Bijdrage Marsna


19 juni 2020

“Papier is geduldig – maar de kas van de provincie niet”

Reeds in de jaren ‘90 bleek dat de papierproductie vanwege de opkomende digitalisering de gouden tijden achter de rug had. Dit bleek ook bij Stora Enso, een van de grootste papierfabrikanten ter wereld, in 2006. De toen nog winstgevende Berghuizer Papierfabriek zou worden gesloten door het terugbrengen van het papieroverschot op de wereldmarkt. 360 medewerkers verloren hun baan. Ik geloof niet dat provincie Gelderland er ook maar een moment over gepeinsd heeft om de fabriek over te nemen.

Waarom besloot het College in 2008, toen al duidelijk was dat de digitalisering toenam en de vraag naar papier afnam, een papierfabriek te kopen in een nota bene een verouderd pand?

Waarom juist MARSNA?

Waarom speelde LIOF geen rol?

Waarom stopt de provincie geld in onderhoud terwijl de huurder volledig op de hoogte was van de ouderdomsgebreken en deze via het huurcontract heeft geaccepteerd? (Jos van Rey en Bianca Lauvenberg Evers waren hier destijds heel kritisch over; zie p.24-25 rapport).

Als het een kwestie was van baanbehoud, was het dan niet goedkoper en beter geweest om te zorgen dat de werknemers toe geleid zouden worden naar een toekomstbestendige sector? Deze gang van zaken neigt naar willekeur.

De Partij voor de Dieren had voor deze steunoperatie nooit verantwoordelijkheid genomen.

Bij echt zelf risicodragend ondernemen als provincie hebben we grote vraagtekens. Je krijgt te maken met dubbele petten als het gaat om VTH, natuur en milieu. En de overheid ís geen onderneming, je kunt ondernemersrisico’s niet afdekken met een gestructureerde aanpak en “erbovenop zitten door PS”, zoals nu voorgesteld in het Statenvoorstel. Er zijn marktrisico’s en mag je dan gokken met belastinggeld? De PvdD vindt van niet.

Publiek geld naar publieke waarden en publieke functies, zo hebben we vorige week bij het landbouwdossier aangegeven en dat geldt ook voor dit dossier. Enexis vervult bv wel een publieke functie, daar gaat het om infrastructuur voor energie, met een beperkt risicoprofiel.

Voorzitter, daarnaast hebben we nog meer bezwaren.

Er zit politiek gezien een enorme eenzijdigheid in het Statenvoorstel. De Zuidelijke Rekenkamer komt met aanbevelingen voor PS maar ook voor GS!

Hele concrete, ik wijs met name op de aanbevelingen A9-A12 en A16-A19. Maar die aanbevelingen vinden we NIET terug in het Statenvoorstel.

Wat zijn we dan voor een volksvertegenwoordigers?

We laten het College, dat wij moeten controleren, vrij en leggen onszelf allerlei opdrachten op!

Die naar ons idee ook nog eens de kern niet raken. De kern is en blijft: publiek geld voor publieke waarden en niet het gokken met belastinggeld.

Ook daarom kunnen we niet met het voorstel instemmen.

Om die eenzijdigheid in ieder geval te corrigeren voor een onderwerp dat ons zeer aan het hart gaat, het blijven staan voor een goede VTH, vanwege die publieke waarden, dienen wij samen met VVD, GL en SP een motie in.

Deze motie garandeert dat er, in geval van een zakelijk belang van de provincie, altijd een publiek debat is over de manier van uitoefening van de VTH-taken. GS kan het mandaat van de Omgevingsdienst niet terugnemen zonder de wensen en bedenkingen van de Staten gehoord te hebben.