Schrif­te­lijke vragen MAA versus klimaat­am­bities


Indiendatum: mei 2018


Geachte Gedeputeerde Staten,

De laatste tijd rijzen er steeds meer geluiden dat ook de luchtvaart mee zal moeten bewegen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het Kabinet werkt momenteel aan een nieuwe Luchtvaartnota voor de periode 2020 tot en met 2040. De klimaatdoelstellingen zullen hier onverkort in meegenomen moeten worden.

Aangezien u –gesteund door Provinciale Staten– strategisch vast blijft houden aan Maastricht-Aachen Airport is er voor GroenLinks en Partij voor de Dieren
de zorg dat ook in Limburg onvoldoende rekening wordt gehouden met de (vervuilende) bijdrage van de luchthaven ten aanzien van het klimaat. Aangezien de gehele business case van vóór het Klimaatakkoord is, zou herijking op basis hiervan volgens ons bittere noodzaak zijn.

Gelet op de actualiteiten rondom klimaat versus luchtvaart leggen wij u de volgende vragen voor inzake o.a. Maastricht-Aachen Airport:

1. Bent u met het Kabinet in gesprek over de nieuwe Luchtvaartnota? Zo ja, wat is uw insteek hierbij? Zo nee, waarom niet?

2. Als we uitgaan van de doelstellingen uit de business case van MAA, wat voor CO2-uitstoot wordt er dan gegeneerd door vliegtuigen uitgaande van huidige toestellen?

3. Hoe gaat u ervoor zorgen –als decentrale overheid– dat ook in Limburg de luchtvaart minder negatief bijdraagt aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs?

4. Bent u geïnformeerd dat ook toestellen van en naar Eindhoven Airport steeds vaker grotendeels over Nederlands Limburg heen vliegen? Zo ja, waarom is dit? Zo nee, zou u zich hierover willen laten informeren en PS ook zo spoedig mogelijk hierover informeren?

5. Welke CO2-uitstoot wordt eveneens boven Limburg gegeneerd door aan- en afvliegroutes van Liège Airport, NATO Geilenkirchen en Eindhoven Airport?

6. Bent u bereid met een externe partij de gehele ‘carbon footprint’ inclusief alle lucht- en landbewegingen van en naar Maastricht-Aachen Airport te laten onderzoeken en te bekijken hoe deze gereduceerd kan worden in lijn met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs? Zo ja, wanneer kunnen PS een en ander verwachten? Zo nee, waarom niet?

7. Met name de vrachttoestellen, die recent van en naar MAA vliegen, lijken toch veelal tussen de 10 en 20 jaar oud te zijn, zo niet ouder. Wat gaat u doen om te zorgen dat juist nieuwere, schonere vliegtuigen gebruikmaken van MAA en niet oude, milieuvervuilendere toestellen?

8. Bent u het met ons eens dat ook Maastricht-Aachen Airport – als provinciaal eigendom– zal moeten bijdragen aan minder CO2-uitstoot en dus het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs? Zo nee, waarom niet?

9.Bent u bereid in de Voortgangsrapportages inzake Maastricht-Aachen Airport structureel te informeren over de bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs? Zo nee, waarom niet?

Alvast bedankt voor uw zorgvuldige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Andy Rossel
GroenLinks

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2018
Antwoorddatum: 12 jun. 2018

Vraag 1. Bent u met het Kabinet in gesprek over de nieuwe Luchtvaartnota? Zo ja, wat is uw insteek hierbij? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Over de nieuwe Luchtvaartnota bestaat contact. Daaruit blijkt dat het traject van inhoudelijke afstemming en overleg nog moet worden opgestart. Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij begrepen dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Vraag 2. Als we uitgaan van de doelstellingen uit de business case van MAA, wat voor CO -uitstoot wordt er dan gegenereerd door vliegtuigen uitgaande van huidige toestellen?

Antwoord.
Als wij uitgaan van de businesscase van MAA zal er op het eind van de concessieperiode (2026) sprake zijn van ongeveer 25.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Op voorhand is niet bekend naar welke bestemmingen deze vliegtuigen zullen vliegen en dus is ook niet aan te geven hoe groot de CO 2 uitstoot hiervan is.

Vraag 3. Hoe gaat u ervoor zorgen - als decentrale overheid - dat ook in Limburg de luchtvaart minder negatief bijdraagt aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs?

Antwoord.

Als decentrale overheid kan niet effectief gestuurd worden op vermindering van de CO uitstoot door de luchtvaart. Hiervoor is het nodig dat in internationaal verband afspraken gemaakt worden en maatregelen worden uitgevoerd. Het Kabinet heeft om die reden de (internationale) luchtvaart ook geen onderdeel gemaakt van de klimaatakkoorden die tussen het Rijk en Provincies worden afgesloten. Het Kabinet zet in op het maken van internationale afspraken. Zoals uit bijgevoegde brief van het ministerie van I en M blijkt worden hierin goede stappen gezet. Binnenlandse vluchten en General Aviation maken wel deel uit van de klimaatakkoorden tussen Rijk en Provincies. Tot slot kunnen wij als provinciale overheid stappen ondernemen die (internationale) reizigers een alternatief bieden voor reizen per vliegtuig. Zo dragen wij via de (internationale) Railagenda bij aan een beter ontsloten (internationaal) HSL-netwerk, via het (laten) exploiteren van zogenaamde ‘feeder lijnen’ naar die HSL-stations over de grens.

