Vragen over Stijging klachten over Maas­tricht Aachen Airport en het func­ti­o­neren van het KICL en de CRO


Indiendatum: sep. 2018

Heerlen, 14 september2018

Geacht College,

Volgens deKlachtenrapportage 1e kwartaal 2018 van de Commissie RegionaalOverleg (CRO) van Maastricht Aachen Airport (MAA) is er vanaf 2017een “trendbreuk”1in het aantal klachten. Niet verwonderlijk, nu volgens diezelfderapportage het aantal bewegingen met zware toestellen met 31% isgestegen. Ook de fractie van de Partij voor de Dieren bereiken steedsmeer meldingen over laag vliegen en de gevolgen daarvan, recent o.a.op hol geslagen paarden en uitgebroken koeien uit een weiland die opde weg terecht kwamen, met veel stress voor de dieren en eengevaarlijke situatie als gevolg.

Daarnaast is er onderomwonenden ontevredenheid over het functioneren van het KlachtenInformatie Centrum (KICL), en onduidelijkheid over taak enfunctioneren van de CRO. Met het oog hierop hebben de fractie van dePvdDieren en GroenLinks de volgende vragen:

 1. Is het GS bekend dat in het 1e kwartaal van 2018 het aantal personen die bij het KICL klagen over dagvluchten van de MAA met 144% is gestegen en het aantal klachten met 438%?

 2. Hebben personen die klagen bij het KICL, net als bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), recht op een terugmelding binnen 10 dagen?

 3. Is er een klachtenreglement voor het KICL? Zo niet, is de provincie als secretaris van de CRO bereid te bevorderen dat er een klachtenreglement komt?

 4. Op de site van het KICL staat, anders dan bij het BAS, in het geheel geen informatie over vliegroutes, geluid, wet- en regelgeving en de klachtenprocedure voor MAA. Is de provincie als CRO secretaris bereid te bevorderen dat die informatie op de site vermeld gaat worden?

 5. Het klachtenformulier van de KICL is niet anders dan rudimentair te noemen: zo is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om, zoals bij het BAS Schiphol, een periode-klacht in te dienen. Dit bemoeilijkt een goede rapportage over de klachten. Is GS bereid met het KICL in overleg te treden om dit formulier te verbeteren, daarbij lessen trekkend uit de ervaringen van het BAS, en daarover aan de Staten te rapporteren?

 6. Hoe wordt het bestuur van het KICL benoemd, en zijn er statuten? Hoe is de financiering van het KICL geregeld?

 7. Worden er voor de AWACS-basis en luchthaven Niederrhein ook klachtenrapportages gemaakt, en aan de resp. luchthaven commissies ter beschikking gesteld? Zo niet, is GS bereid te bevorderen dat dit wel gebeurt?

 8. Aan de Klachten rapportage 1e kwartaal 2018 MAA zijn “aanbevelingen” van een werkgroep van de CRO verbonden: dient de luchthaven die aanbevelingen over te nemen? Zo niet, is de luchthaven verplicht schriftelijk/formeel te reageren op deze aanbevelingen, en daarbij uiteen te zetten waarom de aanbevelingen wel of niet worden overgenomen?

 9. Zo niet, is de provincie als CRO secretaris bereid te bevorderen dat in het reglement van de CRO wordt opgenomen dat de luchthaven verplicht is te reageren op aanbevelingen van de CRO?

 10. Is er, zoals de Wet luchtvaart verplicht (art. 8.59 lid 2) een reglement, door PS opgesteld, voor de CRO? Zo niet, is GS bereid daarvoor een voordracht te doen?

 11. Volgens de Wet luchtvaart (art. 8.59 lid 3) benoemen Provinciale Staten de voorzitter van de CRO: wanneer is dat geschied? Volgens lid 4 wordt elk ander lid benoemd, geschorst en ontslagen door de voorzitter “op voordracht van het orgaan of de organisatie die het lid vertegenwoordigd”. Nu de omwonenden geen “orgaan of organisatie” zijn: hoe worden kandidaat omwonenden-vertegenwoordigers aangezocht? Is daarbij ook gezocht naar kandidaten vanuit organisaties van omwonenden?

 12. Nu de wet kennelijk tekort schiet (immers omwonenden zijn geen orgaan of organisatie), zou het geen goede zaak zijn als de bewonersvertegenwoordigers, zoals bijv. het geval is bij de luchthaven Schiphol, worden gekozen? Is GS bereid dat in het CRO-reglement (zie vraag 7) op te nemen?

 13. Hinderbeperking is een taak van de CRO: bij de luchthaven Schiphol is er een formele procedure, die het betreffende luchthaven-overlegorgaan (de ORS) verplicht om voorstellen voor hinderbeperking
  die door omwonenden worden ingebracht op kosten van de overheid te onderzoeken. Is GS bereid een dergelijke procedure te bevorderen, c.q. in het CRO-reglement (zie vraag 7) op te nemen?

Graagbeantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

Metvriendelijke groet

PascalePlusquin Andy Rossel

Partijvoor de Dieren Groen Links

1 Klachtenoverzicht 1e Kwartaal 2018, Commissie Regionaal Overleg van MAA, pag. 8

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 9 okt. 2018

Vraag 1) Is het GS bekend dat in het 1e kwartaal van 2018 het aantal personen die bij het KICL klagen over dagvluchten van de MAA met 144% is gestegen en het aantal klachten met 438%?

Antwoord: Ja, de Provincie Limburg is vertegenwoordigd in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastrichtwaar de rapportage over het eerste kwartaal van 2018 is behandeld.

Vraag 2) Hebben personen die klagen bij het KICL, net als bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), recht op een terugmelding binnen 10 dagen?

Antwoord: Uit navraag bij het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer blijkt dat personen die klagen evenzeer alsbij Schiphol recht hebben op een terugmelding binnen 10 dagen.

Vraag 3) Is er een klachtenreglement voor het KICL? Zo niet, is de provincie als secretaris van de CRO bereid te bevorderen dat er een klachtenreglement komt?

Antwoord: Ja, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (CRO) en het Klachten en InformatiecentrumLuchtverkeer (KICL) hebben een klachtenreglement.

Vraag 4) Op de site van het KICL staat, anders dan bij het BAS, in het geheel geen informatie over vliegroutes, geluid, wet- en regelgeving en de klachtenprocedure voor MAA. Is de provincie als CRO secretaris bereid te bevorderen dat die informatie op de site vermeld gaat worden?

Antwoord: In de laatste vergadering van de CRO (d.d. 21 juni 2018) is een werkgroep ingesteld die onder leidingvan de Provincie momenteel samen met omwonenden in de CRO werkt aan een set vanOmgevingsafspraken MAA en als onderdeel daarvan de ontwikkeling van een dashboard met informatieover vliegroutes, geluid, toepasselijke wet- en regelgeving en klachtenprocedure.

Vraag 5) Het klachtenformulier van de KICL is niet anders dan rudimentair te noemen: zo is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om, zoals bij het BAS Schiphol, een periode-klacht in te dienen. Dit bemoeilijkt een goede rapportage over de klachten. Is GS bereid met het KICL in overleg te treden om dit formulier te verbeteren, daarbij lessen trekkend uit de ervaringen van het BAS, en daarover aan de Staten te rapporteren?

Antwoord: Het KICL en de CRO hebben er bewust voor gekozen geen periodeklacht te kunnen indienen, omdatperiodeklachten een goede analyse en rapportage van de klachten bemoeilijken. Op basis van eenperiodeklacht is namelijk niet na te gaan welk toestel de hinder heeft veroorzaakt. Het KICL-klachtenformulier is na zorgvuldige afweging tot stand gekomen en functioneert naar behoren. Andersdan BAS Schiphol is KICL de werknaam van een onafhankelijke stichting met notarieel vastgelegdestatuten. BAS Schiphol is een samenwerkingsverband van de luchthaven Schiphol en deLuchtverkeersleiding Nederland en niet onafhankelijk van belanghebbende en betrokken partijen.

De Stichting waartoe KICL behoort, is onafhankelijk en niet gelieerd aan een van de bij MAA betrokken ofbelanghebbende partijen.

Vraag 6) Hoe wordt het bestuur van het KICL benoemd, en zijn er statuten? Hoe is de financiering van het KICL geregeld?

Antwoord: Zoals bij het antwoord op vraag 5 is aangegeven, is het KICL ondergebracht in een onafhankelijkestichting met een stichtingsbestuur en notarieel vastgelegde statuten. KICL is de werknaam van deStichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Limburg. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter van deCRO, de secretaris van de CRO en een lid namens de Commissie AWACS Limburg (op dit moment deburgemeester van Onderbanken). De leden worden niet benoemd door een andere persoon ofinstantie/orgaan. Het KICL wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en deProvincie Limburg.

Vraag 7) Worden er voor de AWACS-basis en luchthaven Niederrhein ook klachtenrapportages gemaakt, en aan de resp. luchthaven commissies ter beschikking gesteld? Zo niet, is GS bereid te bevorderen dat dit wel gebeurt?

Antwoord: Ja, deze worden gepubliceerd op www.kicl.nl.

Vraag 8) Aan de Klachten rapportage 1e kwartaal 2018 MAA zijn “aanbevelingen” van een werkgroep van de CRO verbonden: dient de luchthaven die aanbevelingen over te nemen? Zo niet, is de luchthaven verplicht schriftelijk/formeel te reageren op deze aanbevelingen, en daarbij uiteen te zetten waarom de aanbevelingen wel of niet worden overgenomen?

Antwoord: De luchthaven is niet verplicht de aanbevelingen over te nemen. Wel dient zij gemotiveerd aan te gevenwaarom aanbevelingen eventueel niet worden overgenomen.

Vraag 9) Zo niet, is de provincie als CRO secretaris bereid te bevorderen dat in het reglement van de CRO wordt opgenomen dat de luchthaven verplicht is te reageren op aanbevelingen van de CRO?

Antwoord) Zie het antwoord op vragen 8 en 10. Overigens is de CRO ook een onafhankelijke commissie, waarvande secretaris verantwoording aflegt aan de CRO en niet aan Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten.Bij de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht is ervoor gekozen de secretaris ambtelijkvanuit de Provincie beschikbaar te stellen, maar dat is geen noodzakelijkheid. Dit is bij verschillendeCRO’s van luchthavens in Nederland verschillend geregeld (bijvoorbeeld secretaris ambtelijk vanuitgemeente beschikbaar gesteld of een ZZP-er als secretaris).

Vraag 10) Is er, zoals de Wet luchtvaart verplicht (art. 8.59 lid 2) een reglement, door PS opgesteld, voor de CRO? Zo niet, is GS bereid daarvoor een voordracht te doen?

Antwoord: Artikel 8.59 lid 2 Wet luchtvaart heeft betrekking op ‘luchthavens van regionale betekenis metluchthavenbesluit’. Voor deze luchthavens zijn Provinciale Staten bevoegd gezag. Dat is bij MAA niet aande orde. MAA is een ‘luchthaven van nationale betekenis met luchthavenbesluit’ (Titel 8.4 Wet luchtvaartartikelen 8.68 en verder), waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd gezag is.Provinciale Staten noch Gedeputeerde Staten hebben in deze bevoegdheden ten aanzien van MAA.

Vraag 11) Volgens de Wet luchtvaart (art. 8.59 lid 3) benoemen Provinciale Staten de voorzitter van de CRO: wanneer is dat geschied? Volgens lid 4 wordt elk ander lid benoemd, geschorst en ontslagen door de voorzitter “op voordracht van het orgaan of de organisatie die het lid vertegenwoordigd”. Nu de omwonenden geen “orgaan of organisatie” zijn: hoe worden kandidaat omwonenden-vertegenwoordigers aangezocht? Is daarbij ook gezocht naar kandidaten vanuit organisaties van omwonenden?

Antwoord: Gelet op het gestelde in het antwoord op vraag 10 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat devoorzitter van de CRO benoemd. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht heeft ervoorgekozen kandidaat omwonenden-vertegenwoordigers te werven door middel van een openbaresollicitatieprocedure met publicatie van vacatures op websites en in gemeentelijke informatiebladen.

Vraag 12) Nu de wet kennelijk tekort schiet (immers omwonenden zijn geen orgaan of organisatie), zou het geen goede zaak zijn als de bewonersvertegenwoordigers, zoals bijv. het geval is bij de luchthaven Schiphol, worden gekozen? Is GS bereid dat in het CRO-reglement (zie vraag 7) op te nemen?

Antwoord) De CRO geeft aan geen aanleiding te zien de door haar gehanteerde wervingsprocedure voor ledenomwonenden te herzien, omdat deze heeft uitgewezen goed te functioneren en capabele kandidaten opte leveren. Zoals bij het antwoord op vraag 10 aangegeven, hebben Gedeputeerde Staten nochProvinciale Staten in deze bevoegdheden.

Vraag 13) Hinderbeperking is een taak van de CRO: bij de luchthaven Schiphol is er een formele procedure, die het betreffende luchthaven-overlegorgaan (de ORS) verplicht om voorstellen voor hinderbeperking die door omwonenden worden ingebracht op kosten van de overheid te onderzoeken. Is GS bereid een dergelijke procedure te bevorderen, c.q. in het CRO-reglement (zie vraag 7) op te nemen?

Antwoord: De wettelijke taak van de CRO is ‘door overleg van betrokkenen een gebruik van de luchthaven tebevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen’. Daarmee ishinderbeperking geen expliciete taak van de CRO. Over hinderbeperking wordt wel in elke CRO-vergadering gesproken en de CRO acht hinderbeperking van prioritair belang. In het antwoord op vraag 4hebben wij reeds geduid op de in ontwikkeling zijnde Omgevingsafspraken MAA. Het is uitdrukkelijk onzebedoeling dat hinderbeperking onderdeel van deze afspraken zal uitmaken.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris