Inbreng Boven Werkplan bestuurs­cultuur


18 november 2022

Voorzitter,

Allereerst vinden wij het goed om te zien dat er eindelijk stappen gezet worden qua integriteit. En dat de uitkomsten van talloze onderzoeken, rapporten en debatten verwerkt zijn in dit werkplan. Zeker wat betreft de geldstromen en good governance code zijn we positief.

Wel zitten wij nog met vragen over het Meldpunt bestuurscultuur. Wij vragen ons af of dit meldpunt structureel wordt ingevoerd voor derden. Dus niet alleen voor 2021 en 2022 maar ook de volgende jaren. En hoe wordt hierbij getracht de drempel om contact op te nemen zo laag mogelijk te krijgen? Graag een reactie van de portefeuillehouder.

Verder lezen wij dat er 88 meldingen gedaan zijn. Hiervan is er slechts in 1 geval de externe adviseur integriteit ingeschakeld om vooronderzoek te doen en een gesprek met de melder te doen. Uiteindelijk heeft dit echter tot niets geleid.

Wij hebben hierdoor het gevoel dat er niets structureel of concreets uit voortkomt. Dit wordt versterkt aangezien we dit in de cie integriteit zien gebeuren. Echte concrete zaken of meldingen zijn tot nu toe niet gedaan. En ondanks alle inspanningen blijven er zaken naar bovenkomen, zoals omtrent het LEF en deze week de gronddeal.

Dit terwijl in bijv. de gemeente A’dam er wel structureel een onafhankelijk functionerend integriteitsbureau is, dat o.m. permanent meldingen van integriteitsschendingen oppakt.[1] En waar ook echt iets uit voortkomt. Iemand die bovendien gevraagd en ongevraagd advies geeft over integriteit. Waarom doen wij dit in Limburg niet ook?

Bovendien vragen we ons af hoe meldingen en afhandelingen bewaard blijven. En hoe lang? Zeker in verband met de Wet open overheid en de Archiefwet. Ook hier krijgen wij graag een reactie van de portefeuillehouder.

Dan de klokkenluidersregeling. Hier hebben wij al vaker vragen over gesteld, over gedebatteerd en een gesprek over gevoerd. Nu lezen wij dat de beantwoording hiervan volgt later dit jaar. Voor ons is dit echter verbazingwekkend.

Want twee jaar geleden al is de Wet normering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Daardoor moet het bij publieke regeling mogelijk zijn voor werknemers van de provincie om een interne melding te doen omtrent misstanden en belangenverstrengeling.

Sterker nog, vorig jaar is de EU-richtlijn Klokkenluiders in werking getreden. Deze verplicht ertoe dat ook mensen van buitenaf, dus afnemers en leveranciers, ook extern melding hierover moeten kunnen doen.

In bijvoorbeeld de gemeente Maastricht is dit heel netjes geregeld, in 2 verschillende verordeningen nog wel. Wij begrijpen dan ook niet waarom de provincie niet meteen tot actie overgaat. Zeker niet als 2 voorbeeldverordeningen voor ons klaarliggen bij de gemeente Maastricht. Waarom deze twee integriteitsverordeningen niet gewoon overnemen bij de provincie?

Tot slot, voorzitter, willen wij nog het volgende meegeven. Wij hopen dat met dit alles voortvarend aan de slag gegaan wordt. Zeker met de aankomende verkiezingen en nieuwe statenleden is het van belang nu iets goed met elkaar af te spreken. Zodat alles in de nieuwe statenperiode goed geregeld is.

Dank u wel.


[1] Zie https://www.amsterdam.nl/bestu...

Interessant voor jou

Inbreng Boven Brightlands Venlo

Lees verder

Inbreng Strik Subsidieregeling cultuurplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer