Schrif­te­lijke vragen Plusquin Dreigende vestiging megastal Egchel in af te schaffen LOG


Indiendatum: 30 jan. 2023

Geacht College,

Vlakbij de kern van Egchel dreigt de vestiging van een zeer grote varkenshouderij (38.000) varkens, waartegen veel verzet is gerezen binnen de gemeente. Deze ontwikkeling binnen een af te schaffen Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) dreigt tussen de mazen van de wet door te glippen omdat de nieuwe Omgevingsverordening 2021 met het uitstel van de Omgevingswet pas op 1 januari 202r4 van kracht zal zijn.

In aanvulling op vragen van de SP-fractie van 22 december jl. heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Zodra de nieuwe Omgevingsverordening 2021 in werking is, zou de ontwikkeling van de varkensstal van bedrijf Rutten bij Egchel (zie vragen SP fractie terzake van 22-12-2022) dan in strijd zijn met het nieuwe artikel 10.1, een verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderijen?

2) Zou, deze ontwikkeling vergund kunnen worden onder het nieuwe artikel 10.2, een uitzonderingsbepaling voor incidentele niueuwvestiging, terwijl er in dit geval, afgaande op de ter inzage gelegde NRD voor de m.e.r. en de eerder verstrekte vergunning Wet natuurbescherming (dd. 20 augustus 2020) geen sprake is van beëindiging van vergelijkbare activiteiten elders?

3) Zal de ontwikkeling, indien als ontwerp bestemmingsplan nog voor 1 januari a.s. ingediend, wel voldoen aan de nu nog geldende Omgevingsverordening Limburg 2014, waarvan de werking nu door het uitstel van de Omgevingswet is verlengd tot 1 januari 2024?

4) Is het juist dat, zoals in de ontwerp NRD voor de m.e.r. gesteld wordt, er voor deze ontwikkeling geen Passende Beoordeling Wet natuurbescherming nodig is, zolang er maar een regel in het bestemmingsplan staat dat de deposities niet mogen toenemen ten opzichte van de eerder verleende vergunning Wet natuurbescherming (dd. 20 augustus 2020)? Is daarvoor niet toch eerst een door de provincie te toetsen Passende Beoordeling nodig?

5) Kan de eerder verleende vergunning Wet natuurbescherming wel als referentie gelden, nu de rechter heeft uitgesproken dat de daarin opgenomen emissie arme stallen w.b. emissiebeperking niet doen wat er in de geldende regelingen is opgenomen? Is het College bereid deze betreffende vergunning in te trekken of te actualiseren, zo nee, waarom niet?

6) Acht het college het wenselijk dat deze ontwikkeling nu nog doorgaat in een tijd van terugdringing van stikstofemissies, en nu besloten is de LOG’s af te schaffen?

7) Is het college bereid aan de Staten een voorstel te doen om de betreffende nieuwe bepalingen van de Omgevingsverordening eerder in werking te laten treden, in ieder geval niet later dan 1 juli a.s., zoals oorspronkelijk beoogd?

8) Zo niet, is het College bereid om met de gemeente Peel en Maas in overleg te treden over het later in procedure brengen van de betreffende planwijziging, zodat deze onder de nieuwe regels van de Omgevingsverordening 2021 zal vallen?

Bij voorbaat dank voor beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren