Vragen over Foutieve vergunningaanvragen door agrarische adviesbureau’s

Geachte College,

Volgens onderzoek van de Limburger kijken plattelandsgemeenten door gebrek aan kennis en tijd te weinig kritisch naar vergunningaanvragen door agrarische bureau’s die boeren bijstaan https://www.limburger.nl/cnt/dmf20171215_00052398/kritiek-op-agrarische-adviesbureaus.

Ook is er sprake van het verstrekken van foutieve informatie.

1) Gedeputeerde Prevoo heeft gemeentes hulp aangeboden bij het controleren van vergunningaanvragen. Zou het niet beter zijn als gemeentes zelf de kennis en kunde hebben om agrarische adviesaanvragen voldoende te controleren?

2) Zo ja, welke rol kan en wil de provincie spelen om te bevorderen dat deze vergunningverlening qua capaciteit en kennis op orde komt?

3) Welke rol kunnen RUD’s, waarin specialistische kennis gepoold wordt, hierin spelen?

Wethouder Walraven van de gemeente Leudal heeft scherpe kritiek geruit op de integriteit van de adviesbureau’s. Volgens hem is er sprake van het verschaffen van foutieve informatie. De gemeente is in gesprek hierover met de adviesbureau’s.

4) Hoeveel gevallen zijn er bekend van vergunningaanvragen waarin onjuiste gegevens zijn verstrekt?

5) Welke adviesbureau’s waren daarbij betrokken? Als GS laatstgenoemde informatie niet wil verschaffen, op welk wetsartikel baseert GS zich daarbij?

6) Zijn er sancties op het vermelden van onjuiste gegevens in vergunningaanvragen? Zo ja, in hoeveel gevallen zijn er sancties toegepast?

7) Bent u bereid provinciale Staten op de hoogte te stellen van de uitkomst van de besprekingen tussen de gemeente(s) en de agrarische adviesbureau’s?

Wij vertrouwen op beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren