Vragen Bescherming Donker Pimper­nel­blauwtje en andere kwetsbare soorten in wegbermen


Maastricht, 27 juli 2018

Vragen Bescherming Donker Pimpernelblauwtje en andere kwetsbare soorten in wegbermen

Geacht College,

Sinds de 70-er jaren zijn zowel het Pimpernelblauwtje als het Donker Pimpernelblauwtje verdwenen uit Nederland. Het Donker Pimpernelblauwtje is afhankelijk van één voedsel- en waardplant, de grote Pimpernel (Sanguisorba officinalis) én van de aanwezigheid van de gewone steekmier (Myrmica rubra). Ook legt de vlinder zijn eitjes alleen tussen de pimpernelbloemetjes, in tegenstelling tot andere soorten die ook eitjes op bladeren leggen.

Het is heel bijzonder te noemen dat er in 2001 een spontane vestiging heeft plaatsgevonden van het Donker Pimpernelblauwtje (Maculinea nausithous) in het Roerdal, op provinciaal grondgebied nog wel, langs een provinciale weg in Posterholt. Het is nu de enige plek in Nederland waar het Donker Pimpernelblauwtje voorkomt.

Door de aanhoudende droogte, het maaibeheer en wrang genoeg door de massale toeloop van vlinderliefhebbers en natuurfotografen wordt het Donker Pimpernelblauwtje wederom in zijn voortbestaan bedreigd, zo lezen we in de Limburger:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180709_00067118/leefgebied-zeldzame-vlinder-in-posterholt-vertrapt

Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdDieren fractie:

1) Bent u bekend met bovenstaand krantenbericht, waaruit blijkt dat deze unieke, alleen op de betreffende Limburgse locatie vóórkomende soort nu weer in haar voortbestaan wordt bedreigd?

2) Omdat het Donker Pimpernelblauwtje alleen eitjes legt in de bloemen van de grote Pimpernel is het belangrijk dat er vanaf 1 juni t/m 15 september niet wordt gemaaid. Provincie Limburg is eigenaar van de habitat van het Donker Pimpernelblauwtje. Kan het college van GS toezeggen dat er in voornoemde periode niet wordt gemaaid?

3) Het Donker Pimpernelblauwtje valt onder de Habitatrichtlijn en daardoor dient er o.a. een verplichte monitoring plaats te vinden. Vindt deze monitoring al plaats en zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u het met de PvdDieren fractie eens dat Provincie Limburg niet alleen alle maatregelen dient te treffen die binnen haar bevoegdheden vallen om het Donker Pimpernelblauwtje te beschermen, maar ook het daarbij behorende leefgebied inclusief de waardplanten? En dat leefgebied uit te breiden binnen het Natura 2000 gebied Roerdal, zodat een gunstige staat van instandhouding verzekerd is? Zo nee, waarom niet?

5) Er zijn inmiddels beschermende maatregelen genomen zoals het plaatsen van borden en het aanleggen van een gemaaid kijkerspad. Ook zijn er via Nature Today en Social Media oproepen gedaan om vooral niet het leefgebied te betreden. Toch komt het nog steeds voor dat vlinderspotters en fotografen over het monitoring traject lopen en in hun enthousiasme de habitat (ook van de mieren) vernielen. In de Limburger lezen we dat er niet continue een handhaver aanwezig is. Is het College het met de PvdDieren fractie eens dat in de kritieke periode continu toezicht nodig is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke frequentie vindt er toezicht plaats?

6) Een veel gehoorde reactie is dat vlinderaars/ vlinderspotters, aangesproken op hun gedrag, aangeven dat ze in hun opwinding bij het zien van deze uiterst zeldzame vlinder onbewust verder doorlopen dan de bedoeling is. Is het College het met de PvdDieren fractie eens dat een simpel draadje op ca. heuphoogte een doeltreffend middel is om de al te enthousiaste vlinderspotter tegen te houden? In Moerputten gebeurt dit al ter bescherming van het Gewone Pimpernelblauwtje. Zo nee waarom niet? Zo ja, is het College bereid om deze voorziening te treffen?

7) Het uiterst zeldzame Donker Pimpernelblauwtje vestigt zich in een provinciale berm. Is het College het met de PvdDieren fractie eens dat bermen een belangrijke ecologische verbindingszone vormen? Zo ja, hoe vertaalt zich dat in het maaibeleid?

8) Is het College bereid om de ecologische verbindingszone van bermen te prioriteren en andere veiligheidsmaatregelen voor wegverkeer te nemen zoals snelheidsbeperkingen en signaleringsborden? Zo nee, is er aangetoond dat het maaien van bermen leidt tot minder ongelukken?

9) Landelijk gezien zijn er ook andere soorten die bedreigd worden door de vermaatschappelijking in de natuur getuige onderstaand bericht:
a. https://www.tubantia.nl/reggestreek/zandhagedis-heeft-geen-kans-tegen-de-mountainbiker-op-sallandse-heuvelrug~abde12a5/

b. Hoe monitort de Provincie kwetsbare soorten als hagedissen en reptielen en hun habitat in vergelijkbare gebieden in Limburg? Worden er kwetsbare soorten in Limburg langs paden, holle wegen en wegen ook het slachtoffer van wandelaars, fietsers en/of ruiters? Zo ja, welke maatregelen gaat het College treffen inzake soorten- en gebiedsbescherming in relatie tot recreatie in kwetsbare gebieden?

Wij zien de antwoorden graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg