Schrif­te­lijke spoed­vragen Plusquin over Verboden kap Sterrebos door aanwe­zigheid bosuilen


Indiendatum: 11 feb. 2022

Geacht college,

Sinds de ontruiming van het Sterrebos d.d. 8 februari jl. worden aldaar bomen gekapt. Vandaag, 11 februari, is er een nestelend bosuilpaartje gevonden in het eikendeel van het Sterrebos. De natuurtoets die naar het Sterrebos is uitgevoerd, stelt duidelijk dat er geen vaste verblijfplaats van de bosuil verloren zou gaan bij kap van het Sterrebos.[1] Nu blijkt het tegendeel echter waar te zijn. Bovendien mag niet binnen 75 meter van de bosuil gekapt worden, terwijl dit nest midden in het te kappen deel ligt. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • Het is verboden om voortplantings- of rustplaatsen van bosuilen te beschadigen of vernielen.[2] Alleen met een ontheffing van gedeputeerde staten kan van dit verbod afgeweken worden.[3] Aangezien er volgens de natuurtoets geen vaste verblijfplaats van de bosuil in het Sterrebos bekend is, heeft het college dan een dusdanige ontheffing afgegeven voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van bosuilen? Zo ja, wanneer en op basis van welke wettelijke voorwaarde?[4]
  • Indien voorgaande vraag negatief wordt beantwoord: wat vindt het college ervan dat voortplantings- en rustplaatsen van bosuilen zonder ontheffing beschadigd en vernield worden? Gaat het college gebruikmaken van zijn beginselplicht tot handhaving en dus de kap van het Sterrebos stilleggen totdat er een ontheffing verleend is? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?
  • Er mag niet binnen 75 meter van de bosuil gekapt worden. Echter ligt het bosuilennest middenin het te kappen deel. Bovendien is de bosuil een vroeg broedende vogel, die nu door de kap en oorverdovende machines verstoord wordt. Vindt het college dat hiermee het verbod om dieren opzettelijk te verstoren overtreden wordt?[5] Gaat het college optreden tegen het overtreden van dit verbod en wordt er een bestuurlijke sanctie opgelegd? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?

Gezien de spoedeisendheid van het geval verzoeken wij zo snel mogelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

[1] Natuurrapport Uitbreiding VDL Nedcar te Born, Anteagroup, 2020, p. 51 en p. 85.

[2] Art. 3.5 leden 4 en 1 Wet natuurbescherming.

[3] Art. 3.8 lid 1 Wet natuurbescherming.

[4] Art. 3.8 lid 5 Wet natuurbescherming.

[5] Art. 3.5 leden 2 en 1 Wet natuurbescherming

Indiendatum: 11 feb. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

Vraag 1) Het is verboden om voortplantings- of rustplaatsen van bosuilen te beschadigen of vernielen. Alleen met een ontheffing van gedeputeerde staten kan van dit verbod afgeweken worden. Aangezien er volgens de natuurtoets geen vaste verblijfplaats van de bosuil in het Sterrebos bekend is, heeft het college dan een dusdanige ontheffing afgegeven voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van bosuilen? Zo ja, wanneer en op basis van welke wettelijke voorwaarde?

Nee, er is geen ontheffing verleend voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van bosuilen.
In de Natuurtoets, uitgevoerd door Antea voorafgaand aan en onderdeel uitmakend van de verleende ontheffing, is te lezen dat de bosuil wel gezien is in het Sterrebos maar dat er geen vaste verblijfplaats is aangetroffen.

Het Sterrebos maakt dus wel deel uit van het leefgebied van de bosuil en daarom is destijds al gekeken wat het effect van het vernielen van dit leefgebied is.
Hierover is geconcludeerd dat er in de directe omgeving voldoende leefgebied voor de bosuil beschikbaar blijft.

Wel zijn in de ontheffing voorschriften opgenomen dat voorafgaand aan de kapwerkzaamheden de bomen geïnspecteerd worden om aanwezigheid van broedvogels tijdens de kap te kunnen uitsluiten. Bij die voorgeschreven inspectie is op woensdag 9 februari aan het einde van de dag door VDL Nedcar ingeschakelde ecologen vastgesteld dat een bosuil een nest in een boom heeft aan de rand van het Sterrebos. Er was dus nog geen sprake van kapwerkzaamheden in dat deel van het bos. De ecoloog van het adviesbureau heeft hiervan direct een telefonische melding gedaan bij de Provincie.
De boom aan de rand van het bos zal niet gekapt worden en daarnaast is een straal van 75 meter rondom boom als buffer aangewezen waar niet gekapt gaat worden om zo rekening te houden met de broedende bosuil.

Zodoende wordt voorkomen dat er sprake is van overtreding van een verbod zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming.
Vrijdagochtend (11 februari) is er telefonisch melding gedaan bij toezichthouders van de provincie over de aanwezigheid van een uil. Daarop is uitleg gegeven over de reeds getroffen maatregelen.

Vraag 2) Indien voorgaande vraag negatief wordt beantwoord: wat vindt het college ervan dat voortplantings- en rustplaatsen van bosuilen zonder ontheffing beschadigd en vernield worden? Gaat het college gebruikmaken van zijn beginselplicht tot handhaving en dus de kap van het Sterrebos stilleggen totdat er een ontheffing verleend is? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?

Zoals bij antwoord 1 wordt geschetst is er geen sprake van een overtreding van een verbod.

Vraag 3) Er mag niet binnen 75 meter van de bosuil gekapt worden. Echter ligt het bosuilennest middenin het te kappen deel. Bovendien is de bosuil een vroeg broedende vogel, die nu door de kap en oorverdovende machines verstoord wordt. Vindt het college dat hiermee het verbod om dieren opzettelijk te verstoren overtreden wordt? Gaat het college optreden tegen het overtreden van dit verbod en wordt er een bestuurlijke sanctie opgelegd? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?

In tegenstelling tot het gestelde dat het bosuilennest middenin het te kappen deel van het Sterrebos ligt is de broedende bosuil aangetroffen aan de rand van het te kappen deel van het Sterrebos. Juist door binnen een cirkel van 75 meter rondom het nest geen kapwerkzaamheden uit te voeren wordt verstoring van de broedende bosuil voorkomen. Zie verder de antwoorden op vraag 1 en 2.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin over Insluiten fauna door hekwerken Sterrebos

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over nakomen Toezegging 8737: helft totale cofinancieringsmiddelen Koers naar de toekomst voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer