Bijdrage Plusquin Begroting 2022 tweede termijn


5 november 2021

Voorzitter, de ene na de andere logistieke “doos”, (sommigen zouden van “bunker” spreken) verrijst langs de slagaders van de vrachtwagen logistiek, die door het Limburgse (en Brabantse) land voeren. De pakjes- en bezorgeconomie van post corona groeit (letterlijk) grenzeloos, en ondernemers met een lapje land over grijpen hun kans. Zoals aan de A2 tussen Maastricht en Borgharen, waar, een ondernemer liever zo’n doos laat verrijzen dan woningen, waar maatschappelijk gezien in deze tijd meer behoefte aan is. Bij Echt verrijst een fonkelnieuw XXL distributiecentrum, gefinancierd door een vastgoedfonds uit Singapore, van 99.000 vierkante meter. Waar overigens nog geen huurders voor zijn - maar fiscale regels maken het aantrekkelijk, vooral ook voor buitenlandse investeerders zo blijkt uit cijfers van het Financieele Dagblad, om sowieso te investeren. Milieuregels zijn er niet of nauwelijks, de silo in Echt ligt er zonder zonnepanelen op het dak.

Laten we deze wildgroei ongebreideld zijn gang gaan? Willen we wel de parkeerplaats van Europa zijn?

Rijksadviseur Wouter Veldhuis, van het College van Rijksadviseurs voor het landschap, ziet dit ook met lede ogen aan en pleit nu, in het verlengde van een rapport dat dit College eerder publiceerde, voor een voorlopige bouwstop op grote distributiecentra. Omdat er nu tussen gemeentes, provincies en Rijk geen sprake is van afstemming, laat staan capaciteitsplanning. Evenmin zijn er duidelijke milieuvoorwaarden en eisen aan de landschappelijke inpassing. Ik citeer:

Er is bedenktijd nodig om tot duidelijke afspraken te komen over een goede verdeling van de schaarse ruimte in Nederland. Achteraf is de schade niet meer te herstellen.”

Maar op Den Haag kunnen we, zeker in de huidige politieke situatie, niet wachten. Dus ergens moet de wal het schip keren. Laat Limburg hier het voortouw in nemen.

Wij stellen een bouwstop voor van 1,5 jaar, voor de rest van de collegeperiode. De motie vraagt het College een voorstel hiervoor aan de Staten voor te leggen. Dan kunnen we in de tussentijd werken aan goede regels in de Omgevingsverordening, eventueel in afstemming met nabijgelegen provincies. Brabant heeft al een selectief beleid voor XXL-distributiecentra, https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/werklocaties/grote-distributiecentra Laten we daarop aansluiten!

Voorzitter, ik denk dat de urgentie van deze motie voor zich spreekt. In een periode waarin de COP26 in Glasgow plaats vindt, en regeringen en maatschappelijke organisatie naar voren treden met plannen om hun bijdrage aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Omdat het van ze gevraagd wordt, en gevraagd mag worden, volgens het Verdrag van Parijs. Urgent, niet voor niets spreek ik van “gevaarlijke klimaatverandering”” en ben daarbij in het goede gezelschap van de rechter die deze woorden ook gebruikt in de laatste Urgenda uitspraak.

Een minimum moet zijn dat je als provinciale organisatie, met een voorbeeldfunctie, en als “launching customer” met concrete maatregelen toewerkt naar de doelen van de EU Green Deal: 55% emissiereductie in 2030, en klimaatneutraliteit in 2050. En daarnaast onderzoekt of, en hoe, je nog kan versnellen. Dat is wat de motie vraagt.