Vraag 4. Bent u geïnformeerd dat ook toestellen van en naar Eindhoven Airport steeds vaker grotendeels over Nederlands Limburg heen vliegen? Zo ja, waarom is dit? Zo nee, zou u zich hierover willen laten informeren en PS ook zo spoedig mogelijk hierover informeren?


Antwoord.

Wij hebben uw vraag voorgelegd aan de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) zij geven het volgende aan. “Er zijn recent geen wijzigingen doorgevoerd in de aankomst- en vertrekroutes van en naar Eindhoven. De zogenoemde OLNO-aankomst- en vertrekroute gaat over het grondgebied van de provincie Limburg. Vanwege de luchtruimstructuur en de procedures vliegt het vliegtuig hier op minimaal 3 kilometer (Flightlevel 90 oftewel 9000 voet) of hoger. Mocht een vliegtuig lager dan dit minimale niveau vliegen, dan is dit vanwege een lagere kruishoogte van de betreffende vlucht. In dat geval zal de vlucht op die lagere kruishoogte over de route over Limburg vliegen.”

Vraag 5. Welke CO2-uitstoot wordt eveneens boven Limburg gegenereerd door aan- en afvliegroutes van Liège Airport, NATO Geilenkirchen en Eindhoven Airport?


Antwoord.

Het is niet mogelijk een concreet antwoord op deze vraag te geven, doordat niet te bepalen is voor welk deel van het gevlogen traject dan bijvoorbeeld de CO uitstoot moet worden geteld. De gegevens ontbreken naar welke bestemmingen deze overvliegende vliegtuigen toe gaan.

Vraag 6. Bent u bereid met een externe partij de gehele ‘carbon footprint’ inclusief alle lucht- en landbewegingen van en naar Maastricht-Aachen Airport te laten onderzoeken en te bekijken hoe deze gereduceerd kan worden in lijn met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs? Zo ja, wanneer kunnen PS een en ander verwachten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Zoals bij ons antwoord op vraag 3 is aangegeven is alleen een aanpak vanuit een internationaal perspectief effectief om een CO reductie in de luchtvaart te bereiken. Voor wat betreft de CO 2 2 uitstoot van het vliegveld MAA zelf (gebouwen en grondbewegingen) is de ambitie van de huidige exploitant om uiterlijk in 2025 CO neutraal te opereren. Zoals door ons in de zesde voortgangsrapportage MAA aangegeven zijn wij met de exploitant dit nu verder aan het uitwerken en kunnen wij u in de zevende voortgangsrapportage daarover nader informeren (14 september in de commissie FEB).

Vraag 7. Met name de vrachttoestellen, die recent van en naar MAA vliegen, lijken toch veelal tussen de 10 en 20 jaar oud te zijn, zo niet ouder. Wat gaat u doen om te zorgen dat juist nieuwere, schonere vliegtuigen gebruikmaken van MAA en niet oude, milieuvervuilerende toestellen?


Antwoord.

Recente geacquireerde luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates vliegen met relatief nieuwe en schone vliegtuigen. Als MAA keuzes heeft bij het binnenhalen van klanten, dan gaat de voorkeur uit naar maatschappijen die vliegen met nieuwere, schonere vliegtuigen.

Vraag 8. Bent u het met ons eens dat ook Maastricht-Aachen Airport – als provinciaal eigendom – zal moeten bijdragen aan minder CO2-uitstoot en dus het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs? Zo nee, waarom niet?


Antwoord.

Wij zijn het met u eens dat ook de gebouwen van Maastricht Aachen Airport moeten bijdragen aan vermindering van de CO 2 2 uitstoot. Om die reden voeren wij ook motie 677 Housmans duurzaam rendement uit. In dat kader is door ons een businesscase voor verduurzaming van cargoloods fase 1 en het Aviationhouse aan Provinciale Staten voorgelegd en hebben uw Staten deze op 29 september 2017 vastgesteld. Daarnaast zijn wij bezig via onze propositie aan het Rijk om een verder uitrol van het zogenaamde Groene Net te bewerkstelligen. Hierdoor zullen ook de gebouwen van MAA voorzien kunnen worden van duurzame energie voor verwarming. Daarnaast voert ook de gemeente Beek een actief beleid gericht op het terugdringen van de CO uitstoot, o.a. door de instelling van groene leges (indien bij de aanvraag van een bouwvergunning tevens duurzame energieopwekking wordt meegenomen kunnen bouwleges als energiesubsidie terug ontvangen worden) Zoals aangegeven bij antwoord op vraag 6 zullen wij over verdergaande mogelijkheden en aanpak via de zevende voortgangsrapportage MAA u nader informeren. 2

Vraag 9.
Bent u bereid in de Voortgangsrapportages inzake Maastricht-Aachen Airport structureel te informeren over de bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs? Zo nee, waarom niet?


Antwoord.

Wij zullen in de zevende voortgangsrapportage de mogelijkheden voor CO
reductie en energiebesparing voor het vliegveld MAA aangeven.Gedeputeerde Staten van Limburg