Inbreng Dekkings­voorstel Leisure Lane


14 februari 2020

Voorzitter,

In de Commissie is er uitgebreid gesproken over de Leisure Lane; over nut en noodzaak, de verdeling van de kosten en mogelijke versoberingsopties. De Partij voor de Dieren is blij met de aanvullende informatie die we daarover van de gedeputeerde hebben gekregen en die heeft ons overtuigd dat realisatie van de Leisure Lane een goed idee is. Ook vanuit de Fietsersbond hoorden wij positieve signalen.

Voorzitter, en dan de uitvoering. De Staten hebben nog maar een globale kaart van het tracé, en als je als provincie zo’n belangrijke rol speelt in zowel het tot stand komen als de financiering, dan wil je het in de uitvoering ook terugzien. Wij als Partij voor de Dieren zijn ook niet helemaal zonder zorgen, want het tracé gaat deels door natuurgebieden. Wordt daarmee in de concrete uitwerking straks voldoende rekening gehouden, en met de aanwezigheid van beschermde soorten?

Andere fracties zullen wellicht weer andere zorgen hebben. Wij willen hier een pleidooi houden om het plan als provincie ook zelf uit te voeren, via een Provinciaal Inpassingsplan (oftewel PIP). Dat ligt ook voor de hand, omdat het traject door meerdere gemeentes gaat. Je kan dan in één keer alle benodigde onderzoeken doen, en de benodigde procedures en vergunningen coördineren, wat uitvoeringstijd scheelt. Ook heeft de provincie, als uitvoerder van de Wet natuurbescherming, de meeste deskundigheid over natuur.

Gaat de provincie dan overal overheen walsen? Integendeel, straks onder de Omgevingswet, wordt het PIP een “projectbesluit” en we kunnen – en moeten waarschijnlijk ook - volgens die procedures gaan werken. Juist bij het projectbesluit zijn er uitgebreidere garanties voor een brede verkenning vooraf, voor burgerparticipatie en het kunnen inbrengen van alternatieven. En natuurlijk kunnen de gemeentes in de samenwerking die tot zo’n besluit leidt, volwaardig hun inbreng hebben - dat is gebruikelijk in dit soort trajecten. Zonder dat dit tot een vetorecht leidt.

Uitvoering door een PIP dus, of in feite straks een “projectbesluit”. Graag horen wij van de Gedeputeerde hoe ze staat tegenover die gedachte?

Voorzitter, dank u wel.

Peter Loomans