Vragen Maaibeheer Waterschappen en soortenbescherming

Heerlen, 12 juli 2018

Geacht College,

De Partij voor de Dieren kreeg een melding (dd. 2 juli jl.) dat een deel van het rietveld in de Kopkesmolen overlaat (gem. Heerlen) was gemaaid, voor het einde van het broedseizoen. In de rietvelden broeden de zwaar beschermde soorten kleine karekiet en rietgors. De juistheid van deze melding is bevestigd door een medewerker van het Waterschap Limburg, onder wiens verantwoordelijkheid de maaiactiviteit valt.

1. Is het volgens de Wet natuurbescherming toegestaan nesten van inheemse vogelsoorten, zoals kleine karekiet en rietgors, te beschadigen (of weg te nemen) tijdens het broedseizoen?

2. Is voor de betreffende maaiactiviteit bij GS een ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd?

3. Zo niet, is GS voornemens terzake handhavend op te treden?

4. Is het juist dat de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen voorwaarden stelt aan werkzaamheden zodat de Wet natuurbescherming, in het bijzonder de soortenbescherming, in acht wordt genomen? En dat de provincie, als bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming, tot taak heeft om op de naleving van de Gedragscode toe te zien?

5. Volgens de Gedragscode waterschappen (par. 4.2.2.) moeten tijdens de voortplantingsperiode bij maaiwerkzaamheden nesten van beschermde vogelsoorten worden ontzien, en moeten beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedocumenteerd. Is er een melding of verslag van het maaien bij de Kopkesmolen?

6. Op welke manier houdt GS toezicht op de naleving van deze Gedragscode? Geeft bovengenoemd incident aanleiding om het toezicht te intensiveren?

7. Geldt de Gedragscode waterschappen nog steeds, nu de Flora- en faunawet in de Wet natuurbescherming is opgegaan? Zo niet, is dit juridisch vacuüm dan geen reden om het toezicht op de naleving van de Wet natuurbescherming door de Waterschappen te intensiveren, met name voorbeheer- en onderhoudswerkzaamheden zoals maaien?

8. Waterschap Limburg hanteert een maaikalender met een jaarplanning voor maaiwerkzaamheden. Wordt deze planning aan de toezichthouders van de provincie overlegd? Zo niet, steunt GS de gedachte dat het goed zou zijn om voor het begin van het broedseizoen het Waterschap deze kalender te laten overleggen, om strijdigheid met de Wet natuurbescherming te voorkomen?

 

Graag beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn,

 

Met vriendelijke groet

 

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren