Inbreng Plusquin Gedragscode Inte­griteit


12 november 2021

Voorzitter,

Bij de stukken voor dit agendapunt zit een Mededeling portefeuillehouder n.a.v. een toezegging gedaan op de door de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie ingediende Motie 2771, waarvoor onze dank.

In de Mededeling wordt verwezen naar een “Regeling melden vermoedens van een misstand”. Die echter pas na een zoektocht door de griffie boven water is gekomen en – let wel - een Bijlage bleek te zijn van de CAO. Er hoeft dan ook over de uitvoering van deze regeling alleen aan de Ondernemingsraad te worden gerapporteerd. Terwijl het gaat om misstanden met een maatschappelijk belang. Wetsovertredingen, gevaren voor de volksgezondheid, veiligheid, milieu aantasting en het goed functioneren van de provinciale organisatie.

Dat staat zo opgesomd in de Regeling. Voor misstanden in - zeg - de arbeidssfeer is er de vertrouwenspersoon.

Voorzitter, dat die Regeling melden van misstanden een Bijlage bij de CAO is - dat is een achterhaalde zaak. Nogmaals, het gaat om maatschappelijke misstanden. De rapportage over de uitvoering ervan zou dan ook publiek moeten zijn (uiteraard met respect voor de privacyregels).

Zodat we als Staten een blik krijgen op die maatschappelijke misstanden

Zodat melders, zogezegd, ook de ruggesteun hebben van Provinciale Staten. En wij als vrije Statenleden de misstand ook aan de orde kunnen stellen.

Daarom ook moet de Regeling publiekrechtelijk zijn, en niet een Bijlage bij de CAO. Al was het maar vanwege de in 2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Vanwege die wet normalisering heeft bijv. de VNG een modelregeling gemaakt, van publiekrechtelijke aard, voor de gemeentes. Maar belangrijker nog: (minstens) een provincie is ons voor gegaan, t.w. de provincie Groningen, die in 2017 al een publiekrechtelijke regeling heeft gemaakt. Vastgesteld door Provinciale Staten, zoals het hoort.

Daarom de volgende vraag.

Kan het college toezeggen dat de Regeling, in een publiekrechtelijke vorm, aan de staten ter vaststelling wordt aangeboden?

Eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. Het zal toch niet zover hoeven te komen dat wij hiervoor een motie moeten indienen?

Een voorstel dat ook de wijzigingen incorporeert die nodig zijn omdat op 17 december a.s. de EU-klokkenluidersrichtlijn van toepassing wordt. En de Nederlandse Wet Huis voor Klokkenluiders wordt vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders.

Dat meenemen van de EU-Richtlijn betekent wel wat. De reikwijdte moet worden uitgebreid naar misstanden bij Overheidsopdrachten. Saillant! En bescherming van persoonsgegevens. Actueel!

Ook afnemers en leveranciers van de provincie mogen een melding doen. En er mag niet langer de eis gesteld worden dat een misstand eerst intern gemeld wordt. Volgens de EU-Richtlijn mag er direct extern gemeld worden. Naar een inspectiedienst of toezichthouder, of het Huis voor Klokkenluiders. Zodat niet eerst een toch potentieel beschadigende, en mogelijk langdurige, interne procedure doorlopen hoeft te worden. Belangrijk!

Er is dus haast bij. Uiterlijk 17 december a.s. moet de nieuwe regeling zijn vastgesteld. Kortom, wat treuzelen we nog? Graag een reactie van de gedeputeerde.