Inbreng Plusquin Agen­dapunt Koers naar de Toekomst


15 januari 2021

Voorzitter,

Ten eerste dank aan de fractie van de PvdA voor deze agendering, zodat we het college scherp kunnen houden w.b. de uitvoering van die belangrijke landbouwagenda.

Want ook wij hebben vragen. W.b. de toezegging over, kort gezegd, “50% voor kringlooplandbouw” zien we in de Tabel op pag. 3 dat daar ook middelen vanuit het LEF worden meegerekend. Dat is niet volgens de toezegging, het zou immers om middelen vanuit Koers (naar de Toekomst) gaan. Idem dito voor middelen vanuit het LIOF-programma Limburg toekomstbestendig. Dat zijn geen Koersmiddelen, toch? Wij zien overigens niet in hoe een organisatie als LIOF de deskundigheid heeft om circulaire landbouw verder te brengen – je moet dan eerder aan het Louis Bolk Insituut insituut denken. Of gaat LIOF alleen als intermediair fungeren – dat zou wat ons betreft zo moeten werken, en niet anders.

Waardering vanuit onze fractie dat de vervolg POP-3 middelen nu ook voor innovaties voor dierenwelzijn kunnen worden ingezet – waardering dat dit bereikt is dankzij inzet van het College. Goed dat dit beleid nu kan worden voortgezet en wij gaan ervan uit dat het College aan deze mogelijkheid brede bekendheid zal geven.

Maar voor de Biologische producenten, verenigd in de Vereniging Biologisch Limburg, komen de POP-3 middelen te laat. Immers de regeling moet nog worden vastgesteld, en dat betekent toekenningen pas in het najaar. Terwijl er dan al 2 jaar geen financiering meer is voor het kenniscentrum van de vereniging. Biologische landbouw speelt een belangrijke rol in de transitie, er zijn concrete doelstellingen voor in de Green Deal van de EU, en het GLB. Hoe gaat de provincie de biologische producenten tegemoet komen – zodat zij in die Green Deal hun rol kunnen pakken?

Tot slot: wij lezen dat er een Acteplan kringlooplandbouw en Natuurinclusief produceren komt, terecht, en wanneer kunnen we dat tegemoet zien nu de gewenste datum eind 2020 kennelijk niet gehaald is?