Schriftelijke vragen gewelddadig optreden tegen Voorzitter Bewonersorganisatie

Maastricht, 15 september 2017

Geacht College,

Volgens een bericht in de Limburger (link) is er door een militair van het NAVO hoofdkwartier in Brunssum gewelddadig opgetreden tegen de voorzitter van bewonersorganisatie Stop Awacs, die bezig was met een bezoek aan de Boomhut Bol, een symbool voor een schone leefomgeving, in het gezelschap van journalisten. De Partij voor de Dieren, met vele anderen, ziet dit als een ernstige verstoring van de openbare orde, en een aantasting van de burgerlijke vrijheden.

1. Is GS op de hoogte van dit gewelddadige incident, dat de toch al gespannen verhouding tussen de luchtmachtbasis en de bevolking verder verslechteren?

2. Deelt uw College de afschuw over het optreden van een militair tegen een ongewapend burger?

3. Acht u een excuus, of een andere vorm van genoegdoening, van de betreffende legerorganisatie op zijn plaats?

4. Ziet u een rol weggelegd voor de Commissaris van de Koning, in deze openbare orde aangelegenheid, om te bevorderen dat er een vorm van genoegdoening tot stand komt?

Graag uw spoedige reactie, in ieder geval binnen de gebruikelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Fractievoorzitter PvdD Limburg

Antwoorden

10 oktober 2017    
 
Antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen
Van het lid : mevrouw P. Plusquin
Fractie : Partij voor de Dieren
Inzake : gewelddadig optreden tegen voorzitter Bewonersorganisatie


Alhoewel de schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten zijn gesteld, antwoord ik vanuit
mijn hoedanigheid als rijksorgaan. Het college, noch ik hebben een formele bevoegdheid in deze. Alleen
in het geval er sprake zou zijn van een gemeentegrensoverschrijdende (dreigende) verstoring van de
openbare orde heb ik als rijksorgaan in het uiterste geval de mogelijkheid om de burgemeesters een
aanwijzing te geven over het te voeren beleid.

Vraag 1.
Is GS op de hoogte van dit gewelddadige incident, dat de toch al gespannen verhouding tussen de
luchtmachtbasis en de bevolking verder verslechteren?  

Antwoord.
Ja.

Vraag 2.
Deelt uw College de afschuw over het optreden van een militair tegen een ongewapend burger?

Antwoord.
Ik neem afstand van elke vorm van geweld of agressie.
 
Vraag 3.
Acht u een excuus, of een andere vorm van genoegdoening, van de betreffende legerorganisatie op zijn
plaats?

Antwoord.
Het is aan het slachtoffer om te bepalen of deze tegen de mishandeling aangifte doet en op die manier
genoegdoening wenst. Inmiddels heeft u in de krant kunnen lezen dat de Amerikaanse autoriteiten de
strafzaak van Nederland willen overnemen.
 
Vraag 4.
Ziet u een rol weggelegd voor de Commissaris van de Koning, in deze openbare orde aangelegenheid,
om te bevorderen dat er een vorm van genoegdoening tot stand komt?

Antwoord.
Neen, zie het antwoord bij vraag 3.
In het onderhavige geval is er wellicht sprake van een gedraging die strafbaar is. Alleen al om die reden
is er voor mij geen rol weggelegd in deze aangelegenheid.


De Commissaris van de Koning
in de provincie Limburg,

drs. Th.J.F.M. Bovens