Inbreng Plusquin Beleids­kader benoe­mingen


10 september 2021

Voorzitter,

Na alle reuring van het afgelopen jaar zal het u niet verbazen dat wij de update van het Beleidskader benoemingen met interesse bestudeerd hebben. Om te beginnen, over de vorm: dank voor de overzichtelijke presentatie van enerzijds de aanbevelingen van de Rekenkamer en de verwerking daarvan. Dat maakt het een goed leesbaar stuk.

En dan de inhoud: laat ik vooropstellen dat dit beleidskader een aantal prima aanzetten bevat. Het principe van open werving en selectie, de criteria van onafhankelijkheid en integriteit daarbij. Aandacht voor diversiteit, aandacht voor ambtelijke tegenspraak en minder onderhandse gunning van externe adviseurs via aanscherping van het inkoopbeleid. Meteen een vraag daarover: kunnen wij het stuk over die aanscherping op korte termijn verwachten?

Over de concrete uitwerking van deze punten hebben wij wel een aantal vragen.

Om met het laatste te beginnen: opdrachtverlening en externe adviseurs - wij missen aandacht voor stapeling. De affaire Vrehen heeft laten zien hoe ver de stapeling van opdrachten aan 1 persoon, c.q. bedrijven van die persoon, kan gaan. Dat heeft allerlei risico’s: er ontstaat afhankelijkheid, wederzijds. Van een frisse blik kan je niet meer spreken. En opdrachten kunnen worden opgesplitst om onder de drempel van verplichte openbare aanbesteding te komen. Zou er daarom naast een antidraaideur-bepaling niet ook een “antistapel-bepaling” in het beleidskader moeten komen? Bijvoorbeeld niet meer dan 1 opdracht per persoon per jaar?

Vragen hebben wij ook over het selectiecriterium “onafhankelijkheid”? Dat is niet uitgewerkt, wat wel zou moeten. Is het alleen onafhankelijkheid van de provincie? Of ook onafhankelijkheid van gevestigde, financiële belangen in het betreffende beleidsveld? Dat laatste zou ons inziens ook een criterium moeten zijn. Gevestigde belangen kunnen lobbyen, en dat doen ze ook volop, maar benoemd worden in adviescommissies e.d. is een stap te ver.

En dan de integriteitsverklaring – wat betreft de vorm: die wordt alleen uitgewerkt in het inleidende stuk, maar niet in artikel 4c zelf. Dat zou wel moeten. Overigens hebben wij moeite met de criteria “belang van de provincie” en “niet schaden van het aanzien van de provincie”. Die criteria kunnen heel behoudend worden uitgelegd, als resp. bestaand beleid en de manier waarop de provincie nu functioneert. Liever zien wij als criteria “het algemeen belang” en “de goede naam van de provincie”.

Wat betreft diversiteit hechten wij er zeer aan dat ook de concrete acties, om het grote belang van diversiteit in de organisatie en onder de medewerkers te verankeren, acties die op pag. 14 worden genoemd zo snel mogelijk worden opgepakt. Zoals het er nu staat vinden wij het te mager.

Ook de bij benoemingen te volgen selectieprocedure leidt bij ons tot vragen. Zo lezen we dat potentiële kandidaten uit de netwerken van de provincie Limburg actief benaderd en uitgenodigd kunnen worden om te solliciteren. Geeft dit geen valse verwachtingen? En als een extern wervings- en selectiebureau wordt ingeschakeld, op basis van welke criteria wordt dit bureau dan geselecteerd?

De profielen worden door GS opgesteld. Hoe wordt voorkomen dat er onbedoeld of ongewenst sturing op die profielen plaatsvindt?

Tot slot nog een opmerking over de ruimte voor ambtelijke tegenspraak, een open en veilige werksfeer waarin plaats is voor een eigen, soms afwijkende, mening. Heel belangrijk, zeker ook bij benoemingen. In het stuk lezen wij dat deze wordt gemonitord middels een belevingsonderzoek onder medewerkers. Dat vinden wij te mager. Wat wordt er gedaan met de uitkomsten als uit dit onderzoek - wat zeker te verwachten is – naar voren komt dat het met die openheid en veiligheid niet altijd goed gesteld is? Of als de respons op het onderzoek matig is? Juist omdat mensen zich niet veilig voelen?

Moet daar ook niet iets over gezegd worden in dit stuk? De Partij voor de Dieren is in ieder geval voorstander van een klokkenluidersregeling, en verwacht van dit college een voorstel in die richting.

Tot slot, hoe wordt voorkomen dat dit stuk een papieren tijger blijft? Het gaat er met name om hoe er in de praktijk mee omgegaan wordt.

Dank u wel.