Vragen Stop op ontwik­keling kalk­moeras in natuur­project Middels­graaf


Indiendatum: dec. 2016

Maastricht, 1 december 2016

Geacht College,

In het kader van de hermeandering van de Middelsgraaf (bij Susteren) was er een afspraak tussen de provincie, het Waterschap Roer en Overmaas en Natuurmonumenten om een terrein van 7 hectare in te richten als kalkmoeras. Met dat doel had eerder het Waterschap deze gronden, die behoren tot de Goudgroene natuurzone, overgedragen aan de provincie.

De ontwikkeling van dit kalkmoeras, een voor Limburg uniek natuurtype, was een wezenlijk onderdeel van het Middelsgraaf project dat juist moest zorgen voor een goede waterberging. Het gehele project is inmiddels opgeleverd, echter zonder het kalkmoeras, volgens berichtgeving vanwege een besluit van gedeputeerde van der Broeck.

1) Kent GS de berichtgeving van L1 over het niet uitvoeren van de 7 hectare kalkmoeras bij natuurproject Middelsgraaf http://www.1limburg.nl/natuurclub-boos-over-uitblijven-moeras?

2) Was in de overdrachtsakte van de gronden van Waterschap naar provincie opgenomen dat het moerasproject onderdeel was van de overdracht, en dat de overdracht geschiedde ten behoeve van de uitvoering van dit project?

3) Is het juist dat het niet uitvoeren van het kalkmoeras project een besluit was van de verantwoordelijk gedeputeerde?

4) Was het besluit om het kalkmoerasproject niet uit te voeren conform de gedragslijn van de provincie tot dan toe?

5) Is het besluit om niet uit te voeren op schrift gesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is GS bereid het besluit aan Provinciale Staten toe te zenden?

6) Volgens de Stichting Groene Taille, in een persbericht (bijgevoegd), is het besluit om niet uit te voeren gemotiveerd door de grotere kans op wateroverlast die een aangrenzend agrarisch bedrijf door het project zou ondervinden. Was dit inderdaad de motivering? Zo nee, wat was dan de motivering?

7) Is het juist dat het Waterschap Roer en Overmaas over deze wateroverlast ten gevolge van het project berekeningen heeft uitgevoerd? En daarbij tot de conclusie kwam dat de kans op wateroverlast niet zou toenemen?

8) Is de huidige staat van het terrein conform het voor deze gronden geldende natuurdoeltype?

9) Is GS bereid het project alsnog uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

P. Plusquin,

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 18 jan. 2017

Vraag 1.
Kent GS de berichtgeving van L1 over het niet uitvoeren van de 7 hectare kalmoeras bij natuurproject Middelsgraaf http://www.1limburg.nl/natuurclub-boos-over-uitblijven-moeras?

Antwoord.
Ja.

Vraag 2.
Was in de overdrachtsakte van de gronden van Waterschap naar provincie opgenomen dat het moerasproject onderdeel was van de overdracht, en dat de overdracht geschiedde ten behoeve van de uitvoering van dit project?

Antwoord.
In de overdrachtsakte is ten aanzien van kadastraal perceel Susteren, sectie H nummer 704 de volgende bijzondere voorwaarden op genomen “op het verkochte en aangrenzende percelen wordt in de periode tweeduizendvijftien – tweeduizend zeventien het Projectplan Middelsgraaf Deelgebied 1 uitgevoerd door, casu quo in opdracht van het waterschap. Partijen hebben kennisgenomen van casu quo zijn akkoord met dit plan en de hiermee samenhangende nieuwe inrichting van het sub B verkochte”. In het projectplan Middelsgraaf deelgebied 1 is de ontwikkeling van kalkmoeras voorzien.

Vraag 3.
Is het juist dat het niet uitvoeren van het kalkmoeras project een besluit was van de verantwoordelijk gedeputeerde?


Antwoord.

Er is geen formeel GS-besluit genomen over het niet uitvoeren van het kalkmoeras. Wel is aan een agrariër aangegeven dat het desbetreffende perceel niet wordt afgegraven.

Vraag 4.
Was het besluit om het kalkmoerasproject niet uit te voeren conform de gedragslijn van de provincie tot dan toe?


Antwoord.

Zie antwoord op vraag 3.
In de onlangs vastgestelde Natuurvisie en de kadernota PIO is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de wijze waarop de natuuropgaven worden gerealiseerd. Zo is aangegeven dat we inzetten op een sobere aanpak van functiewijziging en herinrichting van gronden. Daarom zullen we nieuwe en
bestaande natuur waar mogelijk inrichten ten behoeve van het bereiken van een basiskwaliteitsniveau dat aansluit bij de natuur- en landschapsambities van de grondeigenaar.

Vraag 5.
Is het besluit om niet uit te voeren op schrift gesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is GS bereid het besluit aan Provinciale Staten toe te zenden?


Antwoord.

Zie antwoord op vraag 3, er heeft nog geen besluitvorming in dit kader plaatsgevonden. De naastgelegen agrariër hebben wij laten weten dat het provinciale perceel niet wordt ontgraven. De huidige beheersvorm schraal grasland wordt ter plaatse voortgezet.

Vraag 6.
Volgens de Stichting Groene Taille, in een persbericht (bijgevoegd), is het besluit om niet uit te voeren gemotiveerd door de grotere kans op wateroverlast die een aangrenzend agrarisch bedrijf door het project zou ondervinden. Was dit inderdaad de motivering? Zo nee, wat was dan de motivering?


Antwoord.

Zoals bij het antwoord op vraag 3 reeds is aangegeven heeft er nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Het besluit om de agrariër te laten weten dat het provinciale perceel niet wordt afgegraven is ingegeven vanuit het oogpunt dat wij sober en doelmatig natuur realiseren. Afgraven is per definitie een dure maatregel. Voor uw vraag met betrekking tot wateroverlast verwijzen wij naar het
antwoord op vraag 7.

Vraag 7.
Is het juist dat het Waterschap Roer en Overmaas over deze wateroverlast ten gevolge van het project berekeningen heeft uitgevoerd? En daarbij tot de conclusie kwam dat de kans op wateroverlast niet zou toenemen?


Antwoord.

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft voor het verleggen, aanpassen en dempen van watergangen, in 2013 en 2015 berekeningen en aanvullende hydrologische berekeningen uitgevoerd om de effecten naar de omgeving in beeld te brengen. Er zijn in dit kader geen negatieve effecten geconstateerd. Uit de
aanvullende berekeningen van 2015 is gebleken dat de Middelsgraaf fungeert als barrière voor effecten op de grondwaterstand waarbij de gewenste verhoging van grondwaterstanden in de verworven goudgroene natuurzone geen wateroverlast in aangrenzende landbouwpercelen tot gevolg heeft. Wij zijn van mening dat het afvoeren van de voedselrijke bovengrond en het aanbrengen van laagten
binnen de goudgroene natuurzone niet zal leiden tot wateroverlast maar zal bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast in het geval van hevige piekbuien, door het extra waterbergend vermogen.

Vraag 8.
Is de huidige staat van het terrein conform het voor deze gronden geldende natuurdoeltype?


Antwoord.

Het bedoelde terrein maakt onderdeel uit van de goudgroene natuurzone in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL 2014. In het vigerende provinciale natuurbeheerplan 2017, dat is vastgesteld op 20 september 2016, zijn er vanwege de flexibilisering van het natuurbeheer geen natuurdoelen per deelgebied meer opgenomen. Er is dan ook geen sprake van een specifiek natuurdoeltype voor deze gronden.

Vraag 9.
Is GS bereid het project alsnog uit te voeren? Zo nee, waarom niet?


Antwoord.

Ja, in dit project zal volgens de PIO werkwijze samen met belanghebbende in het gebied een plan van aanpak opgesteld worden om de natuuropgave waaronder het kalkmoeras te realiseren. De betreffende percelen zijn begrensd als Goudgroene natuurzone (areaaluitbreiding) waar een functieverandering van landbouw naar natuur wordt nagestreefd.


Gedeputeerde Staten van Limburg