Schrif­te­lijke vragen Plusquin over Insluiten fauna door hekwerken Sterrebos


Indiendatum: 7 feb. 2022

Geacht college,

Sinds 28 januari jl. is het Sterrebos te Holtum door de politie met hekwerk afgesloten.[1] Dit om te verhinderen dat mensen in bomen klimmen om kap hiervan te voorkomen. Tegelijkertijd leiden deze hekwerken ertoe dat aanwezige fauna in het Sterrebos niet zomaar het leefgebied in en uit kan om elders te foerageren. Vooral reeën ondervinden hier hinder van, vooral ook omdat deze in de wintersprong gegroepeerd samenleven. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren tot de volgende vragen.

  • Het is bij wet verboden om reeën opzettelijk te vangen.[2] Alleen met een ontheffing kan hier onder voorwaarden verandering in komen.[3] Momenteel zitten de reeën in het Sterrebos gevangen doordat de hekwerken om het Sterrebos geplaatst zijn. Is er door het college van gedeputeerde staten een ontheffing afgegeven om reeën met hekwerken te vangen? Zo ja, wanneer en omwille van welke wettelijke voorwaarde?[4]
  • Indien voorgaande vraag negatief wordt beantwoord: wat vindt het college ervan dat reeën zonder ontheffing gevangen worden gehouden in het Sterrebos? Gaat het college gebruikmaken van zijn beginselplicht tot handhaving, optreden tegen het overtreden van dit verbod en wordt er een bestuurlijke sanctie opgelegd? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?
  • De reeën in het Sterrebos foerageren normaliter op de weilanden achter en naast het Sterrebos. Nu zij daar niet bij kunnen komen, lijden zij honger. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat dit een zeer onwenselijke situatie is die bovendien haaks staat op de beschermende bepalingen in de Wet dieren?[5] Zo ja, wil het college bepleiten dat er corridors aangelegd worden voor de reeën, zodat deze alsnog hun foerageergebieden kunnen bereiken? Zo nee, waarom niet?

Gezien de spoedeisendheid van het geval verzoeken wij zo snel mogelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220128_94429925.

[2] Art. 3.10 lid 1 sub a Wet natuurbescherming jo. Bijlage onderdeel A behorende bij art. 3.10 van de Wet natuurbescherming.

[3] Artt. 3.10 lid 2 jo. 3.8 lid 1 Wet natuurbescherming.

[4] Artt. 3.10 lid 2 jo. 3.8 lid 5 Wet natuurbescherming.

[5] Art. 2.1 leden 1, 2 en 6 Wet dieren.

Indiendatum: 7 feb. 2022
Antwoorddatum: 22 mrt. 2022

Vraag 1) Het is bij wet verboden om reeën opzettelijk te vangen. Alleen met een ontheffing kan hier onder voorwaarden verandering in komen. Momenteel zitten de reeën in het Sterrebos gevangen doordat de hekwerken om het Sterrebos geplaatst zijn. Is er door het college van gedeputeerde staten een ontheffing afgegeven om reeën met hekwerken te vangen? Zo ja, wanneer en omwille van welke wettelijke voorwaarde?

Nee, er is door ons college geen ontheffing verleend voor het vangen van reeën. Het betreffende hekwerk is geplaatst op last van de burgemeester in het kader van de openbare orde en veiligheid en is niet bedoeld om reeën te vangen. Onbedoeld hebben de reeën zich vastgelopen in de hekken, daarom zijn deze hekken op ons verzoek zo spoedig mogelijk open gezet.

Vraag 2) Indien voorgaande vraag negatief wordt beantwoord: wat vindt het college ervan dat reeën zonder ontheffing gevangen worden gehouden in het Sterrebos? Gaat het college gebruikmaken van zijn beginselplicht tot handhaving, optreden tegen het overtreden van dit verbod en wordt er een bestuurlijke sanctie opgelegd? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?

Het hekwerk is niet geplaatst voor het vangen van reeën maar voor de openbare orde en veiligheid. Tijdens het uitvoeren van de kapwerkzaamheden is het hekwerk geopend zodat de reeën het gebied konden verlaten. Er is derhalve geen sprake van een overtreding van een verbod ten aanzien van reeën.

Vraag 3) De reeën in het Sterrebos foerageren normaliter op de weilanden achter en naast het Sterrebos. Nu zij daar niet bij kunnen komen, lijden zij honger. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat dit een zeer onwenselijke situatie is die bovendien haaks staat op de beschermende bepalingen in de Wet dieren? Zo ja, wil het college bepleiten dat er corridors aangelegd worden voor de reeën, zodat deze alsnog hun foerageergebieden kunnen bereiken? Zo nee, waarom niet?

Er waren geen aanwijzingen van honger bij de in het gebied aanwezige reeën, aangezien het bos in het gebied achter de hekken een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag heeft waar reeën voedsel kunnen vinden. Inmiddels hebben de reeën het gebied waar de kapwerkzaamheden plaatsvinden kunnen verlaten doordat het hek is geopend.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke spoedvragen Plusquin over Pandemische gevolgen vogelgriep in Limburg

Lees verder

Schriftelijke spoedvragen Plusquin over Verboden kap Sterrebos door aanwezigheid bosuilen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer