Schrif­te­lijke vragen over verstoring bever­on­derzoek door weghalen van dammen


Indiendatum: dec. 2019

Geacht College,

Volgens berichtgeving in de Limburger wordt een langer lopend bever-onderzoek, dat gedaan wordt in opdracht van de provincie, bedreigd doordat de provincie in het onderzoeksgebied zelf beverdammen weghaalt en niet optreedt tegen het illegaal weghalen van dammen door derden. Daardoor overwegen de onderzoekers nu om te stoppen met het onderzoek in de Roode Beek. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel dammen heeft de provincie zelf weggehaald, c.q. door het waterschap laten weghalen, in het onderzoeksgebied?

2) Waarom heeft de provincie ook het verzoek genegeerd van de onderzoekers om benedenstrooms v/h onderzoeksgebied in ieder geval tijdelijk een dam in stand te laten, nu er door de ingrepen in het gebied geen onderzoeksdata verzameld konden worden?

3) Waarom treedt de provincie niet op in het onderzoeksgebied tegen het illegaal verwijderen van dammen door derden?

4) Zijn er voorafgaand aan het onderzoek afspraken gemaakt dat in het onderzoeksgebied niet zou worden ingegrepen, in het bijzonder geen dammen worden afgebroken of verlaagd?

5) Onderkent GS dat door het weghalen van de dammen het onderzoek naar de invloed van de bever op het ecosysteem wordt verstoord?

6) Op welke manier gaat GS bewerkstelligen dat het onderzoek kan worden voortgezet?

7) Wanneer gaat de provincie hierover in overleg met de onderzoekers?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 5 feb. 2020

Vraag 1) Hoeveel dammen heeft de provincie zelf weggehaald, c.q. door het waterschap laten weghalen, in hetonderzoeksgebied?

In het onderzoeksgebied heeft de Provincie in overleg met het Waterschap Limburg en een hydroloog, opverzoek van de eigenaar, één dam laten verwijderen en één dam laten verlagen ter bescherming van hetparticuliere bos op landgoed het Loom, gelegen in Natura-2000 gebied.

Vraag 2) Waarom heeft de provincie ook het verzoek genegeerd van de onderzoekers om benedenstrooms v/honderzoeksgebied in ieder geval tijdelijk een dam in stand te laten, nu er door de ingrepen in hetgebied geen onderzoeksdata verzameld konden worden?

De Provincie heeft behalve bij Landgoed Het Loom verder geen dammen laten verwijderen of verlagen.Het waterschap heeft wel besloten om dammen benedenstrooms te verwijderen in verband metvismigratie.

Vraag 3) Waarom treedt de provincie niet op in het onderzoeksgebied tegen het illegaal verwijderen vandammen door derden?

Er is door de Provincie geen bewijs gevonden voor het illegaal verwijderen van beverdammen in hetgebied.

Vraag 4) Zijn er voorafgaand aan het onderzoek afspraken gemaakt dat in het onderzoeksgebied niet zouworden ingegrepen, in het bijzonder geen dammen worden afgebroken of verlaagd?

Er is inderdaad destijds afgesproken om in dit onderzoeksgebied niet in te grijpen. De hypothese is datdoor de aanwezigheid van de bever er meer dynamiek in het gebied gaat ontstaan waardoor ernatuurwaarden kunnen verdwijnen, maar ook dat er natuurwaarden bij kunnen komen. Over hetbeschermen van het particuliere bos op landgoed het Loom zijn destijds geen afspraken gemaakt omdathier nog geen problemen waren met bevers. Deze kwamen pas later aan het licht na gesprekken met deeigenaar en het feit dat er nieuwe dammen door bevers in de beek werden gebouwd waardoor het bosonder water kwam te staan.

Vraag 5) Onderkent GS dat door het weghalen van de dammen het onderzoek naar de invloed van de bever ophet ecosysteem wordt verstoord?

We erkennen dat het continue weghalen van dammen in aanbouw in het hele gebied ervoor kan zorgendat bevers op zoek gaan naar rustiger leefgebied en daarbij in conflict kunnen komen met het buurpaar.Dit kan leiden tot gevechten en daarmee het verdwijnen van de bevers in het onderzoeksgebied en eenverlies aan onderzoeksgegevens. De onderzoekers denken dat dit aan de orde is omdat in het gebiedrecent een dode bever is gevonden. Dit zal een effect hebben op het onderzoek.

Het op dezelfde plek weghalen of verlagen van dammen hoeft niet altijd te betekenen dat bevers hierproblemen van ondervinden. Daarom is er bij landgoed het Loom ervoor gekozen om een dam te latenzitten die op een vaste hoogte wordt gehouden. Veel bevers bouwen de dammen weer op of verhuizennaar een andere plek in de buurt.

Vraag 6) Op welke manier gaat GS bewerkstelligen dat het onderzoek kan worden voortgezet?

Onze inzet is door te gaan met de proef maar de uitvoering hiervan is mede afhankelijk van allebetrokken partijen. In de projectgroep bespreken we welke ontwikkelingen zich in het gebied hebbenvoorgedaan op het gebied van flora- en fauna, en in hoeverre deze van invloed zijn op het onderzoek,maar ook of iedereen zich nog aan het project committeert. Op basis van deze gegevens wordt bepaaldof het onderzoek doorgang kan vinden en onder welke voorwaarden.

Vraag 7) Wanneer gaat de provincie hierover in overleg met de onderzoekers?

Op 6 februari 2020 komt de projectgroep met de onderzoekers weer bij elkaar.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Ontbreken vergunning Wet natuurbescherming bij veel bedrijven

Lees verder

Vragen over Veehouderijen die volgens RVO-cijfers meer stikstof uitstoten dan is vergund

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer