Schrif­te­lijke vragen Plusquin Vermarkting natuur­beheer Maas­oevers


Indiendatum: 17 feb. 2023

Geacht College,

In een artikel op platform Follow the Money wordt toegelicht hoe marktwerking, bij het door Rijkswaterstaat in beheer geven van gronden op de Maasoevers, in de plaats kwam van de zorg voor de natuur. Met name ook leidde dit tot versplintering van het beheer.

1) Heeft u kennis genomen van het op het platform van Follow the Money gepubliceerde artikel “Rijkswaterstaat dacht geld te verdienen met “vermarkting” van natuur, maar dat pakte anders uit” (1) ?

2) Bent u met ons, en ecologische experts van mening dat de Maas en de gronden langs de Maas een belangrijke ecologische verbinding door Limburg vormt?

In het artikel wordt gesteld, door een bestuursadviseur van Rijkswaterstaat, dat “de provincie Limburg “mogelijk om financiële redenen” strategisch gekozen heeft om de rivierovers van Rijkswaterstaat (nog) niet onder te brengen in het natuurnetwerk”. Heeft Rijkswaterstaat aan de Provincie Limburg voorgesteld de rivieroevers op te nemen in het Natuurnetwerk? Zo ja, wat was daarop de reactie van de Provincie Limburg?

3) Vindt u dat er goede ecologische argumenten zijn om de rivieroevers van de Maas op te nemen in het Natuurnetwerk Limburg? Bent u bereid dat, geheel of gedeeltelijk, te doen?

De Maas stroomt door de hele provincie Limburg, maar in de gebiedsprocessen die nu worden gestart wordt onze provincie opgedeeld in vier stukken. Dit heeft het risico dat voor de Maas geen samenhangend beleid ontstaat.

4) Bent u bereid om voor het onderdeel Maas en de daaraan gelieerde natuur de regie te nemen en te zorgen voor een samenhangend natuurbeleid voor dat gebied in het Limburgs Programma Landelijk Gebied?

De Rijksoverheid heeft bij de grote rivieren een belangrijke beleidsverantwoordelijkheid, maar de provincie Limburg heeft de coördinerende verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid in Limburg. Uit het artikel komt naar voren dat de rijkspartijen in onze provincie
onvoldoende aandacht hadden voor het natuurbelang bij het beheer van rijksgronden, en in plaats daarvan kozen voor zo hoog mogelijke financiële opbrengsten.

5) Wat is uw oordeel over de in het artikel geschetste handelwijze van Rijkswaterstaat?

6) Bent u bereid om op korte termijn in overleg te treden met Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV met oogmerk de riviernatuur langs de Maas te versterken? En te borgen dat de rivieroevers voortaan als geheel worden beheerd met het oog op het realiseren van natuurdoelen?

7) Het artikel signaleert een spanningsveld tussen de planologische bestemming van de Maasoevers door de gemeentes, het beheer daarvan en de financiering van de gronden en het te voeren natuurbeheer. Bent u bereid om dit spanningsveld op te lossen in het kader van het Limburgs Programma Landelijk Gebied, bijvoorbeeld door het als natuur te bestemmen van rivieroevers via een Provinciaal Inpassingsplan (2) , en/of het in
eigendom nemen van de percelen van Rijkswaterstaat?

Bij voorbaat dank voor beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin
Partij voor de Dieren

(1) https://www.ftm.nl/artikelen/r....

(2) C.q. projectbesluit zodra de Omgevingswet in werking treedt.