Betref­fende Enexis


Indiendatum: jan. 2017

Geachte College van GS,

Essent is in 2009 opgesplitst en deels verkocht, de netwerkmaatschappij is in handen van depublieke sector gebleven onder een nieuwe naam ‘Enexis’.
Enexis is in principe een bedrijf zonder winstoogmerk, het bedrijf beheert hetelektriciteitsnetwerk.

De Volkspartij Limburg, PVV, 50 PLUS, Lokaal Limburg, Groenlinks en de PvdD vinden hetdaarom vreemd dat Enexis ieder jaar minimaal 100 miljoen winst moet maken, omdat deprovincies en de gemeenten in hun begrotingen grote dividenduitkeringen opnemen.Vandaar onderstaande vragen, graag beantwoorden voorafgaand aan de bijeenkomst :

 1. Kan het College van GS aangeven hoeveel de nettowinst was van Enexis van 2009 t/m2015?

 2. Kan het College van GS aangeven hoeveel dividend er door Enexis is uitgekeerd aan deProvincie Limburg en de Limburgse gemeenten die aandeelhouder zijn van 2009t/m2015?

 3. Is het College van GS het met de Volkspartij Limburg eens dat dit dividend dat indirectvia de gemeenten en provincies aan de burgers/ondernemers wordt teruggegeven beterdirect aan de burgers/ondernemers kan worden teruggegeven in de vorm van lageretarieven?

 4. De maximumtarieven van Enexis worden vastgesteld door de ACM, houdt Enexis zichstrikt aan deze norm of zit het tarief hieronder?

 5. Heeft GS een overzicht van de stroom- en gasstoringen in Limburg van de laatste driejaar? Hoe verhoudt dit zich tot andere provincies?
  Zijn er gebieden in Limburg die een verouderd kabels- en leidingennetwerk hebben?

 6. Voldoen de salarissen van de bestuurders aan de Wet Normering Top inkomens?Gedeputeerde Koopmans heeft aangekondigd hierop actie te ondernemen, hoe staat hethiermee?

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 7 feb. 2017

Vraag 1) Kan het College van GS aangeven hoeveel de nettowinst was van Enexis van 2009 t/m 2015?

De nettowinsten van Enexis van 2009 t/m 2015 bedroegen:

 1. 2009: € 263,1 mln

 2. 2010: € 193,7 mln

 3. 2011: € 229,4 mln

 4. 2012: € 229,1 mln

 5. 2013: € 239,1 mln

 6. 2014: € 265,5 mln

 7. 2015: € 223,1 mln

Vraag 2) Kan het College van GS aangeven hoeveel dividend er door Enexis is uitgekeerd aan de ProvincieLimburg en de Limburgse gemeenten die aandeelhouder zijn van 2009 t/m 2015?

De Provincie Limburg heeft een aandelenbelang in Enexis van 16,12%. De Limburgse gemeentenhebben gezamenlijk 9,47% van de aandelen Enexis in bezit.

Provincie Limburg:

Uitgekeerd Uitgekeerd BetreftRegulier in BoekjaarDividend Boekjaar Enexis

€ 12,7 mln* 2010 2009€ 9,3 mln* 2011 2010

Limburgse gemeenten:

€ 18,5 mln.€ 18,5 mln.€ 19,3 mln.€ 21,4 mln.€ 18,0 mln.

2012 20112013 20122014 20132015 20142016 2015

UitgekeerdRegulier

Dividend

€ 7,5 mln*€ 5,5 mln*€ 10,9 mln.€ 10,9 mln.€ 11,3 mln.€ 12,6 mln.€ 10,6 mln.

Uitgekeerd Betreft
in BoekjaarBoekjaar Enexis

2010 20092011 20102012 20112013 20122014 20132015 20142016 2015

* pay-out ratio 30% i.p.v. 50%.

Vraag 3) Is het College van GS het met de Volkspartij Limburg eens dat dit dividend dat indirect via de gemeentenen de provincies aan de burgers/ondernemers wordt teruggegeven beter direct aan deburgers/ondernemers kan worden teruggegeven in de vorm van lagere tarieven?

Het dividendbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in overleg metde Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarbij is vooraleerst een verantwoordelijkwinstniveau van belang. Bij dit winstniveau horen elementen als lange termijn bedrijfszekerheid,voldoende investeringsruimte en een A-rating. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar debijeenkomst met de Statencommissie FEB op 6 maart inzake Strategie Enexis. Daarnaast maakt deopbrengstpost Enexis onderdeel uit van de totale provinciale begroting. Bij de start van de coalitie iservoor gekozen om een deel van de begrotingsruimte in te zetten voor het gelijk houden, en dus ook niettrendmatig verhogen, van de provinciale opcenten.

Vraag 4) De maximumtarieven van Enexis worden vastgesteld door de ACM, houdt Enexis zich strikt aan dezenorm of zit het tarief daaronder?

Enexis hanteert sinds 2014 inzake de gereguleerde tarieven de door ACM voor Enexis vastgesteldemaximale tariefruimte. Omdat Enexis in het verleden een aantal jaren niet de maximale tariefruimte heeftbenut blijkt, uit benchmarkgegevens, dat Enexis momenteel de goedkoopste netbeheerder in Nederlandis (all-in nota huishoudens).

Vraag 5) Heeft GS een overzicht van de stroom- en gasstoringen in Limburg van de laatste drie jaar?Hoe verhoudt dit zich tot andere provincies?
Zijn er gebieden in Limburg die een verouderd kabels- en leidingennetwerk hebben?

Bijlage 1 bij deze schriftelijke beantwoording geeft inzicht in de uitvalduur en uitvalfrequentie in Limburg invergelijking met Enexis (landelijk totaal). Dit is zonder de hoogspanningsnetten welke bij TenneT zitten.Geconcludeerd kan worden dat Limburg er positief uitspringt, waarbij wel aangetekend moet worden datde van Enexis ontvangen cijfers 2016 nog in concept zijn.

Over de kwaliteit van de netten van Enexis tref u hieronder een technische toelichting aan.
Kort gezegd: Omdat de levensverwachting zo hoog is, hanteert Enexis een systeem om de kwaliteit vanhet netwerk te monitoren. Daarnaast worden de netten van Enexis steeds intelligenter waardoor veelsneller een storing kan worden gelokaliseerd. Daardoor hebben veel minder mensen last van een storing.En maakt dit het Enexis-net klaar voor de energietransitie.

Enexis heeft geen verouderde kabel- en/of leidingnetwerken.
De levensduurverwachting van elektriciteitskabels is zeer hoog en veelal nauwelijks leeftijd-gerelateerd,vandaar dat het kwaliteitsniveau ervan wordt gemonitord en in geval van degeneratie tot vervangingwordt overgegaan. Enexis introduceert naast innovatieve online kwaliteitsmonitoring de laatste jaren ookzogenaamde Distributie Automatisering in de elektriciteitsnetwerken waardoor deleveringsbetrouwbaarheid significant verbetert. Bovendien anticipeert Enexis op de energietransitie doorhaar elektriciteitsnetwerken geschikt te maken voor tweerichting energiestromen ten gevolge van(grootschalige) decentrale opwekking zoals zon-PV en wind en een toenemende belastingvraag doorelektrische mobiliteit en (all-)electric energievoorziening.
De leveringsbetrouwbaarheid en veiligheid van de elektriciteits- en gasnetwerken in Limburg staat op eenhoog niveau.

Voor gasleidingnetwerken speelt in geval van storingen vooral het aspect van de veiligheid, op basis vaneen gecertificeerde risico-gebaseerde asset management methodiek worden binnen Enexis en ook inLimburg verouderende gasleidingen preventief vervangen. Verouderende gasleidingen worden ruim vooreinde levensduur vervangen.

Vraag 6) Voldoen de salarissen van de bestuurders aan de Wet Normering Topinkomens? GedeputeerdeKoopmans heeft aangekondigd hierop actie te ondernemen. Hoe staat het hiermee?

Enexis valt van rechtswege onder de rechtstreekse toepassing van de WNT. De handhaving van de wetgeschiedt door de Minister van BZK en ook de accountant speelt hierbij een cruciale rol. Uw Staten zijnhierover geïnformeerd middels een informerende notitie inzake Topbeloningenbeleid (afdoeningtoezegging 2138 op 14 maart 2016).

Het voldoen aan de WNT heeft bij Enexis vanaf de invoering ervan overigens de continue aandacht vande Raad van Commissarissen en de aandeelhouders.

Uit de geconsolideerde jaarrekeningen 2013 en 2014 blijkt dat de bestuurders van Enexis voldeden aande WNT-1. In de geconsolideerde jaarrekening 2015 van Enexis is opgenomen (noot 34 op pagina 124)dat de beloningen van de bestuurders in 2015 vallen binnen de, vanaf 1 januari 2015, geldende WetNormering Topinkomens (WNT-2).

Aangezien Enexis voldoet aan de geldende wetgeving inzake topbeloningen, heeft gedeputeerdeKoopmans geen actie hoeven te ondernemen.

Wel heeft de heer Koopmans in de vergadering van de Aandeelhouderscommissie op 24 maart 2016, bijhet vaststellen van het nieuwe beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen, expliciet gevraagd ofde nieuwe bezoldigingen eveneens vallen binnen de WNT-2, hetgeen is bevestigd, waarna vaststellingvan dit beloningsbeleid in de AvA van 18 april 2016 heeft plaatsgevonden.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris