Vragen over bever­klemmen bij de Maas in Visser­weert


Indiendatum: apr. 2010

Geleen, 21 april 2010

Betreft: vragen (artikel 38 Reglement van Orde) over beverklemmen bij de Maas in Visserweert


Geacht college,

Het L1-nieuws van 31 maart berichtte over de aanwezigheid van beverklemmen aan de overzijde van de Maas in België ter hoogte van Visserweert1. De klemmen zouden bedoeld zijn om beverratten te doden. Bevers kunnen er echter ook slachtoffer van worden.
Het zetten van klemmen is strijdig met het Limburgse beleid,dat inzet op een duurzame beverpopulatie. Dat gebeurt vanwege de ecologische sleutelrol die de bever vervult langs oevers van beken, rivieren en meren. In Nederland wordt de bever tot de inheemse soorten gerekend en geniet wettelijke bescherming. In België is de bever opgenomen in de Vlaamse instandhoudingsdoelstel­lingen voor de Gemeenschappelijke Maas. In Nederland noch in België mag de bever gedood worden. In het genoemde bericht stellen de klemmen-zetters dat er geen bevers voorkomen in dit deel van de Maas. Inwoners van Visserweert spreken dit tegen.

Naar aanleiding van dit bericht stelt de Partij voor de Dierenfractie de volgende vragen (art. 38 RvO):

1.Kunt u bevestigen dat de bever voorkomt in het genoemde stroomgebied van de Maas?

2.Kan de beverpopulatie schade ondervinden van de klemmen die worden gezet aan Belgische zijde van de Maas?

3.Is het gebruik van klemmen toegestaan in stroomgebieden waar de otter of de bever voor­komt?

4.Bent u bereid om met uw Belgische collega's in contact te treden om op die manier tot
een eenduidig grensoverschrijdend beleid ten aanzien van de bescherming van de beverpopulatie te komen? Zo nee, waarom niet?

Ik stel prijs op een schriftelijke beantwoording van mijn vraag in de daarvoor geldende termijn van 30 dagen (artikel 38, Reglement van Orde).


Hoogachtend,

Namens de Partij voor de Dieren-fractie in de Provinciale Staten van Limburg,


Drs. F.P. Wassenberg
Fractievoorzitter

Indiendatum: apr. 2010
Antwoorddatum: 18 mei 2010

Vraag 1) Kunt u bevestigen dat de bever voorkomt in het genoemde stroomgebied van de Maas?

Bevers komen langs de gehele Grensmaas of Gemeenschappelijke Maas voor, zowel aan deNederlandse als Belgische zijde. Ter hoogte van Vissersweert leven ook bevers in de Maas.

Vraag 2) Kan de beverpopulatie schade ondervinden van de klemmen die worden gezet aan Belgischezijde van de Maas?

Klemmen die worden toegepast voor het vangen van beverratten vormen een risico wanneerze worden ingezet in leefgebieden van bevers. De beverpopulatie bestaat nu uit ongeveer 100 dieren inNederlands Limburg en zit daarmee nog net onder het minimum van een duurzame populatie (125dieren). Het is dus van belang om onnatuurlijke sterfte (verkeer, vangst) tot een minimum te beperken.

Vraag 3) Is het gebruik van klemmen toegestaan in stroomgebieden waar de otter of de bever voorkomt?

Aan de Belgische zijde van de Grensmaas wordt de bestrijding van beverratten uitgevoerddoor de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze organisatie geeft aan dat de toepassing van klemmenselectief gebeurt en dat er veel aandacht wordt geschonken aan het voorkomen van bijvangsten vanbeschermde soorten. De Limburgse waterschappen, die in het Nederlandse deel van de Grensmaasverantwoordelijk zijn voor de bestrijding van beverratten, gebruiken evenwel geen klemmen voor devangst van beverratten in leefgebieden van de bever. Om risico's op het doden van bevers uit te kunnensluiten worden hier enkel levend vangende kooien gebruik.

Vraag 4) Bent u bereid om met uw Belgische collega's in contact te treden om op die manier tot een eenduidig grensoverschrijdend beleid ten aanzien van de bescherming van de beverpopulatie tekomen? Zo nee, waarom niet?

De Grensmaas is een Natura 2000-gebied met onder andere een doelstelling voor debeverpopulatie. In het concept-beheerplan dat door Rijkswaterstaat voor dit gebied is opgesteld, is hetgebruik van klemmen aan de Belgische zijde van de Maas als knelpunt weergegeven. Daarbij isopgenomen dat Rijkswaterstaat in overleg zal treden met Vlaanderen over de mogelijkheden totaanpassing van de vangstmethoden bij de beverrattenbestrijding. Wij gaan er op dit moment van uit datde zaak daarmee voldoende is belegd, wij zullen de voortgang blijven volgen.

Interessant voor jou

Vragen over herintroductie edelherten in de Meinweg

Lees verder

Vragen over geplande Waterkrachtcentrale bij Borgharen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer