Schrif­te­lijke vragen Plusquin over bouw luxe bunga­lowpark Cottessen vlakbij Natura 2000 gebied en ondanks verzet omgeving


Indiendatum: 14 apr. 2023

Geacht college,

De gemeente Vaals staat niet afwijzend tegenover de plannen om honderd luxe vakantiewoningen te bouwen in Cottessen, en daarmee een bestaande camping te vervangen [1]. Dit ondanks het verzet van de omgeving: een petitie tegen de plannen is binnen 10 dagen bijna 6000 keer ondertekend. En ondanks het nabijgelegen Natura 2000-gebied Geuldal. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

1) Het te bouwen bungalowpark Cottesserhoeve ligt vlakbij het Natura 2000-gebied Geuldal. De komst van een bungalowpark brengt dan ook risico’s met zich mee voor het Natura 2000-gebied. De provincie is i.c. vergunningverlener o.g.v. de Wet natuurbescherming, of dient bij de omgevingsvergunning een Verklaring van geen bedenkingen af te geven. Is uit te sluiten dat de komst van een bungalowpark met deze omvang nadelige gevolgen kan hebben voor het Natura 2000 gebied Geuldal?

2) Zo ja, gaat uw College in het kader van haar voorlichtende en handhavende taak de initiatiefnemer wijzen op de Wet natuurbescherming? C.q. aandringen op het verrichten van een voortoets en/of het indienen van een vergunningaanvraag Wet natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?

3) In de praktijk wordt, zo is gebleken uit WUR-onderzoek, bij het verlenen van gemeentelijke omgevingsvergunningen veelal onvoldoende gelet op de Wet natuurbescherming. Gaat uw College bij de gemeente Vaals aandringen, in geval van een aanvraag omgevingsvergunning, of bestemmingsplanwijziging, om die aan de provincie ter toetsing voor te leggen? Zo nee, waarom niet?

4) Het plan vervangt een camping, die ook gebruikt kan worden door de minder gefortuneerden, door een duur vakantiepark. Zou verblijfsrecreatie niet voor iedereen beschikbaar moeten zijn, en niet alleen voor de gefortuneerden? Is uw College bereid om het toerisme beleid in dit licht, en in het licht van landschaps- en natuurbescherming, te herzien en/of de discussie daarover met provinciale Staten te opnenen? Zo nee, waarom niet?

5) Burgeparticipatie is een algemene beleidslijn van de provincie. Gaat uw college bij de gemeente Vaals aandringen op het in gesprek gaan, van gemeente en initiatiefnemer, met de omgeving, in het bijzonder nu er zoveel ophef rond de plannen is ontstaan?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn. Er bestaat geen bezwaar om de beantwoording samen te voegen met die van de vragen terzake van de Groen Links fractie.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

[1] https://www.limburger.nl/cnt/d....

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin over Bescherming van vleermuizen bij woningisolatie

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin en Mertens (GL) over grootschalig gebruik van glyfosaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer