Schrif­te­lijke vragen Plusquin Voort­ge­zette jacht op de haas ondanks landelijk verbod


Indiendatum: 13 jan. 2023

Geacht college,

Op 28 juli 2022 maakte minister van der Wal bekend dat in de Provincie Limburg in het jachtseizoen 2022/2023 niet meer vrijelijk gejaagd mag worden op konijn en haas. Dat is voor het eerst. De reden is de dalende populatietrend voor beide soorten. Op 5 januari 2023 heeft Gedeputeerde Staten van Limburg het besluit genomen om een ontheffing voor afschot van de haas te verlenen, voor de periode van 14 december 2022 tot en met 31 december 2026. De fractie van de Partij voor Dieren ziet de afgegeven ontheffing als een breuk met het bewust ingestelde landelijke jachtverbod, en heeft dan ook de volgende vragen:

1) De ontheffing is verleend voor de hele provincie “ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen”. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat hiervoor een nauwkeurige en treffende motivering vereist is. In de ontheffing worden echter op provincie-niveau geen schadebedragen genoemd over een recente periode, en/of de laatste jaren. Er wordt volstaan met één taxatie uit 2020 op 2 percelen (van 3,5 en 0,8 ha). Hoe kan een dergelijk beperkt gegeven gelden als een adequate onderbouwing van schade op provincie-niveau?

2) De minister heeft juist in Limburg de jacht verboden, omdat de trend in Limburg negatief afwijkt van de (toch al niet positieve) landelijke trend. Hoe kan dan, met het nu weer toestaan van afschot, gewaarborgd zijn dat wordt voldaan aan de wettelijke eis van het handhaven van een gunstige staat van instandhouding?

3) Waarom wordt verjaging niet als preventieve maatregel voorgeschreven (alvorens tot afschot mag worden overgegaan)?

4) Omrastering wordt niet als eis gesteld bij “teelt op jaarlijks wisselende percelen” (bij houtige gewassen, koolsoorten, vollegrondsgroenten en fruitteelt. Hoe wordt dit gecontroleerd? Betekent dit, dat als op een bepaald perceel jaarlijks een andere (“wisselende”) teelt plaats vindt, er geen omrastering nodig is?

5) Er mogen in eerste instantie maximaal 450 hazen gedood worden, en eventueel nog 150 meer. Dit op basis van tellingen door de Faunabeheereenheid. Hoe worden deze tellingen, het actueel houden daarvan en communiceren aan de jagers, en het tijdig doorgeven aan de provincie gecontroleerd?

6) Als deze (macro-)aantallen worden overschreden, hoe wordt er dan handhavend opgetreden? Is een sanctie mogelijk, aan wie, en in welke vorm?

7) Hebben andere provincies ook een vergelijkbare ontheffing verleend, zo ja welke?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin, Partij voor de Dieren