Schrif­te­lijke vragen Plusquin over nakomen Toezegging 8737: helft totale cofi­nan­cie­rings­mid­delen Koers naar de toekomst voor kring­loop­landbouw en dieren­welzijn


Indiendatum: 24 feb. 2022

Geacht college,

In Toezegging 8737, gedaan vanwege motie 2569 Plusquin-Vincken “Inzet van middelen voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn”, zegt het college toe dat de helft van de € 35 mln. uit de Nota Koers naar de Toekomst wordt ingezet om kringlooplandbouw en dierenwelzijn te stimuleren. Met de € 35 miljoen is bedoeld de laatste kolom (“Totale cofinancieringsmiddelen die ‘landen op het boerenerf’) uit de Tabel op pag. 2 van de Mededeling Portefeuillehouder 2020/22047 (4 juni 2020). Tot nu toe is over de nakoming van deze toezegging alleen in voorlopige zin gerapporteerd en wel t/m Q3 van het jaar 2020 in Mededeling Portefeuillehouder 2020/39298.
De fractie van de Partij voor de Dieren verzoekt hierbij om een rapportage m.b.t. de realisaties over 2020 en bestemde middelen c.q. realisaties over 2021. Daarnaast graag een inzicht in de reeds toegezegde middelen voor 2022, en de voornemens voor dit jaar.

In de cie RLN heeft gedeputeerde Roefs aangegeven problemen te zien bij de interpretatie van het begrip ‘landen op het boerenerf’. Dit kan echter geen excuus zijn, want die uitsplitsing is al gemaakt, in bovengenoemde Tabel op pag. 2 van de Mededeling portefeuillehouder van 4 juni 2021.

 1. Kan het college een financiële rapportage geven, in de zin van gerealiseerde uitgaven, over de nakoming van Toezegging 8737 over het jaar 2020?

 2. Kan het college een financiële rapportage geven, in de zin van gerealiseerde dan wel bestemde uitgaven, over de nakoming van Toezegging 8737 over het jaar 2021?

 3. Op welke wijze wordt Toezegging 8737 nagekomen in 2022? Welke middelen zijn reeds bestemd, en wat zijn de plannen voor dit jaar?

 4. Is het college van mening dat hiermee Toezegging 8737 getrouw is en wordt nagekomen? Als de toezegging niet is/wordt nagekomen, wat is daarvan de reden?

Bij voorbaat dank voor beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 feb. 2022
Antwoorddatum: 20 apr. 2022

Vraag 1) Kan het college een financiële rapportage geven, in de zin van gerealiseerde uitgaven, over de nakoming van Toezegging 8737 over het jaar 2020?

In Toezegging 8737 zegt het College toe dat € 35 mln uit het beleidskader Landbouw ‘Koers naar de Toekomst’ landt op het boerenerf en dat daarvan de helft wordt ingezet om kringlooplandbouw en dierenwelzijn te stimuleren. In de jaarlijks terugkerende rollende uitvoeringsagenda (RUA) informeren wij u over hoe wij de middelen binnen het beleidskader Landbouw ‘Koers naar de Toekomst’ inzetten. Daarbij horen ook de middelen die worden ingezet voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn.

Provincie Limburg draagt bij en faciliteert agrarisch ondernemers met een breed palet aan instrumenten. De revenuen hiervan landen grotendeels op het erf van de agrariër. Gekeken naar de instrumenten zetten deze zowel in op fysieke materiele investeringen voor agrariërs als immateriële diensten. Doel van deze instrumenten is in alle gevallen dat er financiële ondersteuning wordt geboden op het moment dat de markt dit (nog) niet doet. Sommige instrumenten komen via meerdere tussenschakels bij de agrariër terecht, andere zijn meer rechtstreeks van aard (zoals bijvoorbeeld paragraaf 2a POP3 en JOLA).

In onderstaande tabel* treft u de gerealiseerde uitgezette middelen voor het jaar 2020 aan, de gerealiseerde ‘multiplier’ (cofinancieringsmiddelen totaal), de middelen die daarvan landen op het boerenerf en de middelen die worden ingezet voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn.

Gerealiseerd kader totaal 2020

€ 3.142.000

Gerealiseerd cofinancieringsmiddelen totaal
€ 26.140.000

Landen op het
boerenerf

€ 8.429.000

Kringlooplandbouw en
Dierenwelzijn

€ 7.510.000

*Onze bijdrage en de realisaties van het LEF zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze resultaten het beeld dusdanig positief beïnvloeden (zie daarvoor ook de rollende uitvoeringsagenda Landbouw 2022, nummer: 2021/120719).

Vraag 2) Kan het college een financiële rapportage geven, in de zin van gerealiseerde dan wel bestemde uitgaven, over de nakoming van Toezegging 8737 over het jaar 2021?

In onderstaande tabel* treft u de gerealiseerde uitgezette middelen voor het jaar 2021 aan, de gerealiseerde ‘multiplier’ (cofinancieringsmiddelen totaal), de middelen die daarvan landen op het boerenerf en de middelen die worden ingezet voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn.

Gerealiseerd kader totaal 2021

€ 5.485.000

Gerealiseerd cofinancieringsmiddelen totaal

€ 53.685.000

Landen op het boerenerf

€ 19.938.000

Kringlooplandbouw en dierenwelzijn

€ 17.757.000**

*Onze bijdrage en de realisaties van het LEF zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze resultaten het beeld dusdanig positief beïnvloeden (zie daarvoor ook de rollende uitvoeringsagenda landbouw 2022, nummer: 2021/120719).
**Dit bedrag geeft weer dat Toezegging 8738 is nagekomen.

Vraag 3) Op welke wijze wordt Toezegging 8737 nagekomen in 2022? Welke middelen zijn reeds bestemd, en wat zijn de plannen voor dit jaar?

Op 29 juni 2020 heeft u ingestemd met het Provinciaal beleidskader Landbouw ‘Koers naar de Toekomst. Ook ging u akkoord met het hanteren van een rollende uitvoeringsagenda om Provinciale Staten jaarlijks te informeren over de voortgang in de uitvoering. Zo’n rollende uitvoeringsagenda biedt flexibiliteit om goed in te spelen op de kansen die zich voortdoen op de beleidsontwikkelingen, instrumenten en vrijkomende gelden op (inter-)nationaal niveau. Waar we bij de vaststelling van het beleidskader uitgingen van een ‘multiplier’ van 4, heeft deze flexibiliteit ervoor gezorgd dat op dit moment een ‘multiplier’ van 8 gerealiseerd is: voor iedere euro die vanuit het beleidskader Landbouw ‘Koers naar de Toekomst’ wordt ingezet, is er 8 euro in Limburg geïnvesteerd (stand t/m eind 2021).

De eerste rollende uitvoeringsagenda (voor 2021) is reeds met u besproken in de commissie vergadering RLN van 15 januari 2021. De tweede rollende uitvoeringsagenda (voor 2022) is reeds met u besproken in de commissie vergadering RLN van 14 oktober 2021 en geeft weer welke activiteiten in 2022 worden doorgezet en worden opgepakt. Tevens geeft deze rollende uitvoeringsagenda de verwachtingen met betrekking tot de uitgezette middelen voor het jaar 2022, de ‘multiplier’ en de middelen die daarvan landen op het boerenerf weer.
Om een beeld te geven bij wat voor een soort activiteiten uit de rollende uitvoeringsagenda (2022) een ‘multiplier’ gerealiseerd wordt/landen op het boerenerf/bijdragen aan kringlooplandbouw of dierenwelzijn, schetsen wij een tweetal voorbeelden:

 1. Bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) ‘Zuidoostelijke Zandgronden’ staan een aantal projecten/trajecten (samen € 4,2 mln, bijdrage provincie ca. € 0,2 mln) in de startblokken, waarvan er ook een aantal kringlooplandbouw en/of dierenwelzijn stimuleren:

  • Naar een duurzame circulaire varkenshouderij: samen met lokale varkenshouders worden verschillende transitietrajecten onderzocht om tot een eerlijk verdienmodel te komen in een duurzame wereld;

  • Grenzeloos Meten: verbeteren luchtkwaliteit rond agrarische bedrijven;

  • Agroproject Grashoek: gezamenlijke aanpak t.a.v. de landbouwproblematiek, de milieu- en energievraagstukken en de ontwikkelingen op maatschappelijk en sociaal vlak op het platteland om het buitengebied leefbaar, duurzaam en toekomstbestendig te maken;

  • Van data naar doelvoorschriften: inzetten van een monitoringsysteem om de werkelijke emissies van stallen vast te stellen;

  • Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijke Zandgronden: integrale verkenning, afstemming en realisatie om tot een klimaat adaptief gebiedsbouwplan Boerderij van de Toekomst te komen;

  • Verbonden Peelproeftuinen: door ontwikkelen en testen van rotatieteelten die op korte termijn bedrijfseconomisch perspectief bieden en bijdragen aan een betere bodem- en waterkwaliteit, klimaatbestendigheid en meer biodiversiteit.

 2. In de drie openstellingen van POP3 in 2022 (kennisoverdracht, fysieke investeringen en samenwerken rondom innovatie) staan een zestal thema’s centraal (samen open voor circa € 8,5 mln, cofinanciering 50% door EU). Vooral thema (c) en (f) richten zich direct op vragen en behoeften uit de sector die gaan over kringlooplandbouw en dierenwelzijn. Bij de andere thema’s bestaat er een indirecte mogelijkheid dat kringlooplandbouw en dierenwelzijn onderwerp van investering zijn.

  1. a) Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;

  2. b) Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;

  3. c) Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik of een meer gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en/of minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;

  4. d) Klimaatmitigatie;

  5. e) Klimaatadaptatie;

  6. f) Verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en/of verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

  7. g) Behoud en versterking van de biodiversiteit en/of de omgevingskwaliteit.

Vraag 4. Is het college van mening dat hiermee Toezegging 8737 getrouw is en wordt nagekomen? Als de toezegging niet is/wordt nagekomen, wat is daarvan de reden?

Ja. Het college is van mening dat Toezegging 8738 getrouw is en dat deze wordt nagekomen. Toezegging 8738 is inmiddels gerealiseerd. Het stimuleren van kringlooplandbouw en dierenwelzijn blijft daarbij een belangrijk onderdeel van onze activiteiten/uitvoering.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke spoedvragen Plusquin over Verboden kap Sterrebos door aanwezigheid bosuilen

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over onuitvoerbaar Amendement Onteigening in relatie tot stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer