Schrif­te­lijke vragen Plusquin en Mertens (GL) over groot­schalig gebruik van glyfosaat


Indiendatum: 12 apr. 2023

Geacht College,

Opnieuw kleuren Limburgse akkers oranje vanwege grootschalig gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat, dat vanwege effecten op de menselijke gezondheid al onder het vergrootglas ligt van de Europese Commissie.

Dit gebruik vindt, en vond, ook plaats in de nabijheid van Natura 2000 gebieden, die de provincie gehouden is te beschermen. Ook wordt het gebruikt op akkers waarvan de randen met (directe of indirecte) provinciale subsidie worden ingezaaid met bloemzaden. De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn van mening dat de provincie hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen, en hebben daarom de volgende vragen:

1) Hoe oordeelt het college over het gebruik van glyfosaat indachtig haar beleid om het landschap in Zuid-Limburg geschikt te maken voor de boshommel en andere bijensoorten, waarbij deze spuitacties ook via de voedselketen effect hebben op insectenetende amfibieën, vogels en zoogdieren, en dus ten koste gaan van de biodiversiteitsdoelstellingen uit het Natuurprogramma?

2) Welke acties onderneemt het College om het gebruik van glyfosaat, en andere insecticiden, te verminderen en daarmee de biodiversiteit te bevorderen? Gaat het College deze activiteiten intensiveren, gezien het grootschalig gebruik van deze insecticiden?

3) Is het College bekend met het gebruik van het middel glyfosaat in de directe nabijheid van Natura 2000 gebieden, zoals o.a. nabij het Bunderbos in de gemeente Meerssen, bij Kloosterbosch N2000 Geuldal en Schaelsberg-Valkenburg?

4) Heeft de provincie een wettelijke plicht om Natura 2000 gebieden te beschermen, via vergunningverlening en/of het opleggen van verboden, tegen mogelijk schadelijke handelingen met effect op die gebieden? Geldt daarbij het voorzorgbeginsel: er moet wetenschappelijk bewijs zijn dat schadelijke effecten kunnen worden uitgesloten?

5) Is uit te sluiten dat het gebruik van glyfosaat in de directe nabijheid van Natura 2000 gebieden schadelijke effecten kan hebben op de (instandhoudingsdoelstellingen van) de betreffende gebieden?

6) Zo niet, dienen degenen die glyfosaat, of andere zgn. gewasbeschermingsmiddelen, toepassen, al dan niet in de buurt van een Natura 2000 gebied, een Wet natuurbescherming vergunning aan te vragen dan wel een voortoets uit te voeren? Wordt er een bepaalde afstand gehanteerd vanaf welke een voortoets of Wnb- vergunning nodig zijn, en zo ja wat is die afstand?

7) Hebben degenen die glyfosaat (of andere zgn. gewasbeschermingsmiddelen) toepassen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden een Wnb-vergunning aangevraagd, of een voortoets uitgevoerd?

8) Zo niet, gaat het College optreden door een verbod op te leggen en/of een vergunningaanvraag te verplichten? Zo nee, waarom niet?

9) Indien geen Wnb-vergunningsplicht geldt welke andere maatregelen treft het College ter vermijding van het gebruik van glyfosaat of andere zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden?

10) Hoe oordeelt het College over het gebruik van glyfosaat, met alle zichtbare effecten van dien, naast en ook op met provinciale subsidie ingezaaide bloemrijke akkerranden? Is het College bekend met deze percelen?

11) Als er glyfosaat op de betreffende akkerranden is gespoten: gaat het College handhavend optreden?

12) Gaat het College als subsidievoorwaarde stellen dat het gebruik van glyfosaat naast de ingezaaide akkerranden niet meer plaats vindt? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin Kathleen Mertens

Partij voor de Dieren Groen Links

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin over bouw luxe bungalowpark Cottessen vlakbij Natura 2000 gebied en ondanks verzet omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer