Inbreng Loomans RUD Noord- en Zuid-Limburg


1 juni 2021


RUD Zuid (begroting 2022 en meerjarenbegroting)
Er is een bezuiniging voorzien ("taakstelling") van 159 k€, omdat de kosten van stijgende lonen en prijzen niet worden gecompenseerd. Terwijl we te maken krijgen met de overgang naar Omgevingswet, een mega operatie. We willen meer activiteiten vanwege circulaire economie en energiebesparing, waarbij ook een overgang van Uitvoeringsdienst naar Omgevingsdienst, met ook adviseringstaken. Ook hebben we de nodige incidenten besproken in PS, en is er het rapport van de cie Aartsen (wanneer bespreken we dat) dat het stelsel tekortschiet en er geld bij moet. In dit licht is een bezuiniging van 159k€ een gotspe.

De provincie draagt ca. 60% bij, op een begroting van ruim 13 miljoen, dus zou er in 2022 en komende jaren minimaal een 100 k€ aan moeten bijdragen. En we willen een schatting wat de overgang naar de Omgevinsgwet, de overdracht van de bodemtaken naar gemeentes, de overgang van Uitvoeringsdienst naar Omgevingsdienst, en de nieuwe taken voor circulaire economie en energiebesparing gaan kosten.Maar dus in ieder geval niet die reele korting doorvoeren, en de gemeentes vragen ook voldoend erbij te dragen zodat loon- en prijsstijging gecompenseerd worden.

Ook wil de PvdD dat de OD onafhankelijker van de politiek kan gaan opereren, zoals de cie van Aarsten (dringend) aanbeveelt. Dus een volledig mandaat als hoofdregel, en politiek/bestuurlijke afwijking daarvan als uitzondering. Dat scheelt ook uitvoeringskosten, doordat niet voor ieder besluit eesrt teruggekoppeld hoeft te worden naar de provincie.

RUD Noord
Dit is een zeer kleine uitvoeringsdienst. Volgens de cie Aartsen, die de RUD Noord expliciet noemt als vorobeeld van een dienst die de vereiste minimum omvang niet haalt, te klein om goed te kunnen functioneren. Daarom zou er een fusie moeten komen met de RUD met Zuid. Daarover willen we graag, als het niet vandaag is vanwege de politieke situatie, dan zo snel mogelijk zodra er een volwaardig college is: een standpunt van GS.

De bijdrage van de provincie is zeer gering, ca. 3% van de begroting, hoe kan dat terwijl daar juist een concentratie is van grote bedrijven in de intensieve veehouderij. We willen weten hoeveel er wordt uitgegeven aan vergunningverlening, toezicht en handhaving per bedrijf in de IV dat valt onder de provincie resp. de gemeentes. Er wordt geen bijdrage geleverd aan het platform Humane gezondheid en veehouderij, terwijl dat wel gevraagd wordt door de VNG. Dit alles geeft de PvdD niet het vertrouwen dat de VTH (vergunningv erlening, Toezicht en handhaving) voor deze sector op orde is.

Waarom is die provinciale bijdrage zo laag - die zou juist omhoog moeten. De PvDD wil daarvoro pleiten. Ook hier daalt (Tabel 2, p. 14) de begroting, in 2022 met 212 k€, liefst 10%. Hoe kan je dan de toegenomen taken met de invoering van de Omgevingswet, de overdracht van bodemtaken naar gemeentes (waarvoor 2 fte extra nodig is, wordt gemeld), circulaire economie en energiebesparing uitvoeren?

Interessant voor jou

Bijdrage Loomans Statenvoorstel Limburgse Regionale Energiestrategieen

Lees verder

Bijdrage Plusquin Integriteitsdebat en nieuwe Limburgse bestuurscultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer