onder POP-3 in de vorige collegeperiode hebben gehad

Of ga te rade bij het Brabantse programma voor het opkopen van gronden en verpachten onder circulaire en/of natuurinclusieve voorwaarden.. Kortom, er zijn tal van mogelijkheden.

Voorzitter, op basis van deze motie zal de Uitvoeringsagenda vorm moeten krijgen.

In een nieuw Statenvoorstel, de Uitvoeringsagenda, zal die aangepaste verdeling, terug moeten komen. Wij laten het aan GS om die herallocatie, over de andere investeringslijnen vorm te geven.

Een Uitvoeringsagenda waarin concrete regelingen binnen het thema “Circulair produceren” zijn opgenomen. Over het hoe van die concrete regelingen, heb ik zojuist een richting aangegeven.