Vragen over alarmerend IBT-onderzoek naar gemeentelijk toezicht op veehouderijen

Maastricht, 15 september 2017

Geacht College,

Uit een IBT-onderzoek van de provincie Noord-Brabant naar het gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen zijn forse handhavingsachterstanden naar voren gekomen. In 10 van de 15 onderzochte gemeentes waren de handhavingsdossiers niet op orde. In 5 gemeentes worden bedrijven maar eens in de 7 tot 13 jaar gecontroleerd. Ook de bedrijven zelf vertonen slecht nalevingsgedrag. In 12 van 15 gemeentes zijn afwijkingen van de vergunde situatie geconstateerd, waardoor emissies van fijn stof en ammoniak te hoog waren. Bij 10 van de onderzochte bedrijven werkte de verplichte elektronische monitoring van luchtwassers niet. In de provincie Limburg is een dergelijk onderzoek nog niet gedaan.

1. Over de alarmerende uitkomsten van het Brabantse handhavingsonderzoek zijn berichten in de media verschenen, o.a. https://nos.nl/artikel/2192482-steekproef-brabantse-veehouderijen-overtreden-regels.html en http://www.omroepbrabant.nl/?news/269240692/Gemeenten+en+veehouderijen+laks+vergunningen+niet+gecontroleerd+en+afspraken+genegeerd.aspx. Is GS daarmee bekend, en met de inhoud van het provinciale Inspectierapport IBT?

2. Is GS bereid om net als In Noord-Brabant, in het kader van het IBT (Interbestuurlijk toezicht) een dergelijk onderzoek uit te voeren? En de uitkomsten daarvan aan de Staten ter beschikking te stellen?

3. Zo niet, welke concrete aanwijzingen heeft het College dat de situatie in Limburg m.b.t. het toezicht door gemeentes, en het nalevingsgedrag van bedrijven, beter is dan in Noord-Brabant?

4. Eén van de uitkomsten van het IBT-onderzoek was dat de gemeentes te weinig middelen (vast of flexibel) inzetten om de toezichtstaken uit te voeren. Welke aanwijzingen heeft het College dat dit in Limburgse gemeentes anders is? Als die aanwijzingen er niet zijn, is het College bereid daarnaar onderzoek te doen? En bij gebleken achterstanden ervoor te zorgen dat gemeentes daar wel voldoende geld voor uittrekken?

5. Om de handhaving te verbeteren heeft de provincie Noord-Brabant een pilot project met gemeentes opgezet, o.a. om een uniform inspectieprogramma te ontwikkelen zodat veehouderijen tenminste een keer per drie jaar worden gecontroleerd. Zie https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/september/meer-en-beter-controleren-veehouderijen-nodig.aspx. Is het College bereid ook een dergelijke pilot op te zetten, en/of de uitkomsten van de Brabantse pilot over te nemen?

Gaarne beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn. De fractie van de PvdD zou het zeer op prijs stellen als de beantwoording gereed is voor de Cie RLN van 6 oktober a.s., waarin naar verwachting de GS-notitie landbouw aan de orde is,

Met vriendelijke groet,

P. Plusquin

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren