Inbreng Boven Infor­ma­tie­vei­ligheid en -toegan­ke­lijkheid


7 oktober 2022

Voorzitter,

Het is goed om te zien dat er veel verbetering is geboekt qua informatieveiligheid en -toegankelijk Om aan deze opgave te voldoen, moesten de nodige stappen gezet worden. En als we de stukken lezen, blijkt wel dat we van ver gekomen zijn.

Om met informatieveiligheid te beginnen, vinden we het belangrijk dat er hier meer aandacht voor is.

Zo onderschrijven wij dat de mens de zwakste schakel is. Maar ook dat de complexiteit van de techniek om informatiebeveiligingsspecialisten vraagt.

Omdat dit specialistische kennis vereist, klinkt het bedrag dat daarbij nu gemoeid is (rond de €200.000) wel als heel erg weinig. Wij hopen dat dit komt door onvolledige toerekening, want vooralsnog lijkt dit bedrag nog onvoldoende aandacht te krijgen. Graag horen wij een toelichting van de gedeputeerde.

Daarnaast wordt er veel nadruk op processen en certificering gelegd. Maar de kwaliteit van de beveiliging hangt af van de kwaliteit van de processen. En alleen deskundige medewerkers kunnen de effectieve techniek en werkwijze bedenken.

Dit wordt vaak de derde pijler van informatie security genoemd. Graag zouden wij ook willen dat aandacht aan availability wordt gegeven. Ook hier horen wij graag een reactie van de gedeputeerde.

Dan, voorzitter, de informatietoegankelijkheid. Om daarmee met de oude Wob te beginnen, lezen wij dat er niet bijgehouden is hoe vaak een beroepszaak gegrond verklaard is.[1] Dit lijkt ons juist noodzakelijke informatie om te peilen waar het fout zit met de informatievoorziening en openbaring daarvan.

Wij vragen ons dan ook af waarom dit niet bijgehouden is? Wordt dit in het vervolg wel geregistreerd? En welke lessen heeft de provincie getrokken uit het gegrond verklaren van het beroep?

Tot slot, is het goed om te zien dat de provincie de voorbereidingen van de Woo[2] ter hand genomen heeft. Hiervoor willen wij ons compliment uitspreken, ook al moeten er nog stappen gezet worden zoals de provincie zelf aangeeft. En dan vooral wat betreft actieve openbaarmaking en de bewustwording daarvan.

Wel blijkt uit het onderzoek dat de beslistermijnen nog een punt van aandacht zijn. De beslistermijn van 4 weken op basis van de Woo wordt vaak niet gehaald.[3] Deze is immers 2 weken korter dan in de Wob: [4] in 4 weken moet beslist worden, met maximale verdaging van 2 weken en dan ook enkel als de omvang of complexiteit dat rechtvaardigt.[5]

Wij krijgen dan ook de indruk dat de provincie worstelt met de beslistermijnen van de Woo. Kan de gedeputeerde dit nader toelichten? En hoe wordt geborgd dat de beslistermijnen in het vervolg wel gehaald worden?

Dank u wel.


[1] Praktijk van de Wob in Limburg, p. 25.

[2] De opvolger van de Wob, per 1 mei jl.

[3] Praktijk van de Wob in Limburg, p. 29.

[4] Art. 6 leden 1 en 2 Wob (oud).

[5] Art. 4.4 Woo.

Interessant voor jou

Bijdrage Loomans Voortgangsrapportage VDL Nedcar

Lees verder

Inbreng Plusquin Deelname provincie Limburg aan het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer