Nadere aanvul­lende schrif­te­lijke vragen Maas­tricht-Aachen Airport


Indiendatum: dec. 2017

Geacht college,

Op 1 en 13 december hebben onze fracties al (aanvullende) schriftelijke vragen gesteld inzake
Maastricht-Aachen Airport. De vragen van 1 december jongstleden zijn inmiddels door uw college
beantwoord; waarvoor dank. In de aanvullende vragen van 13 december jongstleden hebben wij
reeds gevraagd naar de toekomst van o.a. het passagiersvervoer op Maastricht-Aachen Airport.
Gisteren kwam daar het nieuws overheen dat met name Eindhoven Airport een gigantische groei
blijft doormaken qua passagiersvervoer

In 2017 zijn er liefst 19% meer passagiers verwerkt dan
2016 en kwam het totaal uit op 5.656.000 passagiers. Ook voor 2018 wordt opnieuw een groei
verwacht van circa 10% van het aantal passagiers en verwacht men door de 6 miljoen passagiersgrens
heen te gaan.

Op Maastricht-Aachen Airport zijn conform opgave van CBS van januari tot en met oktober 2017
slechts 160.433 passagiers vervoerd. Hiermee verwerkt Maastricht-Aachen Airport nog geen 3
procent van het aantal passagiers dat Eindhoven Airport verwerkt.

Uiteraard hebben Provinciale Staten eerder besloten in te zetten op vrachtvervoer,
passagiersvervoer en maintenance, repair & overhaul, doch is met name het passagiersvervoer
uiterst fragiel te noemen vanaf Maastricht-Aachen Airport. In 2014 – toen Provinciale Staten in
mei van dat jaar besloten de luchthaven over te nemen – werden er nog 283.000 passagiers
vervoerd. De business case gaat uit van een doelstelling in 2024 van 750.000 passagiers voor
Maastricht-Aachen Airport. Vergeleken met de totale aantallen van Eindhoven Airport en de
relatieve groei aldaar, stelt deze doelstelling voor Maastricht-Aachen Airport in onze beleving
nauwelijks iets voor. In die business is ook een marktoriëntatie gedaan. Daarin werd o.a.
Eindhoven Airport gememoreerd met toen nog ‘slechts 2,6 miljoen passagiers. In een aantal jaren
tijd is dit aantal dus ruim verdubbeld. Dit roept automatisch de vraag op wat dit dan betekent voor
het passagiersvervoer op Maastricht-Aachen Airport.

Hier bovenop komt ook nog eens de besluitvorming van Provinciale Staten van 9 oktober 2015 om
€1,5 miljoen te investeren in met name de passagiersterminal. Hier was eveneens een
‘packagedeal’ afgesproken met een hotelontwikkeling bij de luchthaven.

Al met al constateren onze fracties opnieuw dat Maastricht-Aachen Airport geen goede
marktpositie heeft en qua doelmatigheid te wensen overlaat. Ook zou er een herbezinning in de
provinciale politiek moeten plaatsvinden over de doelstellingen die gekoppeld zijn aan de
luchthaven en de uiteindelijke uitgangspunten en keuzes die er in de business case beschreven
werden. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er – mede door de economische
voorspoed van de afgelopen jaren – eigenlijk een herijking zou moeten plaatsvinden van de
gegevens die in 2014 – ten tijde van de besluitvorming in Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten – zijn gebruikt.

Graag stellen wij nader aanvullend aan onze schriftelijke vragen van 1 en 13 december jongstleden
ook onderstaande schriftelijke vragen aan uw college.

1. De hele luchtvaartsector laat al tijden stevige groei zien. Voor Maastricht-Aachen Airport komt
het totaal aantal passagiers in 2017 echter nog lager uit dan in 2014. Wat vindt het college
ervan dat 3,5 jaar na het overnemen van Maastricht-Aachen Airport er geen groei
waarneembaar is van het passagiersvervoer?

2. Deelt het college onze mening dat er een herijking zou moeten plaatsvinden op de scenario’s
en cijfers uit de business case van 2014 gelet op de economische ontwikkeling en de
ontwikkelingen bij de omliggende luchthavens? Zo ja, wat gaat het college doen en wanneer
kunnen Provinciale Staten dit tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

3. Momenteel vindt er tussen de Nederlandse luchthavens concurrentie plaats en vangt men
soms mekaar vlieg(tuig)en af. Deelt het college onze mening dat Rijk, eigenaren en
exploitanten van de grotere luchthavens in Nederland eigen gezamenlijk één integrale visie
zouden moeten opstellen voor de luchtvaartsector in Nederland? Zo ja, wat gaat het college
hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

4. Blijft het college van mening dat passagiersvervoer duurzaam op Maastricht-Aachen Airport
verankerd dient te blijven? Zo ja, waarom en hoe? Zo nee, wat stelt het college dan voor ten
opzichte van eerder genomen besluiten?

5. Is de beoogde groei van passagiersvervoer voor Maastricht-Aachen Airport tot 750.000
passagiers in 2024 wel realistisch gelet op het feit hoe onder andere Eindhoven Airport zich
ontwikkeld op het gebied van passagiersvervoer? Zo ja, waarom? Zo nee, wat stelt het college
dan voor ten opzichte van eerder genomen besluiten?

6. Onlangs werd bekend dat Corendon vanaf 2018 ook gaat vliegen vanaf Maastricht-Aachen
Airport naar diverse bestemmingen. De afgelopen jaren heeft Maastricht-Aachen Airport voor
passagiers- en vrachtvervoer continu carriers zien komen en gaan. Wat is hiervan de oorzaak?

7. Uit een eerste eigen onderzoek naar de bestemmingen die Corendon aanbiedt, blijkt dat de
vluchten veelal duurder zijn dan vanaf omliggende luchthavens met andere carriers naar
dezelfde bestemmingen te vliegen. Hoe kan dat? En betekent dit niet gewoonweg dat
Maastricht-Aachen Airport te duur wordt verkocht en dus een slechte marktpositie behoudt?

8. Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot de investering van de
passagiersterminal?

9. Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot de hotelontwikkeling?

10. Kunt u nogmaals de totale kosten (en eventuele baten) van het project Maastricht-Aachen
Airport in kaart brengen sinds de overname in 2014? Zo nee, waarom niet?

Alvast bedankt voor uw zorgvuldige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren


Andy Rossel
GroenLinks

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 24 dec. 2017

Vraag 1.
De hele luchtvaartsector laat al tijden stevige groei zien. Voor Maastricht-Aachen Airport komt het totaal
aantal passagiers in 2017 echter nog lager uit dan in 2014. Wat vindt het college ervan dat 3,5 jaar na het
overnemen van Maastricht-Aachen Airport er geen groei waarneembaar is van het passagiersvervoer?

Antwoord.
De passagierscijfers 2017 zijn ongeveer vergelijkbaar met die van 2016. De concessienemer heeft in het
afgelopen anderhalf jaar vele contacten gelegd en contracten gesloten. Dat uit zich met name in het volume
vrachtvervoer. Ook de vooruitzichten voor passagiersvervoer voor 2018 zijn goed. Wij verwachten een
substantiële groei ten opzichte van 2017.

Vraag 2.
Deelt het college onze mening dat er een herijking zou moeten plaatsvinden op de scenario's en cijfers uit
de business case van 2014 gelet op de economische ontwikkeling en de ontwikkelingen bij de omliggende
luchthavens? Zo ja, wat gaat het college doen en wanneer kunnen Provinciale Staten dit tegemoet zien?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Nee, wij delen uw mening niet. De exploitatie van Maastricht Aachen Airport (MAA) is mede op voorstel
van Provinciale Staten in private handen gegeven. De exploitant is dan ook verantwoordelijk voor de
business case. Overigens, de ontwikkeling van MAA staat los van de ontwikkeling van andere omliggende
luchthavens. Iedere luchthaven heeft haar eigen unieke profiel en verzorgingsgebied.

Zo is de ontwikkeling van Eindhoven Airport niet te vergelijken met de ontwikkeling van MAA omdat op
beide luchthavens in het verleden andere keuzes zijn gemaakt en beide luchthavens een grotendeels
eigen en verschillend verzorgingsgebied kennen.

Vraag 3.
Momenteel vindt er tussen de Nederlandse luchthavens concurrentie plaats en vangt men soms mekaar
vlieg(tuig)en af. Deelt het college onze mening dat Rijk, eigenaren en exploitanten van de grotere
luchthavens in Nederland eigen gezamenlijk één integrale visie zouden moeten opstellen voor de
luchtvaartsector in Nederland? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Het zogenaamde ‘selectiviteitsbeleid’ binnen de Nederlandse luchthavens is een onderwerp dat al jaren op
de agenda van de landelijke politiek staat. Deze discussie hangt nauw samen met de inrichting en gebruik
van het Nederlandse luchtruim en is dus een discussie die op landelijk niveau moet worden gevoerd.
Het is overigens uiteindelijk nog altijd zo dat commerciële luchtvaartmaatschappijen, binnen de
mogelijkheden die er zijn, een eigen afweging maken vanaf welke luchthaven zij wil opereren.

Vraag 4.
Blijft het college van mening dat passagiersvervoer duurzaam op Maastricht-Aachen Airport verankerd
dient te blijven? Zo ja, waarom en hoe? Zo nee, wat stelt het college dan voor ten opzichte van eerder
genomen besluiten?

Antwoord.
Dit is geen onderwerp van discussie. Het is ook de voorwaarde die de regiogemeenten hebben gesteld
voor hun bijdrage aan MAA.

Vraag 5.
Is de beoogde groei van passagiersvervoer voor Maastricht-Aachen Airport tot 750.000 passagiers in
2024 wel realistisch gelet op het feit hoe onder andere Eindhoven Airport zich ontwikkeld op het gebied
van passagiersvervoer? Zo ja, waarom? Zo nee, wat stelt het college dan voor ten opzichte van eerder
genomen besluiten?

Antwoord.
Wij achten de genoemde groeiambitie realistisch. De ambitie (700.000 passagiers in 2024) komt voort uit
het businessplan van de concessienemer. Aan dit businessplan ligt een economische onderbouwing ten
grondslag die in gaat op de verwachte vervoersontwikkeling. Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat heeft een second opinion laten uitvoeren waaruit blijkt dat de veronderstelde
vervoersprognoses mogelijk zijn.

Vraag 6.
Onlangs werd bekend dat Corendon vanaf 2018 ook gaat vliegen vanaf Maastricht-Aachen Airport naar
diverse bestemmingen. De afgelopen jaren heeft Maastricht-Aachen Airport voor passagiers- en
vrachtvervoer continu carriers zien komen en gaan. Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord.
Oorzaak hiervan zijn de gebruikelijke ontwikkelingen in de markt en de beschikbare ruimte bij andere
vliegvelden. Corendon vloog ook al in 2017 vanaf MAA. Dit is volgens Corendon dermate succesvol
geweest dat zij voor 2018 hebben gekozen voor verdere uitbreiding op MAA. Deze uitbreiding heeft ook te
maken met capaciteitschaarste op andere Nederlandse luchthavens. De groeistrategie van Corendon zal
de komende jaren voornamelijk plaatsvinden op Lelystad en MAA, naast de thuisbasis op Schiphol.

Vraag 7.
Uit een eerste eigen onderzoek naar de bestemmingen die Corendon aanbiedt, blijkt dat de vluchten
veelal duurder zijn dan vanaf omliggende luchthavens met andere carriers naar dezelfde bestemmingen
te vliegen. Hoe kan dat? En betekent dit niet gewoonweg dat Maastricht-Aachen Airport te duur wordt
verkocht en dus een slechte marktpositie behoudt?

Antwoord.
Corendon heeft op 19 december jl. aangekondigd extra vluchten vanaf MAA te gaan uitvoeren in het
zomerseizoen 2018. Dit vanwege de grote vraag naar vluchten vanaf MAA. Het is aan marktpartijen zoals
Corendon om hun prijsstelling te bepalen.

Vraag 8.
Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot de investering van de passagiersterminal?

Antwoord.
De exploitant heeft in samenwerking met MAABI plannen in voorbereiding om in de eerste helft van 2018 van
start te gaan met de modernisering van de bestaande terminal, op een zodanige wijze dat deze weer
aantrekkelijk is voor passagiers voor de komende 15 jaar.

Vraag 9.
Wat is momenteel de stand van zaken met betrekking tot de hotelontwikkeling?

Antwoord.
Partijen hebben recent afgesproken de komende maanden gezamenlijk aan de ontwikkeling van het
Hotel te werken. Daarbij zal ook bezien worden hoe het project de diverse ontwikkelingen in het gebied
van Aviation Valley kan versterken. De juridische procedures zijn door ALDC stopgezet.

Vraag 10.
Kunt u nogmaals de totale kosten (en eventuele baten) van het project Maastricht-Aachen Airport in kaart
brengen sinds de overname in 2014? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
MAA valt onder de Regeling Grote Projecten Limburg 2017. In dat verband wordt de door u gevraagde
informatie via de voortgangsrapportages tweemaal per jaar geactualiseerd. Momenteel worden de
jaarcijfers 2017 verzameld. Begin 2018 zal de zesde voortgangsrapportage aan uw Staten worden
aangeboden. Voor de meest actuele overzichten verwijzen wij u daarom naar de vijfde
voortgangsrapportage.

Interessant voor jou

Vragen over Foutieve vergunningaanvragen door agrarische adviesbureau’s

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over Aanvraag UNESCO-werelderfgoed status voor het Zuid-Limburgse Heuvelland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer