Recon­structie Maas­trich­terlaan te Vaals


Indiendatum: aug. 2010

Vraag 1) Kan uw College ons een historisch overzicht geven van de plannen, onderhandelingen en de uitkomsten daarvan met betrekking tot de reconstructie van de Maastrichterlaan?

Vraag 2) Wij vragen u vriendelijk een dossier samen te stellen met de plannen zoals die zich in de afgelopen jarenontwikkelden voor de reconstructie van de Maastrichterlaan met de gespreksverslagen van deoverlegsessies over de Maastrichterlaan waarbij de provincie vertegenwoordigd was en met kopieën van de correspondentie tussen de Provincie Limburg en belanghebbenden (waaronder de gemeente Vaals en vertegenwoordigers van de bewoners en ondernemers) in het dossier van de Maastrichterlaan en deze ter beschikking te stellen aan de leden van de Statencommissie voor het Sociale Domein opdat zij desgewenst aan de hand daarvan met uw College op haar eerstkomende commissievergadering over de reconstructie van gedachte kan wisselen.

Vraag 3) Welke publieke en private belangen moeten naar het oordeel van uw College met de reconstructiegediend worden en aan welke belangen kan naar het oordeel van uw College voorbijgegaan worden?

Vraag 4) Op welke punten is er geen overeenstemming bereikt met de gemeente Vaals over de invulling van hetreconstructieplan?

Vraag 5)Wat is het verschil tussen de wijze waarop uw College de Maastrichterlaan wil reconstrueren en de wijzewaarop de gemeente Vaals dat wil?

Vraag 6) Welk belang hecht uw College aan draagvlak voor een dergelijk plan bij de lokale bevolking?

Vraag 7) Op grond van welke overwegingen heeft uw College besloten om niet akkoord te gaan met de wijze
waarop de gemeente Vaals het reconstructieplan wilde invullen?

Vraag 8) Op grond van welke overwegingen heeft uw College besloten niet langer te overleggen met de gemeente Vaals om alsnog te komen tot overeenstemming over de verschillende plannen voor de reconstructie van de Maastrichterlaan?

Indiendatum: aug. 2010
Antwoorddatum: 31 aug. 2010

Vraag 1) Kan uw College ons een historisch overzicht geven van de plannen, onderhandelingen en de uitkomstendaarvan met betrekking tot de reconstructie van de Maastrichterlaan?

Hieronder geven wij u een chronologisch overzicht van de belangrijkste stappen in het proces, zoals ditde afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Buiten deze stappen heeft in de periode 2008 – 2010 een grootaantal ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met betrekking tot de reconstructie van deMaastrichterlaan in Vaals. Het voert te ver deze hier allemaal te benoemen.

 • 2003 – 2007 Gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden aanleg noordelijke randweg;

 • eind 2007 Besluit niet verder te gaan met noordelijke randweg (unaniem door Raad van Vaals en college van GS);

 • januari 2008 PS stelt 18 miljoen ter beschikking voor de reconstructie van 9 kom doorsnijdende wegvakken op het provinciale wegennet, waaronder de reconstructie van de Maastrichterlaan in Vaals;

 • maart 2008 Intentieverklaring gemeente en provincie over aanpak Maastrichterlaan;

 • maart 2008 eerste concept ontwerpen worden gemaakt door provincie;

 • april 2008 Raad Vaals stelt wensenlijstje vast;

 • mei 2008 plannen worden aangepast n.a.v. wensenlijstje gemeente Vaals;

 • juni 2008 Vaals vraagt meer tijd om plannen af te stemmen met centrumontwikkeling door bureau Coenen;

 • juni 2008 – medio 2009 reconstructieplannen worden afgestemd met visie plannen bureau Coenen;

 • juni 2008 – medio 2009 Plan provincie hoeft niet te worden aangepast voor inpassing in visie Coenen;

 • derde kwartaal 2008 Vaals vraagt second opinion aan bij bureau Grontmij;

 • derde kwartaal 2008 Bureau Grontmij constateert dat plannen provincie de hoogst mogelijke oplossing bieden voor de problemen op het wegvak en het meest tegemoet komen aan de wensen van de gemeente;

 • eind 2008 – begin 2009 overleggen met klankbordgroep en bewoners/ondernemers;

 • begin 2009 Vaals vraagt wederom second opinion, ditmaal aan Bureau Goudappel Coffeng;

 • begin 2009 Bureau Goudappel Coffeng constateert dat het provinciaal plan een goede verbetering; brengt, maar stelt vragen bij laden en lossen op middengeleider;

 • begin 2009 Plan wordt aangepast n.a.v. opmerkingen Goudappel Coffeng. Middengeleider wordt versmald en laden en lossen wordt door gemeente opgelost conform wens gemeente;

 • maart 2009 presentatie en afstemming laatste plannen met college van B en W;

 • maart 2009 presentatie bevolking Vaals;

 • december 2009 inwoners worden nogmaals geïnformeerd door middel van brochure;

 • Raad vraagt eerste keer om nieuw ontwerp te maken zonder middengeleiders, met parallelvoorzieningen en laankarakter;

 • januari 2010 Inloopdag voor alle belangstellenden;

 • maart 2010 Raad gaat akkoord met reconstructieplannen;

 • april 2010 Nieuwe Raad neemt wederom een motie aan waarin wordt opgeroepen tot het maken van een nieuw ontwerp met daarin de onwrikbare uitgangspunten dat parallelwegen moeten wordenbehouden, de terrassen moeten worden behouden, dat er geen middengeleider mag wordenaangebracht en het laankarakter centraal staat;

 • mei 2010 Nieuwe Raad stemt tegen reconstructieplan.

Vraag 2) Wij vragen u vriendelijk een dossier samen te stellen met de plannen zoals die zich in de afgelopen jarenontwikkelden voor de reconstructie van de Maastrichterlaan met de gespreksverslagen van de

overlegsessies over de Maastrichterlaan waarbij de provincie vertegenwoordigd was en met kopieën van de correspondentie tussen de Provincie Limburg en belanghebbenden (waaronder de gemeente Vaals en vertegenwoordigers van de bewoners en ondernemers) in het dossier van de Maastrichterlaan en deze ter beschikking te stellen aan de leden van de Statencommissie voor het Sociale Domein opdat zij desgewenst aan de hand daarvan met uw College op haar eerstkomende commissievergadering over de reconstructie van gedachte kan wisselen.

Wij zullen aan uw wens voldoen en een bondig dossier met relevante informatie aan de leden van decommissie beschikbaar stellen. Wij geven echter op voorhand aan dat tijdens de overleggen minimaalgebruik is gemaakt van gespreksnotities. Wij bieden u tevens aan om een korte kernachtige presentatiein de Statencommissie te geven om u verder in te lichten over de inhoudelijke details en het procesrondom de reconstructie van de Maastrichterlaan.

Vraag 3) Welke publieke en private belangen moeten naar het oordeel van uw College met de reconstructiegediend worden en aan welke belangen kan naar het oordeel van uw College voorbijgegaan worden?

Een reconstructie van een doorgaande provinciale weg door een bebouwde kom hangt samen met velefactoren waarmee rekening dient te worden gehouden. De verkeersveiligheid van alle weggebruikers iseen belang waaraan naar ons idee nimmer voorbij mag worden gegaan. Daarnaast is deverkeersafwikkeling van belang. De provinciale wegen zijn immers wegen van een categorie waardoordeze een belangrijke schakel vormen tussen de verschillende kernen langs deze weg. De economischefunctie van de weg is daarbij van groot belang. Daarnaast proberen wij met het ontwerp altijd de overlastdie dergelijke wegen nu eenmaal met zich mee brengen tot een minimum te beperken. Daarnaast zijn ernog tal van andere functies die geïntegreerd dienen te worden in het ontwerp. Denk daarbij aan de positievan de fietser, de aanwezige school-thuisroutes, de winkels, parkeerplaatsen, openbaar vervoer, terras-functies, ondergrondse infrastructuur en laden en lossen. Er kan niet gesteld worden dat een van dezefuncties buitensporig de voorkeur krijgt boven andere. Onze inzet is om voor alle functies een ruimevoldoende te laten behalen.

Vraag 4) Op welke punten is er geen overeenstemming bereikt met de gemeente Vaals over de invulling van hetreconstructieplan?

De gemeenteraad van Vaals heeft tot tweemaal toe de Provincie verzocht een ontwerp te maken waarbijde aanwezige parallelwegen behouden dienden te blijven, laanbeplanting aanwezig diende te blijven, deterrassen in stand dienden te blijven en de middengeleider diende te komen te vervallen. Deze puntenzijn door de raad betiteld als onwrikbaar beleidsuitgangspunt.

Met andere woorden, men zoekt een oplossing voor het probleem binnen de huidige asfaltbreedte. Ditbetekent dat er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht om de verkeersafwikkeling,verkeersveiligheid en al die andere punten (22 in totaal) die de gemeente Vaals graag verbeterd zou zien,te kunnen realiseren. Overigens zal slechts één enkel terras iets verkleind moeten worden ten behoevevan de middengeleider in het kernwinkelgebied. De betreffende ondernemer is voorstander van hetreconstructieplan zoals dit door de Provincie is gepresenteerd. Daarnaast kunnen alle terrassen conformafgegeven vergunning worden geëxploiteerd.

De middengeleider is echter essentieel om de doorstroming te verbeteren en daarmee de filevorming opte lossen. De filevorming wordt namelijk veroorzaakt door het conflict van de overstekende voetganger ende doorgaande auto. Door dit conflict uit elkaar te halen kan de filevorming sterk worden teruggebrachten wordt tevens de verkeersveiligheid voor de voetganger sterk verbeterd.

Ook kan de middengeleider gebruikt worden om linksafslaand verkeer buiten het doorgaande verkeer telaten opstellen waardoor deze geen belemmering meer vormt voor het doorgaande verkeer. Dit komt dedoorstroom van verkeer ten goede.

Vraag 5)Wat is het verschil tussen de wijze waarop uw College de Maastrichterlaan wil reconstrueren en de wijzewaarop de gemeente Vaals dat wil?

De gemeente Vaals wil, zoals geantwoord in de vorige vraag dat er geen aantasting is van de terrassen,van de parallelwegen, van de laanstructuur en geen middengeleider. De Provincie wenst een oplossing tebieden voor de problemen zoals deze eerder door beide parijen zijn onderschreven waarin zoalsgeantwoord op vraag 4, een middengeleider essentieel is. Dit wordt nadrukkelijk ook bevestigd door eentweetal second opinions die de gemeente Vaals zelf heeft laten uitvoeren. De middengeleiders zijn opverzoek van de gemeente Vaals tot een minimum teruggebracht. Door de grenzen van deoplossingsrichting binnen de ruimte van het bestaande asfalt te leggen conform de wens van degemeente, kan geen oplossing geboden worden.

Vraag 6) Welk belang hecht uw College aan draagvlak voor een dergelijk plan bij de lokale bevolking?

Het mag als vanzelfsprekend worden geacht dat ons college veel belang hecht aan draagvlak voor hetplan, zowel bestuurlijk als door de inwoners. Het plan zou namelijk door de Provincie zondermedewerking van de gemeente kunnen worden gerealiseerd (op de kapvergunning na). Door degemeente een keuze te geven in het wel of niet akkoord gaan met de voorgestelde plannen geven wij degemeente een beslissende stem in de besluitvorming. Overigens blijkt uit reacties van inwoners van degemeente Vaals die ons bereiken, dat er ook veel voorstanders voor de gepresenteerde plannen zijn. Erwordt op dit moment zelfs een handtekeningenactie gehouden voor reconstructie van de Maastrichterlaanzoals de Provincie dit heeft voorgesteld.

Vraag 7) Op grond van welke overwegingen heeft uw College besloten om niet akkoord te gaan met de wijzewaarop de gemeente Vaals het reconstructieplan wilde invullen?

Naar de mening van het college kunnen de verbeteringen die benodigd en gewenst zijn niet wordengerealiseerd zonder aantasting van trottoirs en de parallelvoorzieningen. Als voorbeeld: de fietser zit nuop een strookje van ongeveer 80 centimeter. Als de veiligheid van de fietser dient te worden verbeterd,en dat is zowel voor de provincie als voor de gemeente het geval, dan kan dat niet anders dan dat dit tenkoste gaat van een stukje trottoir en de aanwezige parallelvoorziening. Daarnaast heeft de gemeenteVaals enkel een aantal onwrikbare uitgangspunten opgesteld lopende het traject. Er is van de zijde vande gemeente nooit een serieus en werkend alternatief gepresenteerd.

Vraag 8) Op grond van welke overwegingen heeft uw College besloten niet langer te overleggen met de gemeenteVaals om alsnog te komen tot overeenstemming over de verschillende plannen voor de reconstructie vande Maastrichterlaan?

Wij hebben in totaal meer dan een jaar de gemeente de tijd gegeven om de plannen af te stemmen methet beleid en de ontwikkelingen van de gemeente. Denk daarbij aan de strategische visie voor de kernVaals zoals deze is opgesteld door bureau Coenen. Op grond van de eerder als onwrikbaar afgegevenrandvoorwaarden door de raad zoals hierboven vermeld en de termijnen die ons college in acht wilhouden aangaande de besteding van de extra middelen die door Provinciale Staten beschikbaar zijngesteld om komdoorsnijdende provinciale wegen te reconstrueren, is er geen ruimte om hetbeslismoment verder uit te stellen. De door Provinciale Staten gestelde termijn van realisatie in 2011 zoudan niet meer gehaald worden. Een plan zonder middengeleider op het meest kritische stuk van deMaastrichterlaan (het zogenaamde kernwinkelgebied) heeft op voorhand geen nut omdat daarmee hetconflict tussen overstekende voetgangers en doorgaand autoverkeer niet wordt opgelost en daarmee deproblemen in de totale afwikkeling van alle verkeersdeelnemers, en daarmee ook voor de leefbaarheidlangs de Maastrichterlaan, blijven bestaan.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris