Vervolg­vragen over de voor­ge­nomen water­kracht­cen­trale bij Borgharen.


Indiendatum: sep. 2010

Op 10 september 2010 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement vervolgvragen gesteld over de voorgenomen waterkrachtcentrale bij Borgharen.

Aanleiding voor de vragen is een recente brief van de Waalse minister-president Demotte en de Waalse minister voor Landbouw en openbare werken Lutgen, waarin zij hun grote zorgen uiten over de gevolgen voor de visstand die de waterkrachtcentrale kan hebben.

De partijvoordedierenfractie heeft al eerder kritische vragen gesteld over de mogelijke komst van de waterkrachtcentrale, namelijk op 30 juli jongstleden. In deze vragen uit de fractie haar zorgen dat de vrije migratie van vissoorten in het gedrang komt en dat de centrale zal gaan fungeren als een visvermalingscentrale. Deze vragen zijn tot op heden niet beantwoord.


U kunt hier[hierlink] kennis nemen van de vervolgvragen en het bijbehorende persbericht.

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 5 okt. 2010

Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen krachtens artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten.
Van het lid : F. Wassenberg
Fractie : Partij voor de Dieren
Inzake : Zorgen Waalse regering over de geplande waterkrachtcentrale bij Borgharen

Vraag 1.
Hoe beoordeelt u de zorgen die de Waalse regering in de bijgevoegde brief uit?

Antwoord.
Deze zorgen delen wij niet. Zowel wij als Rijkswaterstaat hebben in de ontwerpbesluiten in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Waterwet, zodanige (specifieke) voorschriften opgenomen dat de vismigratie is geborgd.

Vraag 2.
Hoe verhoudt de bouw van een waterkrachtcentrale bij Borgharen zich met de Benelux-beschikking M(2009)1 van 16 juni 2009, die de vrije migratie van vissoorten beoogt, zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts, gegeven alle onzekerheden die er bestaan op het gebied van de ongehinderde stroomopwaartse en stroomafwaartse passage van vissen?

Antwoord.
De Benelux-beschikking ziet toe op de vrije stroomopwaartse en -afwaartse vismigratie. Naar onze mening is deze in voldoende mate gewaarborgd in de ontwerpbesluiten, zoals ook verwoord in het antwoord op vraag 1.

Vraag 3.
Bent u voornemens een gemeenschappelijk en ambitieus beleid voor de bescherming en het herstel van trekvissen op het grondgebied van de drie Beneluxlanden op het spel te zetten, ondanks de afspraken die zijn vastgelegd in de Benelux-beschikking? Zo niet, hoe is de verlening van de vergunning voor de waterkrachtcentrale Borgharen met een hevelvistrap daarmee te rijmen?

Antwoord.
Nee. In het ontwerpbesluit in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (en Waterwet) is niet de hevelvistrap, maar een ander soort vistrap (vertical-slot), opgenomen.


Gedeputeerde Staten van Limburgvoorzitter


secretarisHelp mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer