Inbreng Anne Hanssen (Caring Vets) Fauna­be­heerplan


20 november 2020
Allereerst wil ik de leden van PS vragen om er bij de minister op aan te dringen de wildlijst af te schaffen. Dit betreft haas, konijn, wilde eend, houtduif en fazant. De dieren op deze lijst zijn vogelvrij en worden uitsluitend gedood omwille van het korte pleziertje van jagers, die gezamenlijk op pad gaan om vervolgens bij een goed glas wijn hun dode dier te verorberen. Voor de jagers betekent het een leuk dagje, voor het dier betekent het einde van zijn leven, waarbij het mag hopen dat het met een schot gedood is. Vele dieren liggen nog uren, zelfs dagen te creperen omdat ze zijn aangeschoten en niet meer gevonden worden door de jagers of hun honden.

De wildlijst is ooit door de minister opgesteld omdat hij meende dat deze soorten in aantallen zo groot waren dat ze wel vrij bejaagd konden worden. Inmiddels zijn alle 5 de soorten ernstig in aantallen terug gelopen, haas en konijn zo erg dat ze nu op de rode lijst van bedreigde diersoorten staan.

De Limburgse jagers zijn echter niet van plan zich hier iets van aan te trekken, want, zoals FBE Limburg zegt: “wij betalen de grondgebruikers (boeren) om deze dieren te mogen “oogsten” en wij betalen niet voor niks”.

De maatschappelijke acceptatie van de jacht gaat terecht achteruit. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de petitie tegen de jacht van bewoners en wandelaars van de Kunderberg, een Natura-2000 gebied in Voerendaal. Deze is inmiddels ruim 500 keer ondertekend. https://stopjachtkunderberg.petities.nl/

Mensen beseffen dat dieren levende wezens zijn met gevoel, emoties en intelligentie, die in familieverbanden leven, die pijn kunnen lijden en verdriet ervaren om het verlies van een maatje of familielid.

Betreffende de jacht op wilde zwijnen ter preventie van Afrikaanse Varkenspest willen wij het volgende opmerken:

Jagers en (varkens)boeren pleiten nu al enkele jaren voor het afschieten van wilde zwijnen. Hoe lang willen ze hier nog mee door gaan? Als excuus wordt hiervoor de dreiging van het Afrikaanse Varkenspest Virus gebruikt.

Echter dit wordt door alle deskundigen én door opgedane ervaringen in Oost-Europa tegengesproken. In Polen is inmiddels 90% van de wilde zwijnen populatie afgeschoten, maar Polen is nog steeds niet vrij van AVP. Laten wij in Nederland niet in de val trappen van de hobbyjagers om deze dieren te mogen schieten nu het aanbod van andere wilde dieren vermindert.

De expert op het gebied van AVP en wilde zwijnen van de WUR (Universiteit Wageningen) dr.ir. TCW Ploegaert over de vraag hoe groot de kans is dat we AVP in Nederland krijgen:

Kort antwoord: Deze kans is momenteel uitermate klein, maar kan uiteraard niet 100% worden uitgesloten. De grootste kans is waarschijnlijk nog via het (per ongeluk) in contact komen van wilde zwijnen of gehouden varkens met besmette varkensproducten (bijvoorbeeld vlees zoals salami of gedroogde worst).

Uitgebreid antwoord: Op dit moment is er voor Nederland nauwelijks sprake van een verhoogde kans op insleep van AVP virus.

Hoe zit dat voor de verschillende mogelijke introductieroutes?

  • Wilde zwijnen: Verwaarloosbaar. Zonder interactie met gehouden varkens zal het virus zich niet handhaven in een wilde zwijnen populatie en dooft het vuurtje al snel uit (als het vuurtje sowieso al aan gaat, zoals de ervaring in Litouwen en Polen laat zien). Wilde zwijnen lopen ook geen 2000 kilometer naar Nederland. Zeker niet als ze Afrikaanse varkenspest hebben! Blijft over: Nederlandse jagers die actief zijn in besmette regio’s en vlees van een besmet wild zwijn meenemen en dat hier in Nederland aan varkens voeren.
  • Direct, via transporten van besmette gehouden varkens: Verwaarloosbaar. Er zijn normaal geen transporten van levende varkens in deze richting.
  • Indirect, bv via transportwagens of mensen: Zeer klein tot verwaarloosbaar. Indirecte transmissie is voor het AVP-virus al veel moeilijker dan voor het klassieke-varkenspestvirus. Momenteel is de kans vrijwel 0 dat een transportwagen in Litouwen of Polen in contact komt met het virus, laat staan dat aan alle andere voorwaarden daarna kan worden voldaan om dat virus uiteindelijk in een Nederlands varken te krijgen. Pas als er op grote schaal infecties bij gehouden varkens gaan plaatsvinden, zal deze kans wat gaan toenemen.
  • Voeren van keukenafval: Zeer klein. Officiële importen van varkensvlees uit besmette landen is vaak al niet mogelijk om andere redenen, of wordt gestopt zodra AVP is vastgesteld. Wat over blijft zijn 'persoonlijke' importen, waarbij gedacht kan worden aan vrachtwagenchauffeurs op de lange baan, forenzende arbeiders uit getroffen regio’s, jagers en/of toeristen.
    Verder is ook het voeren van keukenafval in Europa verboden.

De mogelijkheid om verwilderde katten af te schieten.

In Nederland zijn naar schatting tussen de 300.000 en 1,2 miljoen zwerfkatten die afkomstig zijn uit de populatie huiskatten. In Tilburg is een project waarbij zwerfkatten worden gevangen, gecastreerd, gechipt en teruggezet worden waar ze gevonden zijn (de TNR-methode). Dit beleid leidde tot een enorme afname in de populatie zwerfkatten in dit gebied.

Een mogelijkheid om de kosten van deze operatie te dekken is door invoering van een kattenbelasting, zoals dit ook bij honden gebeurt. Een chipplicht zou hierbij ook goede diensten bewijzen: de kosten kunnen dan op de eigenaren verhaald worden.

Caring Vets is sterk gekant tegen het afschieten van (zwerf)katten. Dit is dieronvriendelijk en onnodig. Stelt u zich bovendien de verontwaardiging van de bevolking voor wanneer jagers ook katten mogen schieten!

Geachte Statenleden, geef niet toe aan de druk van de jagers om te mogen schieten. Geen wilde zwijnen, geen verwilderde katten, en geen andere dieren. Bescherm datgene wat kwetsbaar is, de dieren. Zij kunnen zich niet verdedigen, daarom is dat onze plicht.

Anne Hanssen

Voorzitter Caring Vets Limburg

Secretaris Caring Vets landelijk.