Vragen over Veehou­de­rijen die volgens RVO-cijfers meer stikstof uitstoten dan is vergund


Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Limburg

Geacht College,

Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer dat veel veehouderijen de opgelegde ammoniakplafondsoverschrijden. De auteurs van het artikel constateren dat een derde van de door hen onderzochtemegastallen de vergunningsgrenzen overschrijdt. Uit de uitstootcijfers die door de ondernemer zijndoorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat er meer ammoniak wordtuitgestoten dan de verleende vergunningen toestaan. De RVO-cijfers komen uiteindelijk in het Europeseuitstoot-register (E-PRTR) terecht.

1) Bent u bereid de vergunde stikstofplafonds van Limburgse veehouderijen naast de uitstootgegevensvan de RVO/E-PRTR te leggen, en dit vergelijk aan Provinciale Staten aan te bieden?

2) Welke oorzaken kunnen er zijn voor de geconstateerde overschrijdingen: het houden van meerdieren dan vergund, slecht werkende luchtwassers of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen?

3) In hoeverre raadplegen de Limburgse Omgevingsdiensten de uitstootgegevens van de RVO en hetEuropese uitstootregister, en op welke wijze worden deze betrokken bij de handhaving?

4) Bent u bereid de omgevingsdiensten op te dragen deze gegevens vanaf nu bij de handhaving tebetrekken?

5) In hoeverre heeft de provincie een beeld van ammoniakconcentraties in de buitenlucht(emissiewaarden)?

6) TNO kan met behulp van IASI- of CRIS-satellietgegevens kaarten maken van feitelijke ammoniakconcentraties, wat mogelijk is gemaakt door de Duitse regering. Is GS bereid TNO opdracht te gevendeze kaart ook voor Limburg te maken? Zo nee, waarom niet?

7) Is het huidige stikstofbeleid van de provincie gebaseerd m.b.t. veehouderijen gebaseerd opvergunde of daadwerkelijke uitstoot?

8) Bent u bereid het beleid bij te stellen voor zover het geen rekening houdt met het verschil tussenvergunde en daadwerkelijke uitstoot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Wij danken u bij voorbaat voor beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren