Schrif­te­lijke vragen Plusquin over Jodi­um­dis­tri­butie


Indiendatum: 24 mei 2018

Maastricht, 24 mei 2018

Geacht College,

In januari 2018 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport “ Samenwerken aan nucleaire veiligheid uit.

https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1719/e28f572bf54f20172884-rapportage-interactief-kerncentrales-180125.pdf?s=95DAA57A156F7505B88E86219F5150FC71ED8A0F

Enkele van de conclusies zijn dat de grensoverschrijdende samenwerking verbeterd dient te worden, dat de crisisplannen nu nog onvoldoende ingaan op de grensoverschrijdende aspecten. Er dienen meer gemeenschappelijke oefeningen, simulatietrainingen etc plaats te vinden en crisiscommunicatie dient geharmoniseerd te worden.

“De Onderzoeksraad vindt het belangrijk dat burgers die daar interesse in hebben, toegang hebben tot betrouwbare en begrijpelijke informatie over incidenten die zich voordoen bij kerncentrales. Dat uitgangspunt sluit aan bij de principes die in ENSREG-verband zijn opgesteld voor openheid en transparantie in de communicatie. Een van die principes is dat nucleaire autoriteiten hun informatie voor het publiek in eenvoudig taalgebruik moeten opstellen zodat deze goed te begrijpen is. Waar dat nodig is, moet informatie ook in een andere taal beschikbaar zijn."

De Gouverneur reageerde als volgt op het rapport:“Ik ben blij dat het Limburgs signaal en de in Limburg heersende zorgen in het rapport goed terug te vinden zijn. Tijdens een gesprek met de onderzoeksraad heb ik de mogelijkheid aangegrepen om de grensoverschrijdende verschillen in aanpak van de bestrijding van een mogelijk ongeval duidelijk voor het voetlicht te brengen. De aanbevelingen geven voldoende handvatten en uitdagingen om de (grensoverschrijdende) samenwerking verder te intensiveren en de gezamenlijke eenduidige voorbereiding op en afhandeling van een mogelijk nucleair ongeval verder vorm te geven. Ik zal in mijn periodieke contacten met de beide Veiligheidsregio's en in Den Haag de opvolging van de aanbevelingen agenderen, en daarbij aandringen dat de communicatie en transparantie naar de Limburgse bevolking grote aandacht krijgt.”

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2018/januari/reactie-gouverneur/

De PvdD fractie is uiteraard blij met de inspanningen van onze Gouverneur om de opvolging van de aanbevelingen te agenderen maar heeft, mede naar aanleiding van de volgende berichten in de media over de jodiumdistributie, een aantal vragen:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180522_00062365/fouten-bij-verzenden-jodiumpillen-voor-kernramp-bewust-stilgehouden

https://www.1limburg.nl/veiligheidsregio-niets-verzwegen-over-jodiumpillen https://www.ad.nl/binnenland/nucleaire-waakhond-trekt-boetekleed-aan-over-lek-kerncentrale-doel~acf9e3b0/

https://www.ad.nl/binnenland/nucleaire-waakhond-trekt-boetekleed-aan-over-lek-kerncentrale-doel~acf9e3b0/

1. Kent u het bericht: ‘Fouten bij verzending jodiumpillen’ uit Dagblad de Limburger van 23 mei jl.?

2. Kan het college aangeven of en hoe de aanbevelingen en van de OVV op het gebied van communicatie en transparantie naar de Limburgse bevolking opgepakt en uitgevoerd zijn?

3. Op welke wijze kan het college voorkomen dat er bij incidenten in kerncentrales pas dagen later richting de buurlanden en de burgers wordt gecommuniceerd zoals dat zeer recent bij een lekkage in Doel is gebeurd?

4. Klopt de berichtgeving dat er alleen jodiumpillen zijn uitgedeeld aan ouders van kinderen die aan de bel hebben getrokken en dat er bewust voor gekozen is om geen oproep te doen aan andere ouders om zich ook te melden?

5. Bent u het met de PvdD fractie eens dat open, eerlijke en effectieve communicatie essentieel is voor het veiligheidsgevoel van de burgers?

6. De directeur van Veiligheidsregio Noord meldt via de media dat “er met andere post ook wel eens wat misgaat” en dat mensen ook “zelf in actie moeten komen door even naar de apotheek te gaan”. Vindt het college dit een wenselijke en effectieve manier van communicatie van het instituut dat erop gericht is om de burger te beschermen tegen gezondheidsrisico’s, rampen en crises?

7. Bent u het met de PvdD eens dat de communicatie met de burgers, zowel binnen de Limburgse grenzen als erbuiten, dient te verbeteren om de angst voor calamiteiten weg te nemen?

8. Bij de beantwoording van schriftelijke vragen door de fracties van CDA en D66 op 27 maart 2018 lezen we dat “het eerst aan de verantwoordelijk minister om haar reactie op het onderzoeksrapport te geven. De minister heeft de Kamer laten weten binnenkort de Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport te zullen toezenden. De wijze waarop de veiligheidsregio’s verder invulling geven aan de aanbevelingen van het onderzoeksrapport zullen mede afhangen van de Kabinetsreactie”

Heeft het College zicht op welke termijn we de Kabinetsreactie kunnen verwachten?

Wordt de provincie geïnformeerd over de reactie van het ANVS over de uitvoering van de adviezen van de OVV? Zoja, op welke termijn?

9. Bent u bereid om de samenwerking met Stop Tihange Nederland, en de zusterorganisaties Stop Tihange België en Stop Tihange Duitsland op te zoeken en de Vereniging Stop Tihange te betrekken in de gesprekken omtrent de communicatie?

We zien de antwoorden graag tegenmoet binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

Indiendatum: 24 mei 2018
Antwoorddatum: 21 jun. 2018

Alhoewel de schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten zijn gesteld, antwoord ik vanuit mijn hoedanigheid als rijksorgaan.

Vraag 1.
Kent u het bericht: ‘Fouten bij verzending jodiumpillen’ uit Dagblad de Limburger van 23 mei jl.?

Antwoord.
Ja.

Vraag 2.
Kan het college aangeven of en hoe de aanbevelingen en van de OVV op het gebied van communicatie en transparantie naar de Limburgse bevolking opgepakt en uitgevoerd zijn?

Antwoord.
Voor de wijze waarop de beide Limburgs veiligheidsregio’s als ook de ANVS haar communicatie heeft ingericht over nucleaire risico’s, verwijs ik u graag naar de betreffende websites.

http://www.vrzuidlimburg.nl/

https://www.limburg-veilig.nl/...

https://www.autoriteitnvs.nl/n...

Vraag 3.
Op welke wijze kan het college voorkomen dat er bij incidenten in kerncentrales pas dagen later richting de buurlanden en de burgers wordt gecommuniceerd zoals dat zeer recent bij een lekkage in Doel is gebeurd?


Antwoord.

Dit is niet aan het college van Gedeputeerde Staten noch mij. Zie verder het antwoord op vraag 2.

Vraag 4.
Klopt de berichtgeving dat er alleen jodiumpillen zijn uitgedeeld aan ouders van kinderen die aan de bel hebben getrokken en dat er bewust voor gekozen is om geen oproep te doen aan andere ouders om zich ook te melden?


Antwoord.

Voor informatie over de wijze waarop de jodiumpillen zijn verspreid en nazending plaats heeft gevonden, verwijs ik u naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de veiligheidsregio Limburg Noord.

Vraag 5.
Bent u het met de PvdD fractie eens dat open, eerlijke en effectieve communicatie essentieel is voor het veiligheidsgevoel van de burgers?


Antwoord.

Ja. Zowel de ANVS als de veiligheidsregio’s informeren via hun websites over nucleaire risico’s.

Vraag 6.
De directeur van Veiligheidsregio Noord meldt via de media dat “er met andere post ook wel eens wat misgaat” en dat mensen ook “zelf in actie moeten komen door even naar de apotheek te gaan”. Vindt het college dit een wenselijke en effectieve manier van communicatie van het instituut dat erop gericht is om
de burger te beschermen tegen gezondheidsrisico’s, rampen en crises?


Antwoord.

Het is niet aan het college van Gedeputeerde Staten noch aan mij om een oordeel te geven over de door de directeur gekozen wijze van communiceren.

Vraag 7.
Bent u het met de PvdD eens dat de communicatie met de burgers, zowel binnen de Limburgse grenzen als erbuiten, dient te verbeteren om de angst voor calamiteiten weg te nemen?


Antwoord.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

'Vraag 8.
Bij de beantwoording van schriftelijke vragen door de fracties van CDA en D66 op 27 maart 2018 lezen we dat “het eerst aan de verantwoordelijk minister om haar reactie op het onderzoeksrapport te geven. De minister heeft de Kamer laten weten binnenkort de Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport te zullen
toezenden. De wijze waarop de veiligheidsregio’s verder invulling geven aan de aanbevelingen van het onderzoeksrapport zullen mede afhangen van de Kabinetsreactie” Heeft het College zicht op welke termijn we de Kabinetsreactie kunnen verwachten? Wordt de provincie geïnformeerd over de reactie van het ANVS over de uitvoering van de adviezen van de OVV? Zoja, op welke termijn?


Antwoord.

Nee. Ik verwijs u naar de website van de ANVS.

Vraag 9.
Bent u bereid om de samenwerking met Stop Tihange Nederland, en de zusterorganisaties Stop Tihange België en Stop Tihange Duitsland op te zoeken en de Vereniging Stop Tihange te betrekken in de gesprekken omtrent de communicatie?


Antwoord.

Nee. Het is aan de ANVS en de veiligheidsregio’s om te besluiten of en hoe zij andere organisaties betrekt in de gesprekken rond de communicatie.


De Commissaris van de Koning
in de provincie Limburg,drs. Th.J.F.M. Bovens

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin over MAA versus klimaatambities

Lees verder

Vragen Maaibeheer Waterschappen en soortenbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer