Inbreng Hero­ver­weging mobi­li­teits­op­gaven


14 februari 2020

Voorzitter,

Bij het voorliggend Statenvoorstel hebben wij een dubbel gevoel. Aan de ene kant vinden wij het goed om te lezen hoeveel projecten er in de planning zitten, hoeveel nuttige projecten er worden uitgevoerd, en te zien dat er met zorg een prioritering van alle noodzakelijke, verwachte en gewenste onderdelen gemaakt is.

Aan de andere kant hebben wij ook redenen om minder gelukkig te zijn. In de 1e versie van het Statenvoorstel viel ons op dat bij een reeks van projecten fietstunnels, fietsbruggen of andere fietsvoorzieningen geschrapt waren. Denk aan Venray, Nederweert, de A280, de Wittemer Allee,.. Bij navraag aan de Gedeputeerde in de Commissie kreeg ik als antwoord dat deze waren overgeheveld naar het Beleidsplan Fiets. Zijn we dan niet bezig met een cosmetische operatie? In dit Beleidsplan zijn nu weliswaar een aantal van deze voorzieningen opgenomen, echter met een mits. Er is geen garantie dat ze worden uitgevoerd; daarvoor moet ofwel de aanbesteding mee vallen of moet de gemeente meer meebetalen.

Naar aanleiding van de bespreking in de Commissie is de Provincie opnieuw in gesprek gegaan met een aantal Gemeenten die niet tevreden waren met de uitkomsten van de heroverweging. We zijn blij dat in ieder geval het overleg met Venray inmiddels overeenstemming heeft opgeleverd. Voor zover onze informatie reikt is dat met Nederweert, Eijsden-Margaten en Gulpen-Wittem nog niet het geval. Het kan zelfs nog wel enige tijd duren voordat duidelijk worden wat er wanneer uitgevoerd wordt, en dus ook wat geschrapt is. Dit betekent dat de Staten nu over een voorstel moeten besluiten waarvoor de discussie nog loopt, en waardoor we dus ook niet in detail weten waar we ja of nee tegen zeggen. Wat ons betreft is het passender om eerst de openstaande discussies af te ronden, en daarna het voorstel naar de Staten te brengen. Dat belet ons, bij de huidige stand van zaken, met name de onzekere situatie m.b.t. de fietsvoorzieningen, om nu met het voorstel in te stemmen.

Voorzitter, dank u wel.

Peter Loomans