Vragen over Stijging klachten over Maas­tricht Aachen Airport en het func­ti­o­neren van het KICL en de CRO


Heerlen, 14 september 2018

Geacht College,

Volgens de Klachtenrapportage 1e kwartaal 2018 van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) van Maastricht Aachen Airport (MAA) is er vanaf 2017 een “trendbreuk”1 in het aantal klachten. Niet verwonderlijk, nu volgens diezelfde rapportage het aantal bewegingen met zware toestellen met 31% is gestegen. Ook de fractie van de Partij voor de Dieren bereiken steeds meer meldingen over laag vliegen en de gevolgen daarvan, recent o.a. op hol geslagen paarden en uitgebroken koeien uit een weiland die op de weg terecht kwamen, met veel stress voor de dieren en een gevaarlijke situatie als gevolg.

Daarnaast is er onder omwonenden ontevredenheid over het functioneren van het Klachten Informatie Centrum (KICL), en onduidelijkheid over taak en functioneren van de CRO. Met het oog hierop hebben de fractie van de PvdDieren en GroenLinks de volgende vragen:


 1. Is het GS bekend dat in het 1e kwartaal van 2018 het aantal personen die bij het KICL klagen over dagvluchten van de MAA met 144% is gestegen en het aantal klachten met 438%?

 2. Hebben personen die klagen bij het KICL, net als bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), recht op een terugmelding binnen 10 dagen?

 3. Is er een klachtenreglement voor het KICL? Zo niet, is de provincie als secretaris van de CRO bereid te bevorderen dat er een klachtenreglement komt?

 4. Op de site van het KICL staat, anders dan bij het BAS, in het geheel geen informatie over vliegroutes, geluid, wet- en regelgeving en de klachtenprocedure voor MAA. Is de provincie als CRO secretaris bereid te bevorderen dat die informatie op de site vermeld gaat worden?

 5. Het klachtenformulier van de KICL is niet anders dan rudimentair te noemen: zo is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om, zoals bij het BAS Schiphol, een periode-klacht in te dienen. Dit bemoeilijkt een goede rapportage over de klachten. Is GS bereid met het KICL in overleg te treden om dit formulier te verbeteren, daarbij lessen trekkend uit de ervaringen van het BAS, en daarover aan de Staten te rapporteren?

 6. Hoe wordt het bestuur van het KICL benoemd, en zijn er statuten? Hoe is de financiering van het KICL geregeld?

 7. Worden er voor de AWACS-basis en luchthaven Niederrhein ook klachtenrapportages gemaakt, en aan de resp. luchthaven commissies ter beschikking gesteld? Zo niet, is GS bereid te bevorderen dat dit wel gebeurt?

 8. Aan de Klachten rapportage 1e kwartaal 2018 MAA zijn “aanbevelingen” van een werkgroep van de CRO verbonden: dient de luchthaven die aanbevelingen over te nemen? Zo niet, is de luchthaven verplicht schriftelijk/formeel te reageren op deze aanbevelingen, en daarbij uiteen te zetten waarom de aanbevelingen wel of niet worden overgenomen?

 9. Zo niet, is de provincie als CRO secretaris bereid te bevorderen dat in het reglement van de CRO wordt opgenomen dat de luchthaven verplicht is te reageren op aanbevelingen van de CRO?

 10. Is er, zoals de Wet luchtvaart verplicht (art. 8.59 lid 2) een reglement, door PS opgesteld, voor de CRO? Zo niet, is GS bereid daarvoor een voordracht te doen?

 11. Volgens de Wet luchtvaart (art. 8.59 lid 3) benoemen Provinciale Staten de voorzitter van de CRO: wanneer is dat geschied? Volgens lid 4 wordt elk ander lid benoemd, geschorst en ontslagen door de voorzitter “op voordracht van het orgaan of de organisatie die het lid vertegenwoordigd”. Nu de omwonenden geen “orgaan of organisatie” zijn: hoe worden kandidaat omwonenden-vertegenwoordigers aangezocht? Is daarbij ook gezocht naar kandidaten vanuit organisaties van omwonenden?

 12. Nu de wet kennelijk tekort schiet (immers omwonenden zijn geen orgaan of organisatie), zou het geen goede zaak zijn als de bewonersvertegenwoordigers, zoals bijv. het geval is bij de luchthaven Schiphol, worden gekozen? Is GS bereid dat in het CRO-reglement (zie vraag 7) op te nemen?

 13. Hinderbeperking is een taak van de CRO: bij de luchthaven Schiphol is er een formele procedure, die het betreffende luchthaven-overlegorgaan (de ORS) verplicht om voorstellen voor hinderbeperking
  die door omwonenden worden ingebracht op kosten van de overheid te onderzoeken. Is GS bereid een dergelijke procedure te bevorderen, c.q. in het CRO-reglement (zie vraag 7) op te nemen?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,


Met vriendelijke groet


Pascale Plusquin Andy Rossel

Partij voor de Dieren Groen Links1 Klachtenoverzicht 1e Kwartaal 2018, Commissie Regionaal Overleg van MAA, pag. 8