Vragen over subsi­die­ver­lening inten­sieve veehou­derij


Indiendatum: jan. 2011

Geachte voorzitter,

Op 20 januari maakte de provincie Limburg via een persbericht bekend maximaal 1 miljoen eurobeschikbaar te stellen voor de sloop van onder meer stallen uit de intensieve veehouderij. Naaraanleiding van dit bericht wil de fractie van de Partij voor de Dieren graag een overzicht krijgen van allebedragen die in deze collegeperiode door de provincie zijn besteed en ten goede gekomen aanbedrijven in de sector intensieve veehouderij. Deze gegevens zijn relevant in verband met de in PSaanhangige discussie over de toekomst van deze sector.

Het gaat de fractie van de Partij voor de Dieren daarbij nadrukkelijk om een totaaloverzicht, dat wilzeggen niet alleen reguliere begrotingsmiddelen, maar ook bedragen die zijn uitgegeven in het kadervan het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling (pMJP), het LimburgsSamenwerkingsprogramma Luchtverontreiniging, investeringsfondsen, programmareserves,bestemmingsreserves, impulsen, regiofondsen en overige reserves.

Het begrip “intensieve veehouderij” is daarbij op te vatten zoals in de GS-notitie Intensieve VeehouderijLimburg van 25 mei 2010.

Wij vragen om bedragen die zijn besteed in de periode 2007-2010. Als de bestede bedragen voor 2010nog niet bekend zijn, dan kunnen de begrote bedragen worden vermeld.
Zijn er middelen voor een langere periode uitgetrokken (bijv. tot 2013 in het PMJP), dan is het verzoekdeze te middelen over de betreffende periode. Als exacte bedragen niet of moeilijk te verschaffen zijn,bijvoorbeeld door aggregatie binnen een begrotingspost, dan kan met een (onderbouwde) schattingworden volstaan.

In dit kader heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Vraag 1) Welke bedragen zijn er in totaal besteed in de periode 2007-2010 voor respectievelijk:

a) de Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV);

b) de ontwikkeling van landbouwontwikkelings-gebieden (LOG’s);

c) maatregelen ter bestrijding van luchtemissies en geurhinder uit de intensieve veehouderij:stimuleringsregeling implementatie luchtwassers, uitvoeren technische maatregelen en gevenbeleidsruimte aan bedrijven met stankknelpunten;

d) pilots emissiereductie ammoniak geur en fijn stof, pilots emissiearmestalsystemen;

e) studies en onderzoeken voor het Nieuw Gemengd Bedrijf i.o.;

f) stimulering toepassing duurzame energie in de intensieve veehouderij;

g) kennis en innovatie in de intensieve veehouderij;

h) sloop van stallen uit de intensieve veehouderij?

Vraag 2) Zijn er overigens in de periode 2007-2010 bedragen besteed die ten goede komen aan de sectorintensieve veehouderij? Zo ja, om welke bedragen gaat het daarbij en voor welk doel zijn dezeuitgetrokken?

Ik stel prijs op een schriftelijke beantwoording van mijn vragen in de daarvoor geldende termijn van 30dagen (artikel 38, Reglement van Orde).

Hoogachtend,
Namens de Partij voor de Dierenfractie in de Provinciale Staten van Limburg,

Drs. F.P. WassenbergFractievoorzitter

Indiendatum: jan. 2011
Antwoorddatum: 15 feb. 2011

Vraag 1) Welke bedragen zijn er in totaal besteed in de periode 2007-2010 voor respectievelijk:

a) de Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV);

b) de ontwikkeling van landbouwontwikkelings-gebieden (LOG’s);

c) maatregelen ter bestrijding van luchtemissies en geurhinder uit de intensieve veehouderij:stimuleringsregeling implementatie luchtwassers, uitvoeren technische maatregelen en gevenbeleidsruimte aan bedrijven met stankknelpunten;

d) pilots emissiereductie ammoniak geur en fijn stof, pilots emissiearmestalsystemen;

e) studies en onderzoeken voor het Nieuw Gemengd Bedrijf i.o.;

f) stimulering toepassing duurzame energie in de intensieve veehouderij;

g) kennis en innovatie in de intensieve veehouderij;

h) sloop van stallen uit de intensieve veehouderij?

a) Er zijn twee Verplaatsingsregelingen Intensieve Veehouderij. Met de eerste (openstelling in 2005) iseen bedrag gemoeid van € 15.295.778,00. Voor dit bedrag zijn/ worden een 23-tal varkensbedrijven met28 locaties verplaatst vanuit extensiveringsgebied naar een Landbouwontwikkelingsgebied.

Met de tweede tranche (openstelling in 2009) is een bedrag gemoeid van € 4.785.919,00. In deze tranchezijn 11 intensieve veehouderijbedrijven in aanmerking gekomen voor een bijdrage vanuit deze regeling.Deze verplaatsingsregelingen worden gefinancierd door middelen uit het provinciaalMeerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling (pMJP) voor een deel (63%) betreft dit middelen dieafkomstig zijn uit de rijksbijdrage aan het pMJP en deels uit de provinciale pMJP-middelen (37%).

b) Er zijn twee LOG's ondersteund ten behoeve van de ontsluiting van de nieuw te vestigen intensieveveehouderij-bedrijven en de landschappelijke inpassing van het gehele LOG, te weten LOG Witveldwegen LOG Egchel. De totale bijdrage is € 3.005.858,00 uit rijks-pMJP-middelen.

c) Aan maatregelen ter bestrijding van luchtemtssies is € 5.300.000,00 besteed met de volgendespecificatie:aan de Rijksstimuleringsregeling gecombineerde luchtwassers is in 2008 € 600-000,00bijgedragen. Deze regeling is in de periode 2007-2010 jaarlijks opengesteld met een totaalRijksbudget van € 43,7 miljoen;
€ 4,7 miljoen van de rijksbijdrage aan het pMJP-budget voor Limburg is gelabeld aan deRijksregeling voor het opheffen van fijnstof-knelpunten (totaal € 45 miljoen).

d) Er zijn 2 pilots voor emissie-arme stalsystemen in de intensieve veehouderij ondersteund voor eenbedrag van € 99.486,00. Dit betrof 60% rijks-pMJP-middelen en 40% provinciale-pMJP-middelen.

e) Via het project Stimulering agro-innovatie in Limburg (SAIL) is door know-house € 294.988,00beschikbaar gesteld aan Nieuw Gemengd bedrijf ten behoeve van de conceptontwikkeling.Tevens is via SAIL3€ 117.743,00 beschikbaar gesteld voorde 2 fase van de conceptontwikkeling diewas gericht op uitwerking van de maatschappelijke, bedrijfskundige en technische aspecten.

f) Ten aanzien van stimulering van de toepassing van duurzame energie in de intensieve veehouderij iséén pilot ondersteund voor een bedrag van € 62.649,00 (100% rijks-pMJP).

g) De Provincie heeft vanuit het provinciale Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling een bedragvan € 4.700.380,00 ingezet ter stimulering van de kennis- en innovatie in de landbouwsector. Dezestructuur is toegankelijk voor alle sectoren binnen de landbouw. Uit de CBS gegevens blijkt dat inLimburg ongeveer 20% van de landbouwbedrijven intensieve veehouderijen zijn, dan wel gecombineerdebedrijven meteen intensieve veehouderijtak.

Enkele projecten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld "Varkens in comfortclass" (project van LTO insamenwerking met dierenbescherming), maar ook de Agrofoodcommunity, Groeikans en Loods Limburg.Een directe toedeling naar de intensieve veehouderij is niet te maken, omdat aan kennistrajectenondernemers uit alle sectoren kunnen deelnemen.

Via het programma Innoveren in Limburg (EZ) is een bedrag van € 183.613,00 toegekend aan het Piekenin de Delta-project 'Eierenclassiflcatie'. Daarnaast zijn subsidies verstrekt voor ketenprojecten zoalsVershuijs, Biotransitiehuis en Connect. Ook hiervoor geldt dat een toedeling naar intensieve veehouderijniet mogelijk is, omdat ondernemers uit meerdere landbouwsectoren kunnen deelnemen.

h) Het budget voor de per 1 februari 2011 opengestelde sloopregeling Veehouderij bedraagt 1 miljoeneuro. De inschatting is dat 60% hiervan ingezet gaat worden ten behoeve van de sloop van economischonrendabele stallen uit de intensieve veehouderijsector ten behoeve van ontstening van het buitengebieden vermindering van de milieubelasting.

Vraag 2) Zijn er overigens in de periode 2007-2010 bedragen besteed die ten goede komen aan desector intensieve veehouderij? Zo ja, om welke bedragen gaat het daarbij en voor welk doel zijn dezeuitgetrokken?

Een overige bijdrage ten goede van de intensieve veehouderij is de bijdrage van de Provincie aan deSubsidieregeling jonge agrariërs. Dit betreft een bedrag van € 523.000,00 voor de periode 2008-2013.Ook hier de inschatting dat 20% van dit bedrag bij ondernemers uit de intensieve veehouderijsectorterechtkomt. Het betreft een Rijksregeling in de periode 2008-2013 waarvan met uitzondering van hetprovinciale deel niet inzichtelijk is hoeveel er aan Limburgse bedrijven wordt toegekend.

Tot slot: het instrument Ruimte voor Ruimte 2007 is ingezet voor sanering van gestopte (IV-)bedrijven.Het instrument LKM wordt ingezet wanneer er sprake is van ruimtelijke kwaliteitsverbetering opbudgetneutrale wijze (inzet van woningbouwmogelijkheden wordt gerelateerd aan ruimtelijkekwaliteitswinst). Ook de ontwikkelingen in het kader van Greenport Venlo (Innovatoren) kunnen profijtelijkzijn voor de intensieve veehouderij; de mate waarin is niet nader aan te geven.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Vragen over vergunningaanvraag Nieuw Gemengd Bedrijf

Lees verder

Schriftelijke vragen over stalbranden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer