Inzake Perso­neelsblad


Indiendatum: nov. 2016

Geachte College van GS,

Al vele malen heeft gedeputeerde Koopmans zowel tijdens begrotingsbehandelingenals in Commissievergaderingen opgemerkt ‘dat er te veel ‘Sjengen’ werken bij deProvincie.’

Wij hebben kennis genomen van het Personeelsblad ‘Limburg org’ nummer 41september 2016 waar op pagina 24 en 25 de personalia van de 16 nieuwemedewerkers staan die pas in dienst zijn getreden waarvan er 13 uit het Zuiden vanLimburg. Natuurlijk moeten de meest geschikte sollicitanten op de juiste plaatstenkomen, toch stellen wij na aanleiding hiervan de onderstaande vragen:

 1. Zijn dit alle werknemers die in dienst zijn getreden in de periode van 1juli t/mseptember 2016? Zo nee, waarop wordt geselecteerd welke nieuwe werknemers in ditpersoneelsblad komen?

 2. Hoeveel van deze nieuwe werknemers komen uit het Zuiden van de Provincie?

 3. Kan het college van GS aangeven hoeveel van deze werknemers uit het Noorden, Midden en zuiden komen?

 4. Kan het college aangeven hoeveel sollicitanten er zijn geweest in totaal en deze sollicitanten uitzetten naar Noord, Middel en Zuid Limburg.

 5. Aangezien de heer Koopmans al sinds maart 2015 roept dat er te veel 'Sjengen'bij de Provincie werken vragen wij ons af wat voor resultaat er is bereikt in deafgelopen maanden.

  De Rijksoverheid heeft een campagne opgezet ‘open voor 50 plus’

 6. Is het college bekend met deze campagne?
  Zo ja, heeft de provincie zich geroepen gevoeld om gehoor te geven aan dezecampagne?
  Zo nee, gaarne toelichten wat het college van deze campagne vindt.

 7. In hoeverre wordt bij de sollicitatieprocedure rekening gehouden met‘deafspiegeling van de Limburgse samenleving’ binnen de Provincie Limburg, nietalleen etniciteit maar ook leeftijd?

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 16 dec. 2016

Vraag 1) Zijn dit alle werknemers die in dienst zijn getreden in de periode van 1 juli t/m september 2016?Zo nee, waarop wordt geselecteerd welke nieuwe medewerkers in dit personeelsblad komen?

In de periode van juli tot september 2016 zijn 22 mensen in provinciale dienst gekomen. Limburg.org kenteen onafhankelijke redactie. Zij hebben ons laten weten dat zij ernaar streven alle mensen die eenaanstelling krijgen bij de Provincie Limburg in het blad op te nemen. Hiervoor zijn dus geen aparteselectiecriteria. In het geval dat iemand vergeten wordt, probeert de redactie deze mensen in eenvolgend nummer alsnog op te nemen.

Vraag 2) Hoeveel van deze nieuwe werknemers komen uit het Zuiden van de Provincie?

Vraag 3) Kan het college van GS aangeven hoeveel van deze werknemers uit het Noorden, Midden en zuidenkomen?

Wij beschikken enkel over gegevens van de huidige woonplaats van onze medewerkers.De woonplaatsen van de betreffende 22 medewerkers zijn:

 • regio Zuid-Limburg: Born, Eijsden (2 keer), Heerlen, Maastricht (6 keer), Moorveld, Noorbeek, Oirsbeek, Valkenburg, Wijlre, Wittem;

 • regio Midden-Limburg: Baexem, Grathem, Weert;

 • andere regio: Gingelom (België), Tongeren (België), Utrecht.

  In het kader van de beantwoording van deze vragen wil ons college uw Staten attenderen op een briefdie gedeputeerde Koopmans op 29 maart jl. verzonden heeft aan de colleges van Burgemeester enWethouders van alle Limburgse gemeenten. Hierin wordt voor uitbreiding gepleit van de zogenaamde‘interne arbeidsmarkt’. De gemeenten worden verzocht hieraan deel te nemen. Provincie Limburg en degemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht kennen reeds een gedeelde interne arbeidsmarkt.Met de uitbreiding naar andere gemeenten werd beoogd en meer (laagdrempelige) kansen voormedewerkers uit Midden- en Noord-Limburg met betrekking tot vacatures in onze organisatie te creëren.Tot onze spijt heeft enkel de gemeente Mook en Middelaar hier positief op gereageerd.

Vraag 4) Kan het college aangeven hoeveel sollicitanten er zijn geweest in totaal en deze sollicitanten uitzettennaar Noord, Middel en Zuid Limburg?

Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voorpersoonsgegevens. De Provincie Limburg bewaart de gegevens van sollicitanten zo lang als nodig isvoor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. In het geval van sollicitatieproceduresworden gegevens zo lang bewaard totdat de procedure is afgerond (in de regel maximaal vier weken).Wij kunnen uw Staten dus niet met terugwerkende kracht rapporteren welke kandidaten uit welk deel vande Provincie kwamen tijdens de betreffende procedures in de periode van juli tot september.

Vraag 5) Aangezien de heer Koopmans al sinds maart 2015 roept dat er teveel Sjengen bij de Provincie werkenvragen wij ons af wat voor resultaat er is bereikt in de afgelopen maanden?

Zoals u in de aanhef van Uw schriftelijke vragen zelf suggereert selecteren wij inderdaad op de eersteplaats op geschiktheid voor betreffende functie en het beroep van provinciaal ambtenaar in hetalgemeen. Wij kijken daarbij niet naar afkomst, geboorteplaats, woonplaats, sekse, leeftijd of dergelijke.Naar aanleiding van de motie 776 Kuntzelaers c.s. zijn we gestart met een pilot ‘Anoniem Solliciteren’ omde diversiteit van het personeelsbestand verder te bevorderen.

De uitspraken van gedeputeerde Koopmans waaraan uw Staten refereren, zijn neergezet als éénvoorbeeld (van de vele) waarop meer diversiteit kan worden nagestreefd. Zoals u hebt kunnen lezen inde ‘Voortgangsrapportage Organisatie en HRM issues bij de uitvoering van het coalitieakkoord 2015-2019’ (2016/49675) streven wij een afspiegeling van de Limburgse beroepsbevolking na.

Naast afkomst gaat het bijvoorbeeld ook om sekse en leeftijd. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten zijnwij geneigd de keuze te laten vallen op kandidaten die zullen bijdragen aan een betere afspiegeling vande samenleving binnen onze organisatie. Het is een gegeven dat niet veel mensen verhuizen voor eenbaan. Dat naar verhouding een hoog percentage van onze medewerkers in of nabij Maastricht woont isdaarom niet verwonderlijk.

Vraag 6) De Rijksoverheid heeft een campagne opgezet ‘open voor 50 plus’
Is het college bekend met deze campagne?
Zo ja, heeft de provincie zich geroepen gevoeld om gehoord te geven aan deze campagne?Zo nee, gaarne toelichten wat het college van deze campagne vindt.

Ja, wij zijn bekend met deze campagne en vinden kansen op de arbeidsmarkt voor alle leeftijden vangroot belang. De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand is als volgt:

 • de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers in 2015 was 49 jaar;

 • ongeveer 50% had in 2015 een leeftijd van 50 jaar of hoger;

 • de instroom over 2015 in percentages per leeftijdsgroep was als volgt: (<25jr.: 4,5%; 25-34jr.: 30,3%;35-44jr.: 24,2%; 45-54jr.: 22,7%; >55jr.: 18,2%). Daaruit blijkt dat de Provincie Limburg medewerkers in dienst neemt van alle leeftijden.

Interessant voor jou

Vragen Besmetting Q-koorts in Stamproy

Lees verder

Vragen Stop op ontwikkeling kalkmoeras in natuurproject Middelsgraaf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer