Vragen over bever­klemmen bij de Maas in Visser­weert


[hierlink][hierlink]
Geleen, 21 april 2010

Betreft: vragen (artikel 38 Reglement van Orde) over beverklemmen bij de Maas in Visserweert


Geacht college,

Het L1-nieuws van 31 maart berichtte over de aanwezigheid van beverklemmen aan de overzijde van de Maas in België ter hoogte van Visserweert1. De klemmen zouden bedoeld zijn om beverratten te doden. Bevers kunnen er echter ook slachtoffer van worden.
Het zetten van klemmen is strijdig met het Limburgse beleid,dat inzet op een duurzame beverpopulatie. Dat gebeurt vanwege de ecologische sleutelrol die de bever vervult langs oevers van beken, rivieren en meren. In Nederland wordt de bever tot de inheemse soorten gerekend en geniet wettelijke bescherming. In België is de bever opgenomen in de Vlaamse instandhoudingsdoelstel­lingen voor de Gemeenschappelijke Maas. In Nederland noch in België mag de bever gedood worden. In het genoemde bericht stellen de klemmen-zetters dat er geen bevers voorkomen in dit deel van de Maas. Inwoners van Visserweert spreken dit tegen.

Naar aanleiding van dit bericht stelt de Partij voor de Dierenfractie de volgende vragen (art. 38 RvO):

1.Kunt u bevestigen dat de bever voorkomt in het genoemde stroomgebied van de Maas?

2.Kan de beverpopulatie schade ondervinden van de klemmen die worden gezet aan Belgische zijde van de Maas?

3.Is het gebruik van klemmen toegestaan in stroomgebieden waar de otter of de bever voor­komt?

4.Bent u bereid om met uw Belgische collega's in contact te treden om op die manier tot
een eenduidig grensoverschrijdend beleid ten aanzien van de bescherming van de beverpopulatie te komen? Zo nee, waarom niet?

Ik stel prijs op een schriftelijke beantwoording van mijn vraag in de daarvoor geldende termijn van 30 dagen (artikel 38, Reglement van Orde).


Hoogachtend,

Namens de Partij voor de Dieren-fractie in de Provinciale Staten van Limburg,


Drs. F.P. Wassenberg
Fractievoorzitter

Antwoorddatum: 18 mei 2010

Antwoorden zijn alleen als PDF beschikbaar.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer