Inbreng Sonderend stuk leges­ver­or­dening


10 juni 2023

Voorzitter,

Allereerst onze waardering dat de legesverordening op deze manier sonderend wordt voorgelegd, en beleidsmatig. Waarbij de Staten de kans krijgen te sturen met principe-uitspraken en op een aantal punten nog een vervolgtraject waarin de Staten ook nog betrokken worden.

Dan denk ik o.a. aan de relatie met het stimuleren van duurzaamheid, waarvan wij – niet verrassend - een voorstander van zijn. We kijken uit naar vervolgvoorstellen hierover. Wat betreft principe-uitspraken is het terecht dat er gekeken wordt of in concrete gevallen het heffen van leges illegaliteit in de hand kan werken. Aan de andere kant is er ook nog zoiets als het principe de vervuiler betaalt. Ik kom daar bij concrete gevallen op terug, met name ook de soortenbescherming.

We zijn akkoord met de nieuwe belastbare feiten op basis van de Omgevingswet, met een uitzondering. De maatwerkvoorschriften, want dat is iets dat je als bevoegd gezag wil – bijvoorbeeld een vergunning aanscherpen als de lokale milieusituatie dat vereist – en dan kan je niet de rekening daarvan bij de aanvrager neerleggen. Wij begrijpen niet de redenering hierachter. In de huidige situatie kan je toch ook niet een aparte rekening neerleggen voor het opnemen van vergunningvoorschriften?

We zetten ook vraagtekens bij het niet heffen van leges voor ontheffingen in het zgn. vrijwillige faunabeheer. We zien dat als een relict van overleefde jachtprivileges. Wij vinden de hele complexe en kostbare organisatie van het faunabeheer onjuist, dat wordt uitbesteed in plaats van in eigen beheer gehouden zoals in de provincie Flevoland, waardoor er ook betere waarborgen zijn voor het naleven van de wettelijke bepalingen die beogen de dieren te beschermen.

In principe zijn wij het wel eens met het terughoudend omgaan met leges bij vergoedingen voor faunaschade. Tenminste als dit gecombineerd wordt met een verplichting tot het eerst treffen van preventieve maatregelen. Dan is het niet heffen van leges een sluitstuk in situaties waarin m.n. privé personen schade ondergaan. Dat kan anders liggen bij bedrijfsmatige schade. We zien daarom uit naar de uitwerking van het MARF-advies. Maar had die er niet al lang moeten zijn, immers de MARF is vorig jaar augustus al opgeheven?

Dan het principe van het niet heffen van leges in situaties waarin je vooral illegaliteit niet in de hand wil werken. Je zou dat bij de ontheffingen soortenbescherming, die bijv. door de energietransitie nu vaak ook door privé personen moeten worden aangevraagd, consequent moeten toepassen. Geen leges voor privé personen, ook niet een laag tarief. Omdat je vooral wil bevorderen dat die ontheffingen, met mogelijk beschermende voorschriften daarin, worden aangevraagd. Voor bedrijfsmatige situaties ligt dat anders, waaronder dan ook grootschalige isolatie door woningbouwverenigingen kan vallen, zoals in het sonderend stuk wordt aangegeven.

Terecht is het voorstel om wel leges te vragen voor de TUG-ontheffingen, in de luchtvaart, dat zijn gewoonlijk commerciële aangelegenheden, met ook vaak overlast, er is geen reden om dat niet te doen. Maar dat geldt dan wat de Partij voor de Dieren betreft ook voor de vuurwerkvergunningen, die – eufemisme van het jaar – tegenwoordig als “ontbrandingstoestemmingen” worden aangeduid.

Als ergens “ de vervuiler betaalt” geldt, dan is het wel voor de privé- en pretvluchten en de vuurwerkshows. Wat betreft de vuurwerkvergunningen – ik krijg het woord “ontbrandingstoestemmingen” toch maar moeilijk over de lippen - is eerder motie 814 aangenomen die vraagt om het informeren van de omgeving, en het coördineren van de afhandeling met de natuurbeschermingsregelgeving. Hoe staat het met de opvolging en naleving daarvan, wordt hier op gecontroleerd? En vanwaar de grote toename in aanvragen, hoe is die te verklaren? Graag informatie hierover – dat kan ook door een mededeling portefeuillehouder.

Tot zover, voorzitter. Nogmaals onze waardering voor de sonderende aanpak, die hier ook nog eens heel transparant is toegepast. Leges is op deze manier toch een minder saai onderwerp dan je zou denken. We hopen , en gaan er vanuit dat ook een nieuw college, ook al is dat niet meer extraparlementair, deze goede, vanuit democratisch oogpunt zelfs essentiële, gewoonte voortzet!
Waarvan akte.

O ja – dit is voor ons in ieder geval een bespreekstuk.

Interessant voor jou

Toelichting motie Plusquin Concretiseer beleid luchtkwaliteit

Lees verder

Inbreng Coalitie Akkoord Provinciale Staten 30 juni 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer