Vragen over Gevolgen ongel­digheid PAS voor Maas­tricht Aachen Airport


Geacht College,

In de media is bekend geworden dat de luchthaven Schiphol niet over een geldige natuurvergunning beschikt1. In een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming worden o.m. de stikstofeffecten geregeld. Nu de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State op 29 mei jl. buiten werking is gesteld, is de vraag welke konsekwenties dit heeft voor de luchthaven MAA, zowel de bestaande operatie als de voorziene ontwikkeling daarvan.

1) In de directe omgeving van MAAirport liggen diverse Natura 2000 gebieden. Beschikt de luchthaven over een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming?

2) Zo niet, op grond van welke studie, naar de effecten van het MAA-vliegverkeer op Natura 2000 gebieden, kan worden uitgesloten dat zo’n vergunning nodig is?

3) Als een dergelijke studie er niet is, en effecten dus niet kunnen worden uitgesloten, is er dan sprake van een illegale (handhavings-)situatie?

4) Gaat GS als uitvoerder van de Wet natuurbescherming de exploitant van de luchthaven vragen om een vergunningaanvraag Wet natuurbescherming in te dienen? Zo niet, wat is daarvoor de reden?

5) In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) stond MAA op de lijst van prioritaire, van toetsing vrijgestelde projecten, voor een ontwikkeling tot 52.000 vliegbewegingen. Betekent het vervallen van de PAS dat die vrijstelling niet meer geldt?

6) Als er stikstofeffecten zijn op gebieden waar de kritische depositiewaarden worden overschreden, hoe kunnen die gecompenseerd worden, behalve door een vermindering van het aantal vliegbewegingen?

7) Als er stikstofeffecten zijn, moet een zgn. ADC toets worden doorlopen, waarin ook naar alternatieven voor de luchthavenoperatie wordt gekeken. Is GS bereid die alternatieven mee te (laten) nemen in de MER? Zo niet, wat is daarvan de reden?

8) Beschikt de luchthaven ook over een ontheffing wat betreft de soortenbescherming? Zo niet, op welke studie naar de effecten van de luchthaven-operatie op wettelijk beschermde soorten is dit gebaseerd?

9) Het RIVM heeft vastgesteld dat er een significant hogere uitstoot van ultrafijn stof is bij Schiphol. Hoe wordt de uitstoot van ultrafijn stof meegenomen in het toekomstig luchthavenbesluit MAA? Of wordt dit achterwege gelaten omdat er (nog) geen officiele normen zijn voor de gezondheidseffecten van ultra fijn stof?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren