Schriftelijke Vragen over Aanvraag UNESCO- Werelderfgoed status voor het Zuid-Limburgs Heuvelland

Geacht College,

In de media zijn berichten verschenen over de aanvraag van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en de VVV Zuid Limburg om de status van UNESCO-Werelderfgoed te krijgen. Volgens de Partij voor de Dieren een geweldige kans om ons mooie heuvellandschap en ons bronsgroen eikenhout te behouden voor de huidige en toekomstige generaties.

1. Bent u op de hoogte van de aanvraag door de gemeentes van de Werelderfgoed Status voor het Heuvelland?

2. Waarom is de provincie niet betrokken bij deze aanvraag? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de Provincie Limburg een rol kan spelen in het verkrijgen van de status van Werelderfgoed? Zo ja, op welke wijze wil GS die rol oppakken?

3. In het kader van deze aanvraag zal de UNESCO visitaties verrichten in het gebied, waarbij o.m. bezien wordt of de unieke erfgoedwaarden in regelgeving en beleidspraktijk voldoende beschermd worden. Is het mogelijk om op grond van het POL 2014 bestemmingsplannen en bouwplannen tegen te houden die de kernwaarden van het Nationaal Landschap Zuid Limburg aantasten?

4. Zo ja, hoe vaak heeft GS in de jaren 2015-2017 door middel van een zienswijze of reactieve aanwijzing in deze zin gereageerd?

5. Is het juist dat bij bouwaanvragen die passen in bestaande bestemmingsplannen er voor GS geen mogelijkheid is die tegen te houden, ook al zijn deze een aantasting van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap?

6. Is GS van mening dat de bescherming o.g.v. het POL voldoende verwerkt is in bestaande bestemmingsplannen? Zo ja, kan GS door middel van verwijzingen naar concrete plannen aangeven waarop deze positieve conclusie is gebaseerd?

7. Zo nee, is GS bereid om middels aanpassingen in het POL maatregelen te treffen om landschapsaantasting tegen te gaan?

8. Hoogstambomen vormden decennia lang het beeld van Limburg. Bloesemtochten zijn goed voor het toerisme, en het fruit kan gebruikt worden voor onze streekproducten.

ls GS bereid om stimulerende maatregelen te treffen voor de terugkeer van hoogstambomen in Zuid Limburg?

9. Meidoorn- en Limburgse hagen zijn eveneens typerend voor Limburg. Koeien, schapen en paarden vinden er beschutting tegen weersomstandigheden en ze vormen een mooiere en veiligere afrastering dan bijvoorbeeld schriklinten en prikkeldraad. Ook zijn deze hagen heel

belangrijk voor de biodiversiteit. Is GS bereid om stimulerende

maatregelen te treffen voor aanplant en onderhoud van Meidoorn- en Limburgse hagen?

10. Veel mensen genieten van koeien, schapen en paarden in een wei. Deze dieren hebben echter ook beschutting nodig. Bent u bereid om met de Zuid-Limburgse gemeenten in overleg te gaan over een landschappelijk verantwoorde beschuttingsmogelijkheid voor dieren?

11. Wat zijn de mogelijkheden van GS om weidegang te stimuleren? Zijn er bijvoorbeeld stimulerende maatregelen te nemen om via een toeristische VVV route streekproducten te kopen bij boeren die hun dieren in een met een Limburgse haag beschut weiland met hoogstambomen laten grazen of andere landschapsverbeterende stappen hebben ondernomen?

12. De koepel van Heuvellandhotels heeft een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitbreiding van vrachtvluchten op MAA Airport. "Zo’n 85 procent van alle gasten, voornamelijk afkomstig uit ‘Holland’ kiest juist voor Zuid-Limburg om in onze heuvels even van de stilte te genieten", zo stelt Heuvelland Hotels. "Wij dreigen onze klanten te verliezen, met catastrofale gevolgen voor heel Zuid-Limburg." Niet alleen is de geluidsoverlast bedreigend voor het toerisme, de uitstoot van het vliegverkeer is een aanslag op de leefkwaliteit voor mens, dier en de gehele biodiversiteit.

Op welke wijze gaat GS de geluidsoverlast van MAA airport terugdringen? Is GS bereid om de groei van de luchthaven te heroverwegen bij toename van geluidsoverlast? https://www.limburger.nl/cnt/dmf20171011_00048766/hotels-geluidsoverlast-maastricht-airport-funest-voor-toerisme

We vertrouwen op beantwoording van onze vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg