Ontbreken vergunning Wet natuur­be­scherming bij veel bedrijven


Maastricht, 20 november 2019

Geacht College,

In Noord-Brabant zijn er volgens gegevens van de provincie veel bedrijven die ten onrechte geen vergunning voor de Wet natuurbescherming hebben (TV-programma Een Vandaag van 20 november jl.)[1]. In dergelijke vergunningen wordt o.a. de toelaatbare stikstofuitstoot geregeld. De reportage spitste zich toe op industriële bedrijven, maar er is geen reden om aan te nemen dat dit niet zou gelden voor agrarische bedrijven. Ook de provincie Gelderland heeft hierover, zo bleek uit de uitzending, zorgwekkende gegevens.

1) Het is voor bedrijven niet altijd eenvoudig om te weten of ze een Wet natuurbescherming vergunning nodig hebben, omdat dit afhankelijk is van de uitstoot, de afstand tot Natura 2000 gebieden en de aanwezigheid aldaar van stikstofgevoelige habitats. Heeft de provincie Limburg, c.q. de uitvoerende RUD, om die reden bedrijven (industrieel en agrarisch) in het verleden actief geïnformeerd over het bestaan van een (eventuele) vergunningplicht?

2) Zo niet, waarom niet? Is het niet de taak van de provincies (de RUD) bedrijven wat betreft het bestaan van een eventuele (onzekere) vergunningplicht te faciliteren?

3) Heeft de provincie Limburg, net als de buurprovincies, een beeld van het aantal bedrijven dat een dergelijke Wnb-vergunning (of omgevingsvergunning met aanhaken van de Wnb) nodig zou hebben? Zo ja, kan GS een overzicht van deze “non-compliance” aan de Staten doen toekomen?

4) Zo nee, wat is de reden dat deze non-compliance niet, zoals wel in de buurprovincies (met ook veel veehouderijbedrijven) is onderzocht?

5) Als dit beeld van non-compliance er niet of onvolledig is, bestaat er dan nu wel een betrouwbaar beeld van de emissies naar en deposities op Natura-2000 gebieden? Worden die dan niet onderschat?

6) Is het aantal bedrijven dat ten onrechte geen vergunning heeft, toegenomen door de Raad van State uitspraak die de PAS buiten werking stelde? Welke konsekwenties trekt GS als handhavend bevoegd gezag hieruit?

7) Gaat GS een onderzoek als in vraag 3) bedoeld uitvoeren, of is het al in uitvoering? Wanneer krijgen de Staten de resultaten van dit onderzoek?

8) Wanneer worden de Staten geïnformeerd over de volgende stappen die GS gaat zetten in de aanpak van stikstofproblematiek?

Bij voorbaat dank voor een tijdige beantwoording van deze vragen,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren