Vragen over vergun­ning­aan­vraag Nieuw Gemengd Bedrijf


Indiendatum: okt. 2010

In de gemeente Horst aan de Maas zijn meerdere bouwvergunningen aangevraagd om in het LOG Witveld uiteindelijk een Nieuw
Gemengd bedrijf met 35-duizend varkens,en 1,3-miljoen kippen, een vergistingsinstallatie en een kippenslachterij te kunnen vestigen.
De plannen voor een megastal passen nog niet binnen het bestemmingsplan voor het gebied. Ook is er nog geen Milieu Effect Rapportage. Er liep al een burgerinitiatief tegen het plan.

Mede met het oog op de verantwoordelijkheid van de provincie Limburg voor het reconstructiebeleid, de volksgezondheid en de provinciale belangen in de ruimtelijke ordening heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Betreft: vragen (artikel 38 RvO) over een vergunningaanvraag voor het Nieuw Gemengd Bedrijf

Geachte voorzitter,

Namens het “Nieuw Gemengd Bedrijf” (NGB) zijn er in de gemeente Horst aan de Maas drie bouwvergunningen aangevraagd in het LOG Witveldweg, voor onder meer een stal van 35.000 varkens, kippenstallen voor 1.3 miljoen kippen, een kippenslachterij en een vergistingsinstallatie. Dit terwijl het plan-MER (Milieu-Effectrapport) voor de structuurvisie nog niet gereed is, laat staan getoetst door de Commissie-MER en de wettelijke adviseurs.
De structuurvisie voor het LOG-Witveld, die een totaalvisie moet geven op de planologische aanvaardbaarheid van alle geplande ontwikkelingen van intensieve veehouderijen (IV), moet ook nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Er is veel verzet tegen deze ontwikkeling. De dorpsraden van Grubbenvorst, Horst, Tienray en Sevenum hebben het College van B&W van Horst een brief gestuurd waarin ze aandringen op weigering van de vergunningen. Door de werkgroep “Behoud de Parel” is een burgerinitiatief tegen het NGB gestart. Mede daarom heeft de gemeenteraad van Horst op 20 juni jl. besloten dat de procedures voor vergunningverlening worden stopgezet, als uit het nu lopende (landelijke) RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van grootschalige IV naar voren komt dat er negatieve gezondheidseffecten zijn.
Toch zijn er nu door het bedrijf, in overleg met de gemeente, bouwvergunningen aangevraagd, waarop binnen 8 weken besloten moet worden. Daarmee wordt de besluitvorming onder druk gezet. B&W van Horst hebben aangekondigd het NGB via een projectbesluit (een vrijstelling van het bestemmingsplan) mogelijk te willen maken. het College van B&W loopt hiermee vooruit op de vaststelling van de structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan, en wacht de uitkomst van de MER en het toetsingsadvies van de cie-MER niet af.

De provincie is hierbij betrokken vanuit haar verantwoordelijkheid voor het reconstructiebeleid, de volksgezondheid en de provinciale belangen in de ruimtelijke ordening. Met het oog hierop heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1.Is het College van GS van mening dat een bestuurlijk oordeel over de planologische aanvaardbaarheid van de omstreden bouwplannen kan worden geveld, zonder dat er voor het LOG-Witveld een ontwerp-structuurvisie voorligt, gebaseerd op alle benodigde informatie?

2.Behoort tot de benodigde informatie een MER dat de volledige procedure heeft doorlopen, inclusief een advies van de cie MER en de wettelijke adviseurs?

3.Is het College van GS bereid om de gemeente Horst in het bestuurlijk overleg ertoe te bewegen om een projectbesluit niet eerder te nemen, dan dat een ontwerp-structuurvisie voorligt en de MER volledig is afgerond?

4.Is het College van GS van mening dat een projectbesluit pas kan worden genomen als er zekerheid is over de afwezigheid van negatieve gezondheidseffecten van het NGB?

5.Zo ja, is het College van GS bereid in het bestuurlijk overleg de gemeente ertoe te bewegen de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de gezondheidseffecten van grootschalige IV af te wachten, alvorens een projectbesluit wordt genomen?

6.Zo nee, hoe denkt het College van GS dan te kunnen garanderen dat omwonenden geen negatieve gezondheidseffecten ondervinden?


Ik stel prijs op een schriftelijke beantwoording van mijn vragen in de daarvoor geldende termijn van 30 dagen (artikel 38, Reglement van Orde).

Hoogachtend,

Namens de Partij voor de Dieren-fractie in de Provinciale Staten van Limburg,


Drs. F.P. Wassenberg
Fractievoorzitter

Indiendatum: okt. 2010
Antwoorddatum: 2 nov. 2010

Aan de voorzitter en leden van
Provinciale Staten
van Limburg

Maastricht 2 november 2010

Onderwerp Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen krachtens artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten.
Van het lid : Drs F.P. Wassenberg
Fractie : Partij voor de Dieren
Inzake : Vergunningaanvraag voor het Nieuw Gemengd Bedrijf

Vraag 1. Is het College van GS van mening dat een bestuurlijk oordeel over de planologische aanvaardbaarheid van de omstreden bouwplannen kan worden geveld, zonder dat er voor het LOG-Witveldweg een ontwerp-structuurvisie voorligt, gebaseerd op alle benodigde informatie?

Antwoord. Ja, voor het LOG-Witveldweg wordt een bestemmingsplan opgesteld, dat gedetailleerder is dan een structuurvisie. Er zal dan ook geen structuurvisie worden opgesteld voor het LOG-Witveldweg.
Vooruitlopend op dat bestemmingsplan wordt voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) een projectbesluit doorlopen.

Vraag 2. Behoort tot de benodigde informatie een MER dat de volledige procedure heeft doorlopen, inclusief een advies van de cie MER en de wettelijke adviseurs?

Antwoord. Ja, er wordt door de provincie - als zijnde het bevoegd gezag - een besluit-MER gevolgd voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in het kader van de milieuvergunningprocedure. Hiervoor is nu advies gevraagd aan de cie-MER. Ook is het besluit-MER toegezonden aan de wettelijke adviseurs. De volledige procedure van dat besluit-MER zal worden doorlopen alvorens een besluit wordt genomen.

Vraag 3. Is het College van GS bereid om de gemeente Horst in het bestuurlijk overleg ertoe te bewegen om een projectbesluit niet te nemen, dan dat een ontwerp-structuurvisie voorligt en de MER volledig is afgerond?

Antwoord. Nee, er wordt een projectbesluit-procedure gevolgd voor het NGB. Dit staat los van het bestemmingsplan dat later wordt opgesteld voor het gehele LOG-Witveldweg. Een structuurvisie wordt zoals gezegd niet opgesteld. Het bestemmingsplan zal nog niet zijn afgerond alvorens het projectbesluit wordt genomen.
Het projectbesluit is een ruimtelijk plan en is een gemeentelijke aangelegenheid. Het besluit-MER behoort bij de milieuvergunning en is een provinciale aangelegenheid. De inhoud van het besluit-MER zal wel als basis dienen voor de onderbouwing die behoort bij het projectbesluit-procedure die de gemeente gaat voeren.

Vraag 4. Is het College van GS van mening dat een projectbesluit pas worden genomen als er zekerheid is over de afwezigheid van negatieve gezondheidseffecten van het NGB?

Antwoord. Ja, er zijn al diverse onderzoeken verricht naar gezondheidseffecten, in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas. Er loopt nu nog een onderzoek van het RIVM. De resultaten van deze onderzoeken worden door de gemeente meegenomen en meegewogen bij de projectbesluit-procedure.

Vraag 5. Zo ja, is het College van GS bereid in het bestuurlijk overleg de gemeente ertoe te bewegen de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de gezondheidseffecten van grootschalige IV af te wachten, alvorens een projectbesluit wordt genomen?

Antwoord. Zie antwoord op vraag 4.

Vraag 6. Zo nee, hoe denkt het College van GS dan te kunnen garanderen dat omwonenden geen negatieve gezondheidseffecten ondervinden?

Antwoord. Niet van toepassing; zie antwoord op vraag 4. De gemeente kan zich bij de besluitvorming alleen maar baseren op de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd naar gezondheidseffecten en zijn uitgevoerd door externe deskundigen.
Gedeputeerde Staten van Limburg
voorzitter
secretaris

Interessant voor jou

Vervolgvragen over de voorgenomen waterkrachtcentrale bij Borgharen.

Lees verder

Vragen over subsidieverlening intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